Verordening op de heffing en de invordering van leges Teylingen 2021

Publicatiedatum:
vrijdag 23 juli 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening Teylingen 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

gelet op artikel 10 van de Legesverordening Teylingen 2021;

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENNING TOT EERSTE WIJZIGING VAN DE LEGESVERORDENING TEYLINGEN 2021

ARTIKEL I

De Legesverordening Teylingen 2021 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  In artikel 2 vervalt:

  • i)

   de aanduiding ‘1’ voor het eerste lid, en

  • ii)

   het tweede lid.

 • B.

  De onderdelen 1.2.5 tot en met 1.2.6 van de tarieventabel worden vervangen door:

  1.2.5

  van een Nederlandse identiteitskaart:

   

  1.2.5.1

  voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

  € 67,55

  1.2.5.2

  voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

  € 36,45

  1.2.6

  van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

  € 32,90

  1.2.7

  voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

  € 50,90

 • C.

  In Hoofdstuk 1 van Titel 3 van de tarieventabel wordt ‘Drank- en Horecawet’ telkens vervangen door ‘Alcoholwet’.

ARTIKEL II
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, welke dag tevens de datum van ingang van de heffing is, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid:

  • a.

   is de datum van inwerkingtreding en ingang van de heffing van artikel I, onderdelen A en B, de dag dat het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van de identiteitskaarten van burgers van de Unie van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) (Kamerstukken II 2019/20, 35552 (R2148), nr. 2) tot rijkswet wordt verheven en in werking treedt.

  • b.

   werkt artikel I, onderdeel C , terug tot en met 1 juli 2021.

ARTIKEL III

Deze verordening wordt aangehaald als: “Eerste wijziging van de Legesverordening Teylingen 2021”.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Teylingen op 13 juli 2021,

J.F.A. Tomassen

Secretaris

C.G.J. Breuer

burgemeester

Ga naar het begin