Ga naar de inhoud

Omgevingsvergunning aanvragen

Op deze pagina

  • De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
  • Met de aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u een vergunning of meerdere vergunningen in 1 keer aanvragen en hoeft u maar 1 formulier in te dienen. De vergunningen worden activiteiten genoemd. Niet alle activiteiten zijn vergunningplichtig. Soms heeft u helemaal geen vergunning nodig of hoeft u slechts een melding te doen.
  • De omgevingsvergunning werd in het verleden bouwvergunning genoemd. De bouwvergunning bestaat in de huidige regelgeving niet meer

Omgevingsvergunning aanvragen of melding doen

Controleer via de ‘vergunningcheck’ van het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hier kunt u direct de vergunning aanvragen als dat nodig is. Ook als u kunt volstaan met een melding, dan kunt u via het omgevingsloket een melding doen. U identificeert zich met uw DigiD-inlogcode. Bedrijven identificeren zich met eHerkenning.

U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente, provincie, het waterschap of de rijksoverheid. De inhoud van uw aanvraag of melding bepaalt welke instantie u antwoordt. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).

Procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 8 weken en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Tijdens de behandeling kan blijken dat er een andere procedure van toepassing is. Daarover ontvangt u dan bericht.

Bouwveiligheidsplan plus

Om omwonenden beter en eerder te informeren over bouwprojecten dient u in bepaalde gevallen een bouwveiligheidsplan plus (BLVC-plan) aan te leveren. Dit is een bouwveiligheidsplan waar extra aandacht is voor: bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Aan de hand van de criteria hieronder kunt u lezen of voor uw bouwplan een bouwveiligheidsplan plus nodig is.

Op het moment dat de aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend is vaak nog niet alle informatie voorhanden. Hoe verder het bouwplan richting uitvoer gaat hoe completer het bouwveiligheidsplan plus wordt. Ook tijdens het bouwproces kan informatie, welke voor het bouwveiligheidsplan relevant is, beschikbaar komen. Het bouwveiligheidsplan is daarom een groeidocument. Voordat het bouwplan daadwerkelijk wordt uitgevoerd moet het bouwveiligheidsplan plus echter al zoveel mogelijk compleet zijn.

Om u op weg te helpen bij het aanleveren van het bouwveiligheidsplan plus treft u hieronder ook een format van de informatie die we graag van u willen ontvangen.


Bibob-beleidslijn

Vanaf 1 januari 2015 voeren we een extra toets uit bij de aanvraag van onder meer de omgevingsvergunning voor bepaalde bouw- en milieuactiviteiten. Voor bouwactiviteiten is dit van toepassing, indien uw aanvraag valt binnen de volgende branches en als de (al dan niet) samenhangende transacties een bedrag van € 50.000 excl. BTW overschrijden:

  • Welnessbranche (massagesalons, nagelstudio’s)
  • Smart-, grow- en headshops
  • Seksinrichtingen, inclusief escortbedrijven
  • Horeca-inrichtingen (ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet)
  • Autobranche (demontage en opslag)
  • Woonruimte voor arbeidsmigranten


Voor wat betreft de omgevingsvergunning voor milieu is dit van toepassing binnen de afval- en autobranche (demontage en opslag).

Valt uw aanvraag in een van deze categorieën? Dan houdt dit in dat u, naast het reguliere aanvraagformulier, ook een aanvullende vragenlijst moet invullen. Deze sturen wij u zo snel mogelijk toe. Pas als we de ingevulde vragenformulieren en relevante bijlagen hebben ontvangen, kunnen we de aanvraag in behandeling nemen.

Reden hiervoor is dat de gemeente Teylingen wil bijdragen aan gezond ondernemerschap en daarom wil voorkomen dat de ondernemers aan wie zij vergunningen verlenen daarmee criminele activiteiten ontplooien. Wanneer welke toets wordt uitgevoerd staat in de Bibob-beleidslijn Teylingen.
 

Ga naar het begin