Ga naar de inhoud

Plan Bloementuin (Narcissenlaan)

Laatste update: 8 november 2022

Het gebied Narcissenlaan – Parklaan in Sassenheim wordt in de periode tot 2024 ontwikkeld voor woningbouw. Het plan heeft de naam Bloementuin gekregen.

Het stedenbouwkundig plan (2018) voorziet in de bouw van 88 woningen, waarvan 52 appartementen en 36 grondgebonden woningen. 32 van de 88 woningen worden door Stek Wonen in de sociale sector gerealiseerd. Voor de 56 marktwoningen wordt een ontwikkelaar geselecteerd. De nieuwe wijk kenmerkt zich door een rustige, groene leefomgeving met veel water. De nieuwe woningen worden duurzaam ontwikkeld. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de woningen geen fossiele aardgasaansluiting krijgen en met een hoge energieprestatiecoëfficiënt (0 of plus op de meter) worden gerealiseerd en dat duurzame materialen worden toegepast.
 

Waar

Plan Bloementuin (Narcissenlaan). Het gebied wordt globaal begrensd door de Parklaan, Narcissenlaan, Gladiolenstraat, Mondriaanlaan en Rembrandtlaan.
 

Wat

Het gebied Narcissenlaan – Parklaan in Sassenheim wordt in de periode tot 2024 ontwikkeld voor woningbouw. Het plan heeft de werktitel Bloementuin meegekregen. Het stedenbouwkundig plan (2018) voorziet in de bouw van 88 woningen, waarvan 52 appartementen en 36 grondgebonden woningen, dat zijn woningen met een tuin. Tenminste 32 van de 88 woningen worden door Stek Wonen in de sociale sector gerealiseerd. De nieuwe wijk kent een rustige, groene leefomgeving met veel water. De nieuwe woningen worden duurzaam ontwikkeld. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we duurzame materialen toepassen.
 

Toelichting

Het gebied is eigendom van de gemeente. Op de locatie bevonden zich voorheen gymzalen, een dansschool en het gebouw De Ankerplaats. Deze gebouwen zijn gesloopt. Op de locatie bevond zich ook het tenniscomplex van de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV). Voor het tenniscomplex is in samenspraak met STV een nieuwe plek gevonden op sportpark Roodemolenpolder. Het nieuwe tenniscomplex is in juni 2018 opgeleverd. Eind 2019 zijn de clubgebouwen van het oude tenniscomplex gesloopt.
 

Meedenkgroep

We vinden het belangrijk omwonenden te betrekken bij de inrichting van het gebied. Daarom stelden we bij de voorbereiding en totstandkoming van het plan een meedenkgroep samen van vier omwonenden. Deze groep gaf advies over groenvoorzieningen, speelplaatsen, parkeerplaatsen en verkeersmaatregelen. Een en ander binnen de kaders van het stedenbouwkundig plan en het civieltechnisch programma van eisen van de gemeente.

Het overleg met de meedenkgroep leidde tot een aantal concrete aanpassingen die het plan beter maakten. Zo brachten we een verkeersknip aan in het plan die bijdraagt aan een veilige en gespreide afwikkeling van het verkeer. Daarnaast is de parkeerbalans verbeterd. 
 

Status

In voorbereiding. 
 

Procedures en planning

Op basis van het stedenbouwkundig plan zijn een bestemmingsplan met de bijbehorende onderzoeken en een beeldkwaliteitsplan voorbereid. Het ontwerpbestemmingsplan Bloementuin heeft van donderdag 9 december 2021 t/m woensdag 19 januari 2022 ter inzage gelegen. We hebben enkele zienswijzen ontvangen. De gemeenteraad heeft op donderdag 30 juni 2022 het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. 

De aanbestedingsprocedure heeft geleid tot de selectie van BAM Wonen als ontwikkelaar van het gebied, de ccontracten worden naar verwachting op korte termijn afgerond. De globale planning vindt u hieronder:
•    Uitplaatsen STV fase 1: gerealiseerd juni 2018
•    Sloop clubgebouwen STV: gerealiseerd november 2019
•    Vaststelling grondexploitatie Bloementuin: gerealiseerd 24 september 2020
•    Start bestemmingsplanprocedure (overleg instanties): gerealiseerd april-juni 2021
•    Ondertekening koopovereenkomst Woonstichting Stek (32 sociale appartementen):gerealiseerd augustus 2021 
•    Aanvullend ecologisch onderzoek: gerealiseerd april - september 2021
•    Aanbesteding vrije sector woningen: gestart in september 2021
•    Vaststelling update grondexploitatie: 4 november 2021 
•    Ontwerpbestemmingsplan ter inzage: donderdag 9 december 2021 t/m woensdag 19 januari 2022
•    Eerstvolgende nieuwsbrief: november 2022
•    Selectie en contracteren ontwikkelende partij(en): september 2022
•    Vaststelling bestemmingsplan: gerealiseerd 30 juni 2022
•    Sonderingsonderzoek (14 t/m 18 november 2022)​​​​​​

•    Uitvoering van bouwrijp maken t/m oplevering woningbouw: 2022/2024 (fasering nader te bepalen)
Planning en realisatie zijn afhankelijk van verloop en uitkomst van procedures en nadere besluitvorming.
De definitieve impact van externe factoren zoals de coronapandemie en de oorlog in Oekraïene  op de planning van het project is moeilijk in te schatten. Het heeft in de periode vanaf maart tot enige vertraging geleid in de afstemming met betrokken partijen, de uitvoering van onderzoeken en de voorbereiding van documenten en besluitvorming. De effecten op de woningmarkt lijken vooralsnog beperkt, de gemeente blijft dit zorgvuldig screenen.
 

Aanbesteding

De locatie was geheel in eigendom van de gemeente. Het perceel voor het appartementengebouw in de sociale sector (hoek Parklaan/Narcissenlaan) is verkocht aan Woonstichting Stek om de realisatie van de 32 sociale appartementen te waarborgen. Stek heeft Van Wijnen geselecteerd als bouwer voor de 32 sociale appartementen.

Op basis van het stedenbouwkundig plan en andere stukken is voor het overige deel van het project (56 woningen in de vrije sector) door de gemeente een aanbestedingsprocedure gestart, die inmiddels heeft geleid tot de selectie van BAM Wonen als de ontwikkelaar van het plan. De definitieve contracten worden naar verwachting op korte termijn afgerond en de uitvoeringsplanning voor de bouw wordt uitgewerkt.
 

Informatie woningen

Op dit moment is nog geen concrete informatie beschikbaar over de ontwerpen van de woningen of de verkoop of verhuur van de woningen. Eerst moeten de procedures voor het bestemmingsplan en de aanbesteding worden doorlopen. In een later stadium volgt via BAM Wonen informatie over de exacte woningtypen, prijzen en de verkoopprocedure, kijk hiervoor op www.bloementuinsassenheim.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden als geïnteresseerde.

Informatie bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Bloementuin lag van donderdag 9 december 2021 t/m woensdag 19 januari 22 ter inzage. We hebben enkele zienswijzen ontvangen. De gemeenteraad heeft op 30 juni jl. het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld, De wijzigingen betreffen onder andere de realisatie van 2 extra sociale appartementen en nader onderzoek op het gebied van verkeer en parkeren. Raadpleeg het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl

Het bestemmingsplan is in werking getreden, maar op dit moment nog niet onherroepelijk. Er is een (1) beroepsschrift ingediend bij de Raad van State, de gemeente is in afwachting van nadere informatie van de Raad van State over de behandeling van het beroep.
 

Sonderingsonderzoek

In de week van 14 t/m 18 november worden in opdracht van BAM Wonen op de projectlocatie sonderingen uitgevoerd door geotechnisch adviesbureau Lankelma. Sonderen is noodzakelijk voordat gestart wordt met de bouw om de eigenschappen en de draagkracht van de bodem te meten. De metingen worden uitgevoerd door een sondeerwagen die een zogenoemde sondeerconus de grond in drukt, op deze manier meet de geotechnisch adviseur de weerstand en de kleef van de grond.

Met deze gegevens kan de constructeur vervolgens bepalen hoeveel palen er nodig zijn en hoe diep de palen de bodem in moeten zodat deze op een dragende grondlaag geplaatst worden. De werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens reguliere werktijden, tussen 07:00 en 17:00 uur, De sonderingen worden uitgevoerd op het voormalige tennispark en in het gras. Er is geen sprake van het opbreken of afzetten van wegen, trottoirs, fietspaden e.d.  Een sondeerwagen zal zich over het terrein verplaatsen, dit zal geen grote overlast veroorzaken in de vorm van geluid of trillingen.
 

Downloads

Ga naar het begin