Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordwijk - Schiphol

De provincies Noord- en Zuid-Holland, regio Holland Rijnland, vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Lisse en Haarlemmermeer willen de regionale bereikbaarheid vergroten. Dat geldt ook voor de bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

De komende jaren werken deze partijen daarom samen aan een betere, snellere en frequentere hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol. Deze verbinding zorgt voor meer bussen, met een betere aansluiting op de treinen, goede haltevoorzieningen en een goede aansluiting van toekomstige nieuwbouwwijken op het openbaar vervoer. 

Aanpassingen aan wegen nodig

Een hoogwaardige busverbinding betekent: betrouwbaar, comfortabel, frequent en veilig. Om dat te kunnen realiseren zijn aanpassingen nodig. Passagiers die in Noordwijk opstappen om in Sassenheim over te stappen op de trein, willen we de zekerheid bieden dat ze hun overstap ook halen. De bus heeft geen aparte busbaan maar rijdt over de weg. Dat betekent dat we knelpunten in het wegennet die zorgen voor files en vertragingen, willen wegnemen. Daar profiteren dan zowel het busverkeer als het overige verkeer van. 

Iedere wegbeheerder (waaronder de gemeente Teylingen) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen op zijn eigen wegennet. Het maatregelpakket op de wegen van de gemeente Teylingen, in Voorhout en Sassenheim, is al eerder door de gemeenteraad vastgesteld. De maatregelen worden in fasen uitgevoerd.

Hieronder leest u welke maatregelen in welke fase worden uitgevoerd. 

Fase 1: Voorhout

In Voorhout gaat het om de volgende aanpassingen:

 • Aanleg van nieuwe bushaltes aan de Componistenlaan, tegenover NS-station Voorhout. Na aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout gaat de bus via de Noordelijke Randweg en de Componistenlaan rijden. 
 • Aanpassing van de kruising Schoutenlaan-Oosthoutlaan. Daarbij wordt de voorrang gewijzigd met de route van de bus mee: Oosthoutlaan-Schoutenlaan richting NS-Voorhout v.v.
 • Oosthoutlaan: verruimen van de drie meest noordelijke bochten. De uitbreiding is aan de binnenkant van de bocht.
 • Oosthoutlaan: aanleg van een R-net haltepaal bij het Oosthoutplein/Rietpad inclusief verbetering van de oversteek voor langzaam verkeer en aanleg van een trottoir aan de westzijde langs de Oosthoutlaan tussen de Bloemenschans en het Rietpad.
 • De gemeenteraad heeft het geld voor deze aanpassingen al beschikbaar gesteld. Voor de aanpassing van het kruispunt Schoutenlaan – Oosthoutlaan is een verkeersbesluit nodig, omdat de inrichting van de weg en de voorrang wijzigen. De gemeente heeft dit verkeersbesluit in 2018 genomen, op basis van het toen opgestelde ontwerp. Op dit besluit zijn 3 bezwaarschriften ontvangen. Op basis hiervan is het ontwerp aangepast. U vindt het ontwerp in het blok aan de rechterzijde van deze pagina. 


In het document 'Doorlopen stappen na wijziging eerder verkeersbesluit' aan de rechterzijde van deze pagina leest u welke stappen zijn doorlopen na het bezwaar op het vorige verkeerbesluit en op welke punten het ontwerp is gewijzigd. 

Verkeersbesluit

Omdat het ontwerp is aangepast met andere voorrangsregels, moet er ook een nieuw verkeersbesluit worden genomen voor dit kruispunt. Dit betekent ook dat er voor belanghebbenden de mogelijkheid is om tegen dit nieuwe besluit bezwaar in te dienen. 

Het volledige verkeersbesluit inclusief de situatietekening, vindt u op de website Officiële Bekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit ligt ter inzage van 14 juli tot en met 10 september 2021.

Informatiebijeenkomst op 2 september

De gemeente organiseerde een informatiebijeenkomst om u te informeren over het HOV-project, de genoemde maatregelen in Voorhout en een toelichting op het ontwerp en het proces in de aanpassing van het kruispunt Schoutenlaan-Oosthoutlaan. In de rechterkolom op deze pagina kunt u de presentatie van de informatiebijeenkomst downloaden.

Planning

De planning is dat najaar 2021 de werkzaamheden worden aanbesteed. Dat wil zeggen dat via een aanbestedingsprocedure er een aannemer voor de uitvoering wordt geselecteerd. Daarna kan de uitvoering starten; eind 2021 of begin 2022. Als daarover meer bekend is, melden we dat op deze website.

Fase 2: Sassenheim deel 1

In fase 2 wordt de aanpassingen gedaan tussen Voorhout en NS-station Sassenheim, zodat dit deel van de corridor (Noordwijk – station Sassenheim) zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen.

Maatregelen in deze fase zijn:

 • Rotonde Rijksstraatweg-Oosthoutlaan: aanpassen tot een kruispunt met slimme verkeerslichten, zodat meer verkeer kan worden verwerkt en de doorstroming verbetert. 
 • Opwaarderen van de halte ‘Uiver’ bij het kruispunt Rijksstraatweg-Oosthoutlaan.
 • Kruising Rijkstraatweg-Warmonderweg: uitbreiding van de kruising met twee opstelvakken en toepassen van slimme verkeerslichten, zodat meer verkeer kan worden verwerkt en de doorstroming verbetert. 
 • Plaatsen van slimme verkeerslichten op de kruispunten Hoofdstraat-Wasbeekerlaan-Vliegeniersweg, voor een betere doorstroming van het verkeer en veilige oversteek voor fietsers en voetgangers. 


Deze maatregelen zijn nog in voorbereiding en de gemeenteraad moet hiervoor nog het geld beschikbaar stellen. De planning is dat deze maatregelen vanaf de tweede helft van 2022 kunnen worden uitgevoerd.

Fase 3: Sassenheim deel 2

In fase 3 worden de overige maatregelen uitgevoerd. Dit gebeurt als de maatregelen fase 2 gereed zijn. Het betreft de volgende aanpassingen:

 • Aanpassing kruispunt Warmonderweg-Oosteinde-A44 (op het viaduct over de rijksweg): aanleg van een apart vak voor rechtsafslaand verkeer.
 • Kruispunt Warmonderweg-Jagtlustkade: aanpassen tot een kruispunt met slimme verkeerslichten, zodat meer verkeer kan worden verwerkt en de doorstroming verbetert (de noodzaak hiervan wordt nog een keer onderzocht voordat hier definitief over wordt besloten).
 • Moderniseren van de bestaande verkeerslichten op de Hoofdstraat in Sassenheim; betere doorstroming met slimme verkeerslichten.
 • Opwaarderen van de halte ‘Raadhuis’ in Sassenheim. 


Deze maatregelen zijn nog in voorbereiding en de gemeenteraad moet hiervoor nog het geld beschikbaar stellen. De planning is dat deze maatregelen worden uitgevoerd na de maatregelen van fase 2, vanaf 2023.

Ga naar het begin