Ga naar de inhoud

Noordelijke Randweg Voorhout

Bekijk het filmpje over de Noordelijke Randweg

De Noordelijke Randweg Voorhout vormt een nieuwe verbinding ten noordwesten van Voorhout.

De Noordelijke Randweg zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van Voorhout (Herenstraat) en voor een betere bereikbaarheid van Teylingen en de regio voor auto, fiets en openbaar vervoer.

 

Waar

De Noordelijke Randweg Voorhout is een nieuwe weg, gelegen ten noordwesten van Voorhout, tussen de N444 en de ontsluitingsweg Hooghkamer.

 

Wat

Het project omvat een nieuwe weg voor autoverkeer met daarnaast een vrijliggend fietspad. De Noordelijke Randweg kruist de spoorlijn Haarlem-Leiden ongelijkvloers. De randweg komt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van het centrum van Voorhout ten goede en zorgt voor een betere bereikbaarheid van Voorhout, voor fiets en auto. En de weg is een schakel in de hoogwaardige openbaar vervoer verbinding tussen Noordwijk en Schiphol via Voorhout en Sassenheim (zie verder onder het kopje ‘Achtergrondinfo’).

De provincie Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland dragen in belangrijke mate financieel bij aan het project


Status

Fietsbrug over de Haarlemmertrekvaart

Een nog uit te voeren deelproject is de fietsbrug over de Haarlemmertrekvaart. De nieuwe brug, voor fietsers en voetgangers, zal een nieuwe verbinding vormen tussen het fietspad langs de randweg en de Leidsevaart in Noordwijkerhout. Op die manier ontstaan er nieuwe snelle verbindingen tussen Voorhout en Noordwijk en Noordwijkerhout. In onze digitale nieuwsbrief van november 2023 (zie hiernaast) leest u de laatste stand van zaken over de fietsbrug.

Doortrekken Spoorlaan (februari – april 2023)

De Spoorlaan in Voorhout loopt parallel aan het spoor en sluit aan op de Beukenrode. Verder naar het noorden liep de Spoorlaan situatie dood. Het laatste stuk van de weg was ook niet verhard, maar voorzien van een puinlaag.

Begin 2023 is de Spoorlaan doorgetrokken tot aan het nieuwe fietspad langs de Noordelijke Randweg. Op deze manier ontstaan nieuwe fietsverbindingen tussen het centrum en treinstation van Voorhout en de Noordelijke Randweg en verder richting Noordwijk en Noordwijkerhout.

Aanleg Noordelijke Randweg (maart 2021 – augustus 2022)

De aanleg van de Noordelijke Randweg gebeurt door middel van verschillende contracten. In 2019 legden we de voorbelasting op het tracé van de toekomstige weg om de ondergrond te laten inklinken. Van 2019 tot medio 2021 bouwde Heijmans de spooronderdoorgang.  Vanaf maart 2021 tot en met augustus 2022 voerde Heijmans het derde contract uit.

De werkzaamheden in dit derde contract waren:

  • de aanleg van de randweg zelf en het naastgelegen fietspad
  • de bouw van een brug over de Haarlemmertrekvaart
  • een nieuwe aansluiting op de provinciale weg N444 in de vorm van een turborotonde
  • een fietstunnel onder de N444 door
  • de inrichting van de naast de randweg gelegen ecologische verbindingszone.

 

Bouw spoorwegonderdoorgang (oktober 2019 – mei 2021)

De onderdoorgang onder het spoor is gebouwd door ProRail, op verzoek van de gemeente. Begin december 2018 gunden ProRail en de gemeente de aanleg van de spooronderdoorgang aan Heijmans. Met de onderdoorgang, als onderdeel van de Noordelijke Randweg Voorhout, kunnen autoverkeer, fietsers en voetgangers het spoor veilig ongelijkvloers kruisen. Aannemer Heijmans is in oktober 2019 gestart met de werkzaamheden en de spooronderdoorgang is in het voorjaar van 2021 opgeleverd.

In de eerste helft van 2020 waren er twee treinvrije periodes. Dit zijn twee weekenden waarop er geen treinen reden in verband met de werkzaamheden. De eerste treinvrije periode was in februari 2020 en de tweede in het Pinksterweekend in mei 2020. Tijdens de tweede treinvrije periode is het nieuwe spoordek op z’n plek geschoven. In de nieuwsbrief van juni 2020 (zie rechts op deze pagina) is hiervan fotoverslag gedaan en er is een timelapse gemaakt van het inschuiven.
 

Aanleg bouwbrug en bouwweg (juni - september 2019)

In de periode van juni tot en met september 2019 is een bouwweg aangelegd op het tracé van de randweg. De bouwweg is tegelijkertijd de voorbelasting (zandlichaam) die nodig is om te zorgen dat de ondergrond voldoende inklinkt om later de weg definitief op aan te leggen. Via de bouwweg kan ook het bouwterrein voor de bouw van de spooronderdoorgang aan de westkant van het spoor worden bereikt.

Om de bouwweg aan te kunnen leggen, is er een tijdelijke brug gebouwd voor het bouwverkeer over de Haarlemmertrekvaart. Deze brug steekt  vanaf de Leidsevaart, vlak bij de Noordwijkerhoekbrug, de trekvaart over (zie ook het kaartje). Op deze manier hoeft het vele zware verkeer niet door de bebouwde kom van Voorhout te rijden. De aanleg van de tijdelijke brug en de bouwweg is uitgevoerd door aannemersbedrijf Mourik Groot-Ammers.
 

Aanpassing waterleiding (maart 2019)

In maart voerde Dunea aanpassingen uit aan een waterleiding die in het gebied ligt. Voor de aanleg van de randweg moest een bestaande waterleiding verdiept worden aangelegd. De waterleiding ligt in het perceel bij Boekenburglaan 65 en loopt parallel aan de slootstructuur naar achteren. Achterin de polder, waar de randweg wordt aangelegd, is de leiding aangepast en verdiept aangelegd.
 

Bomenkap (maart 2019)

Begin maart 2019 liet de gemeente bomen kappen in het plangebied van de randweg. De bomen stonden in het toekomstige tracé van de weg en konden dus niet blijven staan. De bomen in het plangebied die buiten het tracé van de weg staan, zijn niet gekapt en blijven behouden.

De natuur die met de aanleg van de randweg verloren gaat, compenseren we met de aanleg van een ecologische verbindingszone van circa 30 meter breed, die wordt aangelegd tussen de weg en trekvaart. In het westelijk deel van de ecologische zone, bij de Noordwijkerhoekbrug, komt een nieuw gebied met bomen. De eerste fase hiervan plantten we begin 2018 al aan.
 

Beschermde dieren

De aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout heeft uiteraard gevolgen voor verschillende in het plangebied levende diersoorten. Het betreft onder meer de rugstreeppad en verschillende soorten vleermuizen. De rugstreeppad is een beschermde diersoort. Met de aanleg van de randweg wordt hun leefgebied aangetast. Voor de bescherming van de rugstreeppad is een paddenscherm geplaatst en zijn de rugstreeppadden in het plangebied afgevangen.

Voor de vleermuizen geldt dat in het projectgebied drie vleermuissoorten voorkomen: de gewone dwergvleermuis, de watervleermuis en de meervleermuis. De aanleg van de randweg heeft op twee manier gevolgen voor de vleermuizen. In de eerste plaats moeten bij de N444 bomen worden gekapt voor de aanleg van de aansluiting van de randweg op de N444. Voor de compensatie hiervan hebben we nieuwe bomen en struiken aangeplant en gaan we als onderdeel van de inrichting van de ecologische zone hier in een tweede fase nog meer bomen aanplanten.

Daarnaast is de trekvaart onderdeel van de vliegroutes van vleermuizen. Met maatregelen waarmee uitstraling naar de omgeving wordt voorkomen en met dimbare verlichting, wordt de lichtval op de vliegroutes zoveel mogelijk beperkt. Door de Omgevingsdienst Haaglanden zijn de ontheffingen van de Wet natuurbescherming voor de rugstreeppad en de vleermuizen aan de gemeente verleend.
 

Aankoop grond

Om de randweg te kunnen aanleggen dient de gemeente over de benodigde grond te beschikken. Het gaat in totaal om ca. 10 ha in de polder Boekhorst. Met twaalf van de dertien grondeigenaren is de afgelopen jaren in goed overleg tot overeenstemming gekomen. Met één eigenaar lukte dat helaas niet. Om er voor te zorgen dat de gemeente toch over die gronden kan beschikken, startte de gemeenteraad medio 2017 de onteigeningsprocedure. Op 26 april 2018 in het Koninklijk Besluit (KB) tot onteigening genomen. Met het KB heeft de gemeente de gerechtelijke fase opgestart. Met het vonnis van de Rechtbank Den Haag medio februari 2019, heeft de gemeente Teylingen ook het eigendom gekregen van de laatste nog benodigde gronden voor de randweg. Dit betekent dat de gemeente sinds begin maart 2019 eigenaar is van alle gronden die voor het project nodig zijn.
 

Bestemmingsplan

Om de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld. In 2015 is over het voorontwerp een inspraakprocedure gehouden. In het voorjaar van 2016 konden zienswijzen over het ontwerp van het bestemmingsplan worden ingebracht. Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.


Achtergrondinformatie

Het project beoogt de aanleg van een nieuwe weg voor autoverkeer met daarnaast een vrijliggend fietspad. De Randweg gaat de spoorlijn Leiden-Haarlem ongelijkvloers kruisen door middel van een onderdoorgang. De Noordelijke Randweg krijgt een nieuwe aansluiting op de provinciale weg N444. Deze aansluiting wordt vormgegeven als turborotonde en komt te liggen in het groene gebiedje direct ten zuiden van de Noordwijkerhoekbrug. Op deze plek gaat het fietspad met een fietstunnel onder de N444 door zodat een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers ontstaat.

Met de aanleg van de randweg ontstaan ook nieuwe fietsverbindingen. De Spoorlaan (die nu doodloopt) wordt als fietspad doorgetrokken tot aan het nieuwe fietspad langs de randweg. Over de Haarlemmertrekvaart wordt een nieuwe fietsbrug gemaakt, globaal in het verlengde van de Spoorlaan, zodat nieuwe, kortere en veilige verbinding ontstaat tussen Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout.

In samenhang met de aanleg van de Noordelijke Randweg wordt de Ecologische Verbindingszone ingericht. Deze zone van circa 30 meter breed ligt parallel aan de Haarlemmertrekvaart tussen de randweg en de trekvaart. De zone wordt ook gebruikt om natuur en water te compenseren.

Eveneens onderdeel van het project is een maatregel op het grondgebied van de gemeente Noordwijk. Met de nieuwe aansluiting van de randweg op de N444, moet de huidige aansluiting van de Leidsevaart op de N444 (direct ten noorden van de Noordwijkerhoekbrug) komen te vervallen. Hiervoor is een alternatief nodig dat is gevonden in het omleggen van de weg, achter het tuincentrum langs, tot aan de aansluiting van de Leeweg.

    Ga naar het begin