Ga naar de inhoud

Subsidieregeling teruggaaf geheven leges in verband met tijdelijke (verruimde) terrassen

Publicatiedatum:
vrijdag 2 juli 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
BeleidsregelsSubsidieregeling teruggaaf geheven leges in verband met tijdelijke (verruimde) terrassen

Het college van de gemeente Teylingen,

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Teylingen 2017;

besluit vast te stellen de

Subsidieregeling teruggaaf geheven leges in verband met tijdelijke (verruimde) terrassen

Artikel 1 doelgroep

Een subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door een ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968, die een tijdelijk (verruimd) terras exploiteert op grond van de Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met coronamaatregelen en/of de Verordening tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met coronamaatregelen Teylingen.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Een subsidie kan worden verstrekt voor leges, die zijn geheven op grond van de Legesverordening Teylingen 2021, in verband met het exploiteren van een tijdelijk (verruimd) terras op grond van de Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met coronamaatregelen en/of de Verordening tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met coronamaatregelen Teylingen.

 • 2.

  Geen subsidie wordt verstrekt voor geheven leges als bedoeld in hoofdstuk 2, titel 3, sub 2.3.1 (2.3.1.1 tot en met 2.3.1.3.) van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Lisse 2021.

Artikel 3 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Er geldt een subsidieplafond van EUR 20.000,-.

 • 2.

  De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Bij de aanvraag legt de aanvrager, in afwijking van hetgeen in artikel 5 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Teylingen 2017 is bepaald, in ieder geval de volgende gegevens over:

  • a.

   een betalingskenmerk van de geheven leges die aanvrager moet betalen of betaald heeft;

  • b.

   de volledige naam en het volledige adres van de ondernemer, het btw- identificatienummer en het nummer waarmee de ondernemer in het Handelsregister is ingeschreven (KvK-nummer);

  • c.

   een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • d.

   een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening (de-minimisverklaring).

 • 3.

  Bij de aanvraag legt de aanvrager tevens bewijs over van het rechtmatig exploiteren van een tijdelijk (verruimd) terras, indien door of namens het college van burgemeester en wethouders daarom gevraagd wordt. Als bewijs van het rechtmatig exploiteren, in de zin van dit artikellid, kan in ieder geval een ontheffing op grond van de Verordening tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met coronamaatregelen Teylingen dienen.

Artikel 5 Aanvraagtermijn

Subsidie voor de in deze regeling bedoelde subsidiabele activiteiten, kan gedurende de looptijd van deze regeling worden aangevraagd.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Op grond van artikel 8 lid 1 onder g van de Algemene subsidieverordening Teylingen 2017 kan een subsidie worden geweigerd indien de aanvrager een tijdelijk (verruimd) terras niet overeenkomstig de Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met coronamaatregelen en/of de Verordening tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met coronamaatregelen Teylingen exploiteert.

Artikel 7 Duur van regeling

Deze subsidieregeling vervalt zodra de Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met coronamaatregelen en/of de Verordening tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met coronamaatregelen Teylingen zijn vervallen, of zoveel eerder als het college van burgemeester en wethouders bepaalt.

Artikel 8 Varia

Voor zover in deze regeling niet is afgeweken van de Algemene subsidieverordening Teylingen 2017, geldt hetgeen in die verordening is bepaald.

Artikel 9 Citeerwijze

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling teruggaaf geheven leges in verband met tijdelijke (verruimde) terrassen.

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021,

Het college voornoemd,

C.G.J. Breuer

burgemeester

J.F.A. Tomassen

secretaris

Ga naar het begin