Ga naar de inhoud

Verkeersbesluit instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Julianalaan te Sassenheim

Publicatiedatum:
woensdag 25 januari 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Julianalaan te Sassenheim

Medewerker beleidsuitvoering van de afdeling Buitenruimte van de werkorganisatie HLTsamen

 

Gelet op:

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

De bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

De bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

De bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

Het mandaat- en volmachtbesluit gemeente Teylingen d.d. 10 december 2019 krachtens welke ik bevoegd ben dit verkeersbesluit te nemen.

 

Overwegende dat:

De aanvrager in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder;

Uit de gegevens van de ISD blijkt dat betrokkene gehandicapt is;

Toetsing aan het beleid ‘beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen Teylingen 2010’ heeft plaatsgevonden;

Er overleg is gepleegd met de adviseur van de politie Eenheid Den Haag, welke gemachtigd is door de korpschef van de Nationale politie;

Het betrokken weggedeelte is in beheer bij de gemeente Teylingen en in het geheel gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Teylingen.

 

Besluit:

Door plaatsing van het verkeersbord model E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met onderbord waarop aangegeven het kentekennummer TL-483-N, een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Julianalaan te realiseren voor huisnummer 35 te Sassenheim, gemeente Teylingen overeenkomstig bijbehorende situatietekening. De parkeerplaats aan te wijzen uitsluitend voor gebruik ten behoeve van de aanvrager.

 

 

Mogelijkheid van bezwaar/voorlopige voorziening

Bezwaar

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken na deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen. U richt het bezwaar aan het college van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout.

Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie:

- uw naam en adres;

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

- de reden(en) van uw bezwaar;

- uw handtekening.

Een bezwaarschrift kan uitsluitend schriftelijk (dus niet per e-mail) worden ingediend. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Overigens kunnen ook andere belanghebbenden bezwaar maken tegen dit besluit.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Kunt u een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten? Dan kunt u tegelijkertijd met of na indiening van uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

U dient dit verzoek in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor betaalt u griffiekosten.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening ( DigiD ). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Teylingen, 16 januari 2023

Namens burgemeester en wethouders van Teylingen,

Medewerker beleidsuitvoering, R. Breedveld

Ga naar het begin