Ga naar de inhoud

Ontwerp omgevingsvergunning Jacoba van Beierenlaan 4, Sassenheim ter inzage

Publicatiedatum:
woensdag 18 augustus 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerp omgevingsvergunning Jacoba van Beierenlaan 4, Sassenheim ter inzage

Waar

Het plangebied betreft het perceel Jacoba van Beierenlaan 4 in Sassenheim.

Wat

Het college legt een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage voor het perceel Jacoba van Beierenlaan 4 in Sassenheim.

Toelichting

De gemeente heeft op 30 december 2020 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van de heer P. Vliem voor het slopen van de bestaande woning ten behoeve van een nieuwe woning.

De nieuwe woning is deels gelegen buiten het in het bestemmingsplan Sassenheim-Centrum geldende bouwvlak met bestemming Maatschappelijk.

Op grond van de ruimtelijke onderbouwing behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning is er sprake van een goede ruimtelijke ordening. Aan het plan kan daarom medewerking worden verleend door het afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Status

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en alle daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 19 augustus tot en met woensdag 29 september 2021 voor een ieder ter inzage.

InzienGedurende de termijn van ter inzagelegging is er voor een ieder de mogelijkheid om hun zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout.

U kunt uw zienswijze ook digitaal inbrengen bij de gemeente Teylingen via emailadres: gemeente@teylingen.nl

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Ralph Menks van het domein Publieksservice en Fariq Ishaak van het domein Ruimte via telefoonnummer 14 0252 of via de email: r.menks@hltsamen.nl of f.ishaak@hltsamen.nl

Downloads

Naast dat u het vastgestelde bestemmingsplan kunt inzien op het gemeentehuis, kunt u de digitale versie van het vastgestelde bestemmingsplan inzien op de landelijke voorziening (ruimtelijkeplannen.nl) door op de volgende link te klikken:

  • 1.

    Digitale planbestanden bestemmingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1525.OMGVG2021SAS04012-ON01

Ga naar het begin