Ga naar de inhoud

Leerlingenvervoer

Op deze pagina

 • Doe digitaal een aanvraag leerlingenvervoer
 • Als de afstand tot de school 6 kilometer of meer is
 • Voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke, psychische en/of verstandelijke handicap
 • Vanwege geloofs- of levensovertuiging als de afstand tot de school 6 kilometer of meer is
 • Noot Personenvervoer verzorgt het taxivervoer

Doe digitaal een aanvraag leerlingenvervoer. We kunnen u voor deze aanvraag om 1 of meerdere bijlagen vragen. Verzamel deze formulieren en gegevens vooraf en houd ze bij de hand als u het aanvraagformulier invult:

 • Deskundigenverklaring waaruit blijkt dat de leerling niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen wegens een lichamelijke, zintuiglijke, psychische en/of verstandelijke handicap
 • Inkomensverklaring 2021, als uw gezamenlijke inkomen lager dan €28.800,- is en als uw kind een basisschool bezoekt. U kunt deze verklaring telefonisch aanvragen bij de Belastingtelefoon (0800-0543)
 • Schriftelijke verklaring waarin u verklaart overwegende bezwaren te hebben tegen de openbare school die dichterbij is gelegen, dan wel tegen de richting van de bijzondere scholen die dichterbij zijn gelegen

 

Let op:

 • U kunt een digitale aanvraag doen voor het huidige of komende schooljaar
 • U moet elk jaar opnieuw een aanvraag leerlingenvervoer indienen met de bijbehorende stukken
 • De behandeling van uw aanvraag duurt 8 tot 12 weken. Houd daar rekening mee

 

Termijn

 • Wij vragen u vóór 1 juni een aanvraag te doen voor het nieuwe schooljaar
 • Binnen 8 weken nemen we een beslissing
 • Die beslissing ontvangt u schriftelijk van ons
 • Het kan zijn dat we de beslissing met 4 weken uitstellen. Daarover krijgt u schriftelijk bericht
 • Dient u tijdens het schooljaar een aanvraag in? Dan nemen wij binnen 8 weken na ontvangst van het aanvraagformulier een beslissing. Ook hierbij geldt dat we de beslissing met 4 weken kunnen uitstellen
 • We kunnen u niet achteraf, dus met terugwerkende kracht, een vergoeding of een bepaalde wijze van vervoer toekennen. De datum van ontvangst van uw aanvraag is de aanvangsdatum voor bekostiging of voor vervoer

 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dien binnen 6 weken na ontvangst van het besluit een bezwaarschrift. U stuurt het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout.

Contact

Heeft u vragen over het digitale aanvraagformulier of leerlingenvervoer? Neem dan contact op met één van de medewerkers leerlingenvervoer. Dit kan via de mail: leerlingenvervoer@HLTsamen.nl of bel naar 14 0252.

Gaat uw kind binnenkort of met ingang van het nieuwe jaar naar een school voor speciaal onderwijs (SO) of school voor speciaal basisonderwijs (SBO)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van de vervoerskosten.

Deze vergoeding kan zijn:

 • een vergoeding voor openbaar vervoer
 • kilometervergoeding


Afstand

Vraagt u vergoeding van leerlingenvervoer voor een school die op grotere afstand van uw woning ligt dan 6 kilometer? Maar zijn er dichterbij ook soortgelijke scholen? Dan komt u alleen in aanmerking voor een vergoeding als u schriftelijk aangeeft dat u bezwaar heeft tegen de openbare of bijzondere scholen die dichterbij zijn.

Weekend- en vakantievervoer

U krijgt een vergoeding voor weekend- en vakantievervoer als uw situatie aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 • de leerling verblijft in een internaat of pleeggezin
 • de leerling verblijft daar om passend (voortgezet) speciaal onderwijs te volgen
   

Vergoeding kosten

We gaan uit van de situatie dat als een leerling vervoerd moet worden, de gemeente de kosten voor openbaar vervoer vergoedt. In bepaalde gevallen is het noodzakelijk dat een leerling wordt begeleid. Dat kan zijn bij:

 • openbaar vervoer
 • aangepast vervoer
 • eigen vervoer


In deze gevallen hebben wij een deskundigenverklaring nodig. Deze kunt u opvragen bij de school van uw kind. 

Overwegingen

Bij iedere aanvraag overwegen we verschillende zaken:

 • Is het soort vervoer dat u aanvraagt passend voor de leerling?
 • Hoe kan de gemeente dit op de goedkoopste manier uitvoeren?


Dit kan ertoe leiden dat we u een ander soort vervoer toewijzen dan u heeft aangevraagd.

Zorg zelf voor vervoer van kinderen 

 • Is uw (pleeg)kind op 1 augustus 2023 12 jaar of ouder? 


Dan gaan wij ervan uit dat hij/zij zelfstandig naar school reist met het openbaar vervoer of de fiets. Kan uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer of met de fiets reizen? Dan vragen wij u om een deskundigenverklaring. Deze kunt u opvragen bij de school van uw kind.

Berekening route per fiets of auto

Maakt uw (pleeg)kind gebruik van de fiets of brengt u hem/haar met de auto? Dan ontvangt u een vergoeding van de reiskosten voor de afstand van uw huisadres naar het adres van de school. Hiervoor gebruiken we de ANWB-routeplanner, de kortste route. 

  Ga naar het begin