Ga naar de inhoud

Evenementenvergunning

Op deze pagina

 • Als u een evenement  wilt organiseren, heeft u in veel gevallen een evenementenvergunning nodig. Een evenement is een activiteit die voor het publiek toegankelijk is zoals een braderie, feest, kermis, optocht, snuffelmarkt of sportwedstrijd.
 • Een vergunning vraagt u aan bij de gemeente waar het evenement wordt gehouden.
 • Als u een klein evenement zoals een straatfeest, buurtbarbecue of kleinschalige activiteit in de open lucht wilt organiseren dan heeft u vaak geen vergunning nodig.  Een klein evenement is vergunningsvrij als aan de algemene regels wordt voldaan.  U kunt deze regels vinden onder het kopje ‘Voorwaarden’. Als het evenement niet voldoet aan één of meerdere regels dan is het evenement niet vergunningsvrij en moet er een aanvraag ingediend worden.
 • Heeft u al een “meerjarenvergunning” voor het organiseren van  een jaarlijks terugkerend evenement? Dan meldt u dit  evenement via de knop ’Online regelen’ (Meldingsformulier meerjarenvergunning), zie rechts.
 • Jaarlijks in de maand maart kunt u een aanvraag voor een evenementenvergunning indienen voor het organiseren van de najaarsfeesten met kermis in Sassenheim en Voorhout, zie de voorwaarden.
 • Een aanvraag voor een speelvergunning voor een circus moet ingediend worden voor 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, zie de voorwaarden.
 • LET OP: het gebruik van ballonnen en lachgas is in de gemeente Teylingen verboden.
 • Wilt u voor het eerst iets aanvragen? Doe dan eerst de vergunningcheck om te kijken of u een aanvraag moet doen. Weet u al zeker dat u een aanvraag moet indienen? Dan kunt u de knop ‘online regelen’ gebruiken.

 

Voor de beoordeling van de aanvraag van een evenementenvergunning hebben wij een goede gedetailleerde tekening/plattegrond nodig. Onder het kopje ‘werkwijze’, vindt u hiervoor een link naar een handleiding voor het maken van deze tekening/plattegrond.

Flora en fauna

Wanneer er een Natura 2000 gebied binnen een straal van 25 km van een evenement is of als het evenement schade kan toebrengen aan beschermde dier- en plantensoorten dan is noodzakelijk dat u een Quickscan en/of een stikstofberekening laat uit te voeren om te kijken of er een natuurvergunning nodig is. Er zijn veel Natura2000 gebieden Natura2000 gebieden dus de kans is best groot dat u hier mee te maken krijgt. Onder het kopje ‘Voorwaarden’ vindt u meer informatie.

Vergunning A-evenement (regulier evenement) € 156,00
Vergunning B- of C evenement (aandachts/risicovolle evenementen) € 314,00
Circus € 355,00

Het aanvragen van een evenementenvergunning of het melden van een klein evenement doet u via de knoppen 'online regelen' rechtsboven op deze pagina.
 

Aanvraagtermijn

Doe uw vergunningsaanvraag ten minste 13 weken van tevoren.

 • Als een evenement groter is, is het van belang om al eerder een aanvraag in te dienen om problemen te voorkomen. Zo kunnen de hulpdiensten hun planningen hierop aanpassen en zorgen dat zij voldoende personeel beschikbaar hebben.
 • Daarnaast heeft de gemeente voldoende tijd nodig voor het publiceren van de aanvraag en het inwinnen van adviezen.
 • Als u een klein evenement wilt organiseren die voldoet aan de algemene regels, moet dit minimaal twee weken van tevoren bij de gemeente gemeld zijn. De burgemeester kan binnen een week na ontvangst van de melding besluiten het evenement niet toe te staan.


Plattegrond

Het indienen van een plattegrond voor uw evenement is noodzakelijk. Op de plattegrond moeten de afzettingen en de eventuele objecten (met afmetingen) die geplaatst worden ingetekend zijn. Om u te helpen in het maken van een plattegrond en/of situatietekening, vindt u hier een handleiding.

Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen of dat een melding voldoende is? Stuur dan een e-mail naar gemeente@teylingen.nl.

Algemene regels melding klein evenement

 • het evenement een straatfeest, buurtbarbecue of kleinschalige activiteit in de open lucht betreft;
 • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt  dan 100 personen;
 • het evenement plaatsvindt tussen 09.00 en 24.00 uur;
 • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 09.00 en/of na 24.00 uur, voorts dient in dit tijdsbestek het maximaal toelaatbare gemiddelde geluidsniveau (meetperiode 1 minuut) van 65 dB(A) op de gevels van omringende woningen niet te worden overschreden. Als er geen woningen zijn dan geldt de genoemde geluidsnorm op een afstand van 25 meter van het evenement;
 • het evenement geen of zeer geringe belemmering voor het gebruik van de openbare weg veroorzaakt en het niet noodzakelijk is om één of meerder verkeersmaatregelen te treffen;
 • er t allen tijde minimaal 3.50 meter van de rijbaan beschikbaar blijft ten behoeve van de hulpdiensten;
 • er enkel objecten van een geringe constructie worden geplaatst, bijvoorbeeld een kleine partytent, springkussen, barbecue etc.;
 • er geen alchohol bedrijfsmatieg (tegen betaling) wordt verstrekt.


Zijn de bovenstaande punten niet op uw kleine evenement van toepassing? Dan moet u een aanvraag om een evenementenvergunning indienen.

 

Organiseren vechtsportgala

Indien u een vechtsportgala wilt organiseren, dan voeren wij een extra toets uit bij uw aanvraag. Dit houdt in dat u, naast het reguliere aanvraagformulier, ook een aanvullende vragenlijst moet invullen. Deze sturen wij u zo snel mogelijk toe.

Pas als we de ingevulde vragenformulieren en relevante bijlagen hebben ontvangen, nemen wij de aanvraag in behandeling. Reden hiervoor is dat de gemeente Teylingen wil bijdragen aan gezond ondernemerschap en daarom wil voorkomen dat de ondernemers aan wie zij vergunningen verlenen daarmee criminele activiteiten ontplooien. Wanneer welke toets wordt uitgevoerd staat in de Bibob-beleidslijn Teylingen. Deze vindt u onder 'Downloads'. 
 

Najaarsfeesten Sassenheim/Voorhout

Tussen 4 maart en 1 april 2024 kunt u een aanvraag voor een evenementenvergunning voor het organiseren van de najaarsfeesten met kermis in Sassenheim en Voorhout indienen. In de bij het Evenementenbeleid Teylingen 2012 behorende besluit ‘Nadere regels beoordeling aanvraag evenementenvergunning najaarsfeesten met kermis Sassenheim’ en Nadere regels beoordeling aanvraag evenementenvergunning najaarsfeesten met kermis Voorhout is meer informatie te vinden over de aanvraagprocedure voor de evenementenvergunning. Ook wordt toegelicht welke informatie er moet worden ingediend, hoe deze moet worden aangeleverd en hoe ingekomen aanvragen worden beoordeeld.

 

Speelvergunning circus

Een speelvergunning voor een circus moet ingediend worden voor 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. De burgemeester beslist uiterlijk 1 november van het jaar waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.

 

Flora en Fauna

AERIUSberekening

Als u een evenement organiseert dan kan er een behoorlijke stikstofuitstoot zijn. Er is bijvoorbeeld sprake van op- en afbouw en bezoekers verkeer. Maar ook een groot vuur of de benodigde energievoorziening kan voor uitstoot zorgen. Het kan dus mogelijk zijn dat u een natuurvergunning nodig heeft op grond van de Wet natuurbescherming. Voor een natuurvergunning is het noodzakelijk dat je een AERIUS berekening laat doen. Hiermee wordt uitgerekend wat de stikstofneerslag is in het beschermde gebied door het evenement. Als deze boven de door de overheid vastgelegde waarde komt, is een natuurvergunning nodig.

De AERIUS berekening is een theoretische berekening door de aanvrager van het evenement op te stellen door middel van een online programma. Het vergt wel wat technische kennis, dus je zult al snel een bureau moeten inschakelen. De calculator is te vinden op AERIUS Calculator.

Naast stikstofneerslag kan er ook sprake zijn van nadelige effecten op beschermde dier- en/of plantensoorten. Het is dan noodzakelijk een Quick scan uit te voeren. Vaak wordt er dan bij evenementen gekeken naar geluidsproductie, lichtoverlast of wateronttrekking in het gebied. Ook hier geldt dat als uit de Quick scan blijkt dat er nadelige gevolgen zijn, er weer een natuurvergunning of -ontheffing verplicht kan worden. De Quick scan kun je eigenlijk niet zelf uitvoeren, dit moet door een gespecialiseerd ecologisch bureau gebeuren. Via internet zijn diverse bureaus te vinden. Meer informatie kunt u ook vinden op de website van Horeca Nederland.

Ga naar het begin