Ga naar de inhoud

Omgevingsvergunning aanvragen

Per 1 januari 2024 vervangt de Omgevingswet de “Wet Algemene bepalingen omgevingswet” (Wabo).

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. U kunt hierdoor in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

Onder de nieuwe Omgevingswet:

  • Is er 1 loket waar inwoners een vergunning kunnen aanvragen. Dit is het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket staan alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.
  • Kan de overheid sneller beslissen over vergunningaanvragen voor een plan. Bij korte procedures kan er binnen 8 weken een beslissing worden genomen. Soms duurt dat langer en komt er een verlenging.
  • Maken gemeenten 1 omgevingsplan voor hun gebied. De verschillende bestemmingsplannen gaan op in het omgevingsplan.’

In het Omgevingsloket online vindt u informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Voor het verzenden van berichten over aanvragen omgevingsvergunningen, principeverzoeken en meldingen maken wij gebruik van de beveiligde omgeving ‘jeleefomgeving.nl’. U ontvangt daarom e-mails van de gemeente Teylingen met als afzender ‘noreply@jeleefomgeving.nl’.

Om het bericht te lezen klik je in de mail op de blauwe knop (Bekijk uw bericht) die leidt naar een beveiligde omgeving. Na het klikken op de link en het bevestigen van het e-mailadres, ontvangt u een tweede mail met een inlogcode. Door deze inlogcode in te voeren, kunt u het bericht bekijken.

Je Leefomgeving is een portaal voor de fysieke leefomgeving. Het ondersteunt de uitwisseling van berichten tussen overheidsorganisaties en personen en bedrijven bij vergunningaanvragen, meldingen en toezichtzaken.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via 140252.

Procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 8 weken en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Tijdens de behandeling kan blijken dat er een andere procedure van toepassing is. Daarover ontvangt u dan bericht.

Bouwveiligheidsplan plus

Om omwonenden beter en eerder te informeren over bouwprojecten dient u in bepaalde gevallen een bouwveiligheidsplan plus (BLVC-plan) aan te leveren. Dit is een bouwveiligheidsplan waar extra aandacht is voor: bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Aan de hand van de criteria hieronder kunt u lezen of voor uw bouwplan een bouwveiligheidsplan plus nodig is.

Op het moment dat de aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend is vaak nog niet alle informatie voorhanden. Hoe verder het bouwplan richting uitvoer gaat hoe completer het bouwveiligheidsplan plus wordt. Ook tijdens het bouwproces kan informatie, welke voor het bouwveiligheidsplan relevant is, beschikbaar komen. Het bouwveiligheidsplan is daarom een groeidocument. Voordat het bouwplan daadwerkelijk wordt uitgevoerd moet het bouwveiligheidsplan plus echter al zoveel mogelijk compleet zijn.

Om u op weg te helpen bij het aanleveren van het bouwveiligheidsplan plus treft u hieronder ook een format van de informatie die we graag van u willen ontvangen.


Bibob-beleidslijn

Vanaf 1 januari 2015 voeren we een extra toets uit bij de aanvraag van onder meer de omgevingsvergunning voor bepaalde bouw- en milieuactiviteiten. Voor bouwactiviteiten is dit van toepassing, indien uw aanvraag valt binnen de volgende branches en als de (al dan niet) samenhangende transacties een bedrag van € 50.000 excl. BTW overschrijden:

  • Welnessbranche (massagesalons, nagelstudio’s)
  • Smart-, grow- en headshops
  • Seksinrichtingen, inclusief escortbedrijven
  • Horeca-inrichtingen (ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet)
  • Autobranche (demontage en opslag)
  • Woonruimte voor arbeidsmigranten


Voor wat betreft de omgevingsvergunning voor milieu is dit van toepassing binnen de afval- en autobranche (demontage en opslag).

Valt uw aanvraag in een van deze categorieën? Dan houdt dit in dat u, naast het reguliere aanvraagformulier, ook een aanvullende vragenlijst moet invullen. Deze sturen wij u zo snel mogelijk toe. Pas als we de ingevulde vragenformulieren en relevante bijlagen hebben ontvangen, kunnen we de aanvraag in behandeling nemen.

Reden hiervoor is dat de gemeente Teylingen wil bijdragen aan gezond ondernemerschap en daarom wil voorkomen dat de ondernemers aan wie zij vergunningen verlenen daarmee criminele activiteiten ontplooien. Wanneer welke toets wordt uitgevoerd staat in de Bibob-beleidslijn Teylingen.
 

Ga naar het begin