Volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. Degene die voor u stemt, doet dit tegelijkertijd met het uitbrengen van zijn eigen stem. Het is niet mogelijk om op een later moment de volmachtstem uit te brengen. 

Onderhandse volmacht

Om iemand anders een machting te geven om voor u te stemmen, gebruikt u de achterzijde van de stempas. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. U vult de gegevens in. Het is belangrijk dat u en de gemachtige deze ondertekenen. Let op: een onderhandse volmacht is alleen mogelijk als u en de gemachtige in dezelfde gemeente wonen. Wonen jullie niet in dezelfde gemeente? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan. 

Bij het stemmen toont de gemachtigde een (kopie van) uw identiteitsbewijs. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde mag uw identiteitsbewijs ook op smartphone of tablet tonen. 

Als u uiteindelijk toch in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, trekt u de onderhandse volmacht in. Dit doet u door uw stempas terug te vragen bij de gemachtigde. Met de stempas kunt u alsnog zelf stemmen.

Schriftelijke volmacht

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt u een verzoekschrift naar de burgemeester van uw gemeente (de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling woont). U gebruikt hiervoor een machtigingsformulier

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u op een van de volgende manieren aanleveren:

 • Scannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@hltsamen.nl 
 • Per post sturen naar:
  Gemeente Teylingen, afd. Publieksservice, verkiezingen
  Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout


Intrekken schriftelijke volmacht

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt uw stempas namelijk ongeldig verklaard.

Elektronisch verzoek om bij volmacht te stemmen

Wilt u door het coronavirus niet in fysiek contact zijn met degene die u machtigt om te stemmen? Dan kan het gezamenlijk invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier lastig zijn. Daarom kunt u voor deze verkiezingen gebruik maken van 2 formulieren. U en uw gemachtigde vullen allebei een eigen formulier in. Hoe dit werkt, leest u hier: 

 1. U vult formulier Model G-1 in. Dit is een verzoek aan de burgemeester tot het verlenen van een volmacht.
 2. Degene die u machtigt, vult formulier Model G-2 in. Dit is de verklaring dat de gemachtige instemt om voor u te stemmen. 
 3. De gemachtigde stuurt het ingevulde en ondertekende G-2 formulier via e-mail terug naar u.
 4. U stuurt uw formulier en het formulier van de gemachtigde (formulieren G-1 en G-2) via de mail naar: verkiezingen@hltsamen.nl onder vermelding van 'Volmacht Teylingen'. 


Let op! 

 • Het formulier moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen bij de gemeente binnen zijn. Dit is dit jaar op vrijdag 12 maart 2021. 
 • Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Uw gemachtigde krijgt een volmachtsbewijs, waarmee hij of zij namens u kan stemmen. 


Maximaal 3 volmachten

Wordt u gemachtigd om voor iemand anders te stemmen dan mag u bij de komende Tweede Kamerverkiezingen maximaal 3 volmachten aannemen. U kunt de volmachtstem alleen tegelijkertijd met uw eigen stem uitbrengen. U overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. Het stembureau controleert uw identiteit en stempas voordat u mag stemmen.

Ga naar het begin