Ga naar de inhoud

Griffie

De gemeenteraad heeft een eigen ondersteunende afdeling: de griffie.

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij de uitoefening van zijn taken als volksvertegenwoordigend, kaderstellend en controlerend orgaan. Het werk van de griffie is er op gericht dat de inwoners van Teylingen er van op aan kunnen dat het bestuur op een eerlijke en transparante manier besluiten neemt.

Hoofdtaken van de griffie

  • de benodigde informatie geven aan de gemeenteraad, raadscommissies en individuele raadsleden
  • raadsleden ondersteunen bij het formuleren van moties, amendementen en voorstellen, het voorbereiden van interpellaties en andere initiatieven
  • de vergaderingen van de gemeenteraad, raadscommissies, agendacommissie en het presidium voorbereiden en vastleggen
  • zorgen voor een snel en goed verloop van de procedures die voor de besluitvorming nodig zijn
  • advies over contacten met inwoners, hoorzittingen, werkbezoeken geven
  • voorlichting vanuit de gemeenteraad geven
  • aanspreekpunt voor de rekenkamercommissie zijn


Wie is wie?

Bekijk hier de samenstelling van de griffie.

Ga naar het begin