Aanleg Noordelijke Randweg Voorhout

De gemeente Teylingen is bezig met de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout.

De weg vormt een nieuwe verbinding ten noordwesten van Voorhout, tussen de N444 en de deels nog aan te leggen ontsluitingsweg Hooghkamer. De Noordelijke Randweg zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van Voorhout (Herenstraat) en voor een betere bereikbaarheid van Teylingen en de regio voor auto, fiets en openbaar vervoer.

Waar

De Noordelijke Randweg Voorhout is een nieuwe weg, gelegen ten noordwesten van Voorhout, tussen de N444 en de ontsluitingsweg Hooghkamer. Daarmee ontstaat een nieuwe verbinding tussen de N444 en de Teylingerdreef en Jacoba van Beierenweg. Naast de weg wordt een ecologische verbindingszone aangelegd.

Wat

Het project beoogt de aanleg van een nieuwe weg voor autoverkeer met daarnaast een vrijliggend fietspad. De Noordelijke Randweg gaat de spoorlijn Haarlem-Leiden ongelijkvloers kruisen door middel van een onderdoorgang. Met de aanleg van de randweg wordt een groot deel van het verkeer dat nu nog door het centrum (Herenstraat) rijdt, om Voorhout heen geleid. Dit komt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van het centrum van Voorhout sterk ten goede. De randweg verbetert daarnaast de regionale bereikbaarheid voor het autoverkeer en fietsverkeer, omdat het samen met de N450 een schakel vormt tussen de N443 en N444. Tenslotte gaat de weg een schakel vormen in de hoogwaardige openbaar vervoer verbinding tussen Noordwijk en Schiphol via Voorhout en Sassenheim (zie verder onder het kopje ‘Achtergrondinfo’).


Bouwroute

Status

Bouw spoorwegonderdoorgang (vanaf oktober 2019)

De onderdoorgang onder het spoor wordt gebouwd door ProRail, op verzoek van de gemeente. Begin december 2018 gunden ProRail en de gemeente Teylingen de aanleg van de nieuwe spooronderdoorgang aan Heijmans. Met de onderdoorgang, als onderdeel van de Noordelijke Randweg Voorhout, kunnen autoverkeer, fietsers en voetgangers het spoor straks ongelijkvloers kruisen.

Aannemer Heijmans is op 1 oktober 2019 gestart met de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang. Deze gaan in totaal circa anderhalf jaar duren.

In de eerste helft van 2020 zijn er twee treinvrije periodes gepland. Dit zijn twee weekenden waarop er geen treinen rijden en de aannemer aanpassingen aan het spoor kan doen. Tijdens de eerste treinvrije periode wordt het spoor gereed gemaakt voor de aanpassing en tijdens de tweede treinvrije periode wordt het nieuwe spoordek aangebracht. Daarna volgt de verdere afbouw, waarvan de planning is dat deze eerste kwartaal 2021 is afgerond.

Aanleg bouwbrug en bouwweg (juni - september 2019)

In de periode van juni tot en met september 2019 is een bouwweg aangelegd op het tracé van de randweg. De bouwweg is tegelijkertijd de voorbelasting (zandlichaam) die nodig is om te zorgen dat de ondergrond voldoende inklinkt om later de weg definitief op aan te leggen. Via de bouwweg kan ook het bouwterrein voor de bouw van de spooronderdoorgang aan de westkant van het spoor worden bereikt.

Om de bouwweg aan te kunnen leggen, is er een tijdelijke brug gebouwd voor het bouwverkeer over de Haarlemmertrekvaart. Deze brug steekt  vanaf de Leidsevaart, vlak bij de Noordwijkerhoekbrug, de trekvaart over (zie ook het kaartje). Op deze manier hoeft het vele zware verkeer niet door de bebouwde kom van Voorhout te rijden. De aanleg van de tijdelijke brug en de bouwweg is uitgevoerd door aannemersbedrijf Mourik Groot-Ammers.

Aanpassing waterleiding (maart 2019)

In maart voerde Dunea aanpassingen uit aan een waterleiding die in het gebied ligt. Voor de aanleg van de randweg moest een bestaande waterleiding verdiept worden aangelegd. De waterleiding ligt in het perceel bij Boekenburglaan 65 en loopt parallel aan de slootstructuur naar achteren. Achterin de polder, waar de randweg wordt aangelegd, is de leiding aangepast en verdiept aangelegd.

Bomenkap (maart 2019)

Begin maart 2019 liet de gemeente bomen kappen in het plangebied van de randweg. De bomen stonden in het toekomstige tracé van de weg en konden dus niet blijven staan. De bomen in het plangebied die buiten het tracé van de weg staan, zijn niet gekapt en blijven behouden.

De natuur die met de aanleg van de randweg verloren gaat, compenseren we met de aanleg van een ecologische verbindingszone van circa 30 meter breed, die wordt aangelegd tussen de weg en trekvaart. In het westelijk deel van de ecologische zone, bij de Noordwijkerhoekbrug, komt een nieuw gebied met bomen. De eerste fase hiervan plantten we begin 2018 al aan.

Beschermde dieren

Begin oktober 2018 is gestart met enkele voorbereidende werkzaamheden in het projectgebied voor de Noordelijke Randweg. Het betreft het dempen en graven van watergangen en het plaatsen van een paddenscherm. In het projectgebied van de randweg komt de rugstreeppad voor. Dit is een zwaar beschermde diersoort. De gemeente kreeg van de provincie Zuid-Holland ontheffing voor de aanleg van de randweg, maar moet dan wel maatregelen treffen om de rugstreeppadden zoveel mogelijk te beschermen.

Aankoop grond

Om de randweg te kunnen aanleggen dient de gemeente over de benodigde grond te beschikken. Het gaat in totaal om ca. 10 ha in de polder Boekhorst. Met twaalf van de dertien grondeigenaren is de afgelopen jaren in goed overleg tot overeenstemming gekomen. Met één eigenaar lukte dat helaas niet. Om er voor te zorgen dat de gemeente toch over die gronden kan beschikken, startte de gemeenteraad medio 2017 de onteigeningsprocedure. Op 26 april 2018 in het Koninklijk Besluit (KB) tot onteigening genomen. Met het KB heeft de gemeente de gerechtelijke fase opgestart. Met het vonnis van de Rechtbank Den Haag medio februari 2019, heeft de gemeente Teylingen ook het eigendom gekregen van de laatste nog benodigde gronden voor de randweg. Dit betekent dat de gemeente sinds begin maart 2019 eigenaar is van alle gronden die voor het project nodig zijn.

Bestemmingsplan

Om de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld. In 2015 is over het voorontwerp een inspraakprocedure gehouden. In het voorjaar van 2016 konden zienswijzen over het ontwerp van het bestemmingsplan worden ingebracht. Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.


Achtergrondinformatie

Het project beoogt de aanleg van een nieuwe weg voor autoverkeer met daarnaast een vrijliggend fietspad. De Randweg gaat de spoorlijn Leiden-Haarlem ongelijkvloers kruisen door middel van een onderdoorgang. De Noordelijke Randweg krijgt een nieuwe aansluiting op de provinciale weg N444. Deze aansluiting wordt vormgegeven als turborotonde en komt te liggen in het groene gebiedje direct ten zuiden van de Noordwijkerhoekbrug. Op deze plek gaat het fietspad met een fietstunnel onder de N444 door zodat een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers ontstaat.

Met de aanleg van de randweg ontstaan ook nieuwe fietsverbindingen. De Spoorlaan (die nu doodloopt) wordt als fietspad doorgetrokken tot aan het nieuwe fietspad langs de randweg. Over de Haarlemmertrekvaart wordt een nieuwe fietsbrug gemaakt, globaal in het verlengde van de Spoorlaan, zodat nieuwe, kortere en veilige verbinding ontstaat tussen Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout.

In samenhang met de aanleg van de Noordelijke Randweg wordt de Ecologische Verbindingszone ingericht. Deze zone van circa 30 meter breed ligt parallel aan de Haarlemmertrekvaart tussen de randweg en de trekvaart. De zone wordt ook gebruikt om natuur en water te compenseren.

Eveneens onderdeel van het project is een maatregel op het grondgebied van de gemeente Noordwijk. Met de nieuwe aansluiting van de randweg op de N444, moet de huidige aansluiting van de Leidsevaart op de N444 (direct ten noorden van de Noordwijkerhoekbrug) komen te vervallen. Hiervoor is een alternatief nodig dat is gevonden in het omleggen van de weg, achter het tuincentrum langs, tot aan de aansluiting van de Leeweg.

    Ga naar het begin