Ga naar de inhoud

Ontwerpbestemmingsplan “Loosterweg 16, Voorhout” ter inzage

Publicatiedatum:
dinsdag 17 januari 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerpbestemmingsplan “Loosterweg 16, Voorhout” ter inzage

Burgemeester en wethouders van gemeente Teylingen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Loosterweg 16, Voorhout”, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel aan Loosterweg 16, te Voorhout.

Inhoud plan

De percelen gelegen aan de Loosterweg 16 in Voorhout hebben volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan, de bestemming ‘Bedrijf- Agrarisch Handels –en exportbedrijf’. Op deze percelen is geen bedrijf meer gevestigd maar er staat nog wel een bedrijfswoning. De gemeente heeft een aanvraag ontvangen voor de omzetting van het perceel naar deels ‘wonen’ en deels ‘agrarisch- bollenteelt- bollenzone 1’. Deze wijziging past niet in het huidige bestemmingsplan “Buitengebied Teylingen”, vastgesteld op 30 april 2015. Om de wijziging van het perceel mogelijk te maken, is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan “Loosterweg 16 Voorhout” voorziet in wijziging van de bestemming ‘Bedrijf- Agrarisch Handels –en exportbedrijf' naar deels ‘wonen’ en deels ‘Agrarisch - Bollenteelt - bollenzone 1’.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en alle daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 19 januari 2023 tot en met woensdag 1 maart 2023 voor eenieder ter inzage.

Inzien

We werken alleen nog op afspraak. Wilt u langskomen om het ontwerpbesluit in te zien, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met Lindy van der Klaauw van domein Ruimtelijke ontwikkeling, via 14 0252. De digitale versie van dit ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Via de gemeentelijke website www.teylingen.nl, (via “Inwoners en ondernemers”, “Bouwen en wonen”, ”Bestemmingsplannen”, “ter inzage”) kunt u het plan inzien. Tevens vindt u op de betreffende webpagina een link naar deze stukken.

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

Zienswijzen

Binnen de termijn, dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout, telefoon 14 0252.

U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via e-mailadres: gemeente@teylingen.nl.

Informatie

Voor vragen en informatie over het plan kunt u contact opnemen met Lindy van der Klaauw van domein Ruimtelijke ontwikkeling via 14 0252 of via de e-mail: l.vanderklaauw@hltsamen.nl.

 

Ga naar het begin