Ga naar de inhoud

Ontwerpbestemmingsplan ‘Vinkenbaan 2-4, Warmond’ ter inzage

Publicatiedatum:
woensdag 16 november 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerpbestemmingsplan ‘Vinkenbaan 2-4, Warmond’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen maken in overeenstemming met artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Vinkenbaan 2-4, Warmond’ met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2021TEY01064-ON01 voor een ieder ter inzage ligt.

Plangebied

Vinkenbaan 2-4 in Warmond.

Inhoud plan

De locatie Vinkenbaan 2-4 ligt in het buitengebied van Warmond. Op deze locatie staat een glastuinbouwbedrijf met bedrijfswoning. Het bestemmingsplan Vinkenbaan 2-4 gaat uit van het slopen van het glastuinbouwbedrijf, het bouwen van drie GOM-woningen op woonpercelen van 700m2 en het omzetten van de bedrijfswoning naar burgerwoning. Per GOM-woning wordt water ingegraven voor de aanleg van pleziervaartuigen. Voor een groot deel van het terrein voorziet het ontwerpbestemmingsplan in de bestemming Groen ten behoeve van de landschappelijke inpassing van de GOM-woningen. De Vinkenbaan wordt ter hoogte van het plangebied verbreed.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 17 november 2022 tot en met woensdag 28 december 2022.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien in het Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim. 

De digitale versie van dit ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder– ‘Inwoners en Ondernemers’ - ‘Bouwen en Wonen’ – ‘Bestemmingsplannen’ – ‘Ter inzage’ – ‘Warmond’ - ‘ontwerpbestemmingsplan ‘Vinkenbaan 2-4, Warmond’ vindt u een link naar het digitale ontwerpbestemmingsplan.

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

Zienswijzen

Binnen de termijn, dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout, telefoon 14 0252. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via emailadres: gemeente@teylingen.nl.

Wij verzoeken u vriendelijk om bij het indienen van uw zienswijze het volgende zaaknummer te vermelden: Z-22-276102.

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Ron van der Geest van het Domein Ruimte via telefoonnummer 14 0252 of via r.vandergeest@hltsamen.nl.

 

Ga naar het begin