Ga naar de inhoud

Ontwerpbestemmingsplan ‘Bloementuin, Sassenheim’ ter inzage

Publicatiedatum:
woensdag 8 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerpbestemmingsplan ‘Bloementuin, Sassenheim’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen maken in overeenstemming met artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Bloementuin, Sassenheim’ met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2021SAS05011-ON01 voor een ieder ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied is gelegen in het gebied Narcissenlaan - Parklaan in Sassenheim. In het zuidwesten wordt het plangebied begrensd door de Gladiolenstraat en de Crocussenstraat. In het noord- en

zuidoosten wordt het plangebied globaal begrensd door de Rembrandtlaan en de Mondriaanlaan.

Inhoud plan

In 2018 is voor het gebied Narcissenlaan – Parklaan in Sassenheim het stedenbouwkundig plan Bloementuin vastgesteld. Dit stedenbouwkundig plan voorziet in de bouw van 86 woningen in het gebied Narcissenlaan – Parklaan in Sassenheim, waarvan ten minste 30 woningen in de sociale sector gerealiseerd worden. De nieuwe woningen worden duurzaam ontwikkeld. In het gebied bevonden zich voorheen maatschappelijke voorzieningen(o.a. dansschool en sporthal) en het tenniscomplex van de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV). De gemeente is eigenaar van de gehele locatie. Het plangebied valt binnen bestemmingsplan "Oost, Sassenheim" (2007). Deze ontwikkeling past niet binnen de huidige regels van het bestemmingsplan. Wel is bij de vaststelling een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in bestemmingsplan "Oost, Sassenheim". De voorgenomen ruimtelijke inrichting is sindsdien echter gewijzigd, waardoor het huidige plan niet meer past binnen de kaders en mogelijkheden van de wijzigingsbevoegdheid van het geldende bestemmingsplan. Een herziening van het bestemmingsplan op deze locatie is daarom noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan maakt de voorgenomen ontwikkeling wel mogelijk. Het voorontwerpbestemmingsplan is voorgelegd aan de wettelijke overlegpartners. Naar aanleiding van de ontvangen vooroverlegreacties is het bestemmingsplan aangepast. Ook is de toelichting ambtelijk op een aantal milieu-aspecten aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter inzage te leggen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 9 december 2021 tot en met woensdag 19 januari 2022 ter inzage in het gemeentekantoor in Sassenheim.

We werken alleen nog op afspraak. Wilt u langskomen om het ontwerpbestemmingsplan in te zien, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met Jan den Braber van het Domein Ruimte via telefoonnummer 14 0252 of via de e-mail: j.denbraber@hltsamen.nl.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op het Gemeentekantoor in Sassenheim.

De digitale versie van dit ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op www.teylingen.nl onder– ‘Inwoners en Ondernemers’ - ‘Bouwen en Wonen’ – ‘Bestemmingsplannen’ – ‘Ter inzage’ – ‘ontwerpbestemmingsplan ‘Bloementuin, Sassenheim’’ vindt u een link naar het digitale ontwerpbestemmingsplan.

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

Zienswijzen

Binnen de termijn, dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout, telefoon 14 0252.

U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via e-mailadres: gemeente@teylingen.nl.

Wij verzoeken u vriendelijk om bij het indienen van uw zienswijze het volgende zaaknummer te vermelden: Z-21-170392.

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Jan den Braber of Jan Zandstra van het Domein Ruimte via telefoonnummer 14 0252 of via de e-mail: j.denbraber@hltsamen.nl of j.zandstra@hltsamen.nl.

 

Ga naar het begin