Ga naar de inhoud

Handhavinguitvoeringsprogramma Teylingen 2022

Publicatiedatum:
woensdag 25 mei 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelHandhavinguitvoeringsprogramma Teylingen 2022

Samenvatting

Voor u ligt het ‘Handhavinguitvoeringsprogramma 2022’ van de gemeente Teylingen (hierna: HUP). Dit uitvoeringsprogramma vloeit voort uit het VTH-beleidsplan gemeente Teylingen 2020-2024. De doelstelling en prioriteiten in het kader van toezicht en handhaving zijn in dit beleid vastgelegd.

Het uitvoeringsprogramma concretiseert dit beleid naar reguliere- en projectmatige werkzaamheden voor 2022. Het HUP 2022 omvat de werkzaamheden voor de Buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna: BOA’s) en Bouw- en woningtoezichtinspecteurs (hierna: BWT’ers).

 

De werkzaamheden van de BOA’s zijn zeer divers en bestaan uit het afhandelen van handhavingsverzoeken en meldingen, handhaving van de coronamaatregelen, toezicht houden bij (grootschalige) evenementen, het uitvoeren van Alcoholwet controles en het controleren van onder andere de blauwe zone, afval, hangjeugd, toezicht omtrent de weekmarkt, etc. Daarnaast voeren zij projectmatige activiteiten uit ter bevordering van een prettige leefomgeving.

 

De werkzaamheden van de BWT’ers bestaan voor een groot deel uit het afhandelen van meldingen en toezicht op bouwactiviteiten, illegale bouw en strijdig gebruik van gronden en gebouwen. Daarnaast voert BWT handhavingsprojecten uit in het kader van o.a. strijdigheden met het bestemmingsplan.

 

Ook voor 2022 geldt dat er veel druk komt te liggen op de BWT’ers en met name de BOA’s, maar ook de handhavingsjuristen. Dit komt o.a. door de handhaving van de coronamaatregelen, vluchtelingencrisis en –voor met name de BWT’ers- de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

1. Inleiding

Het is op grond van de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) een wettelijke verplichting om periodiek een uitvoeringsprogramma op te stellen met betrekking tot de toezichthoudende, handhavende en vergunningverlenende activiteiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor u ligt het ‘Handhavinguitvoeringsprogramma 2022’. Het Vergunningenuitvoeringsprogramma (VUP) wordt separaat opgesteld door Team Vergunningen.

 

Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de vastgestelde doelen en prioriteiten uit het VTH-beleid. Met het HUP worden de uit te voeren taken en beschikbare capaciteit inzichtelijk gemaakt zodat, indien nodig, bijgestuurd kan worden. Het betreft een planning en daarmee een schatting van de uitvoering voor 2022.

 

Het HUP wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld en bekend gemaakt aan de gemeenteraad.

2. Wettelijk kader

Het toezicht op de naleving van wetten is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. De BWT’ers en BOA’s voeren controles uit op de naleving wetten en aanverwante regelingen, zoals:

 • de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo);

 • het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor);

 • de Ministeriële regeling omgevingsrecht (hierna: Mor);

 • de Woningwet;

 • de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro);

 • de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV);

 • de Bouwverordening;

 • het Bouwbesluit 2012;

 • de Alcoholwet;

 • de Wegenverkeerswet.

De verwachting is dat op 1 januari 2023 de Omgevingswet inwerking treed. In deze Omgevingswet worden 26 wetten, waaronder ook een aantal van de hier bovengenoemde wetten, gebundeld tot één “Omgevingswet” (zie paragraaf 4.5). Gelijktijdig met deze wet zal tevens de “Wet kwaliteitsborging voor het bouwen” (Wkb) worden ingevoerd (zie paragraaf 4.4).

3. Vaststelling en bevoegdheden

Het HUP wordt door het college vastgesteld en bekend gemaakt aan de gemeenteraad. De evaluatie van de uitvoering van het HUP wordt gestart in het vierde kwartaal van het betreffende jaar. De uitkomst maakt het college tevens bekend aan de gemeenteraad.

4. Ontwikkelingen

 

4.1 Alcoholwet

Op 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet gewijzigd in de “Alcoholwet”. Buiten de naamswijziging zijn er ook wijzigingen doorgevoerd voor verkopers van alcohol en particulieren. Hieronder de belangrijkste wijzigingen:

 • De verkoop van alcohol op afstand is geregeld. Het streven is door betere regulering de naleving van de leeftijdsgrens te verhogen. Dit geldt zowel voor het moment van aankoop via internet als voor het moment van aflevering. Het toezicht op de verkoop op afstand is een bevoegdheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

 • Het stunten met prijzen wordt verder aan banden gelegd. Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan. Het toezicht op de prijsacties wordt ook gecentraliseerd bij de NVWA.

 • Het Besluit eisen inrichtingen DHW komt te vervallen, de eisen in het Bouwbesluit voldoen. Alleen de eis voor het scheiden van de slijtlokaliteit met andere bedrijfsactiviteiten door een verbindingsruimte blijft bestaan. Het Bouwbesluit bevat hiervoor geen regeling. Hierbij valt te denken aan de zogenaamde borrelshops bij supermarkten en proeflokalen bij slijterijen.

 • Wederverstrekking van alcohol (een meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige) is strafbaar. Bron: www.vng.nl.

Naar aanleiding van deze wetswijziging is actief de samenwerking met Team Vergunningen gezocht voor een meest effectieve wijze van toezichthouden hieromtrent. Daarnaast is ook aan de voorkant ingezet door het aanvraagformulier aan te passen. Dit alles zal begin 2022 worden afgerond.

 

4.2 Geluidseisen warmtepompen en airco’s aangescherpt

Per 1 april 2021 zijn nieuwe geluidseisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren. Bij airco’s dient deze geluidsmeting met een minimale buitentemperatuur van 23°C te worden uitgevoerd, omdat de airco “representatief” moet draaien. Met deze landelijke geluidsnorm worden buren beter beschermd tegen geluid van warmtepompen en wordt de ontwikkeling van stillere warmtepompen bevorderd.

 

De warmtepompmarkt vertoont een blijvend sterke groei in aantallen en in warmteproductie. Deze geluidseis zal de warmtepomp helpen in zijn verdere opmars, en ook de ontwikkeling van nieuwe stillere warmtepompen versnellen. De verwachting is dat de verkoop ook de komende tijd verder doorgroeit.

 

De bepalingsmethode voor de nieuwe geluidseisen is vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012 (Staatscourant 2020, 62676) die gelijktijdig inwerking is getreden. Deze bepalingsmethode is een geluidsmeting op locatie. Op basis van akoestische berekeningen kan men echter vooraf aannemelijk maken dat voldaan wordt aan de geluidseis. Voor deze berekeningen heeft het ministerie van BZK een rekentool (ODS-bestand) laten opstellen en een daarbij behorende handleiding. De geluideisen gelden niet voor de warmtepomp zelf (uit de fabriek), maar voor een bij een woning geplaatste installatie. De warmtepomp zelf voldoet in het algemeen niet aan de 40 dB eis. Dit betekent dat de installatie op voldoende afstand van de buren moet worden geplaatst of moeten worden afgeschermd zodat de 40 dB niet worden overschreden. Bron: www.rijksoverheid.nl.

 

De gemeente heeft niet de expertise in huis om bovengenoemde geluidscontroles uit te voeren. De ODWH is in het kader van de duurzaamheid en integraliteit gevraagd om deze geluidsmetingen uit te voeren. Op het moment van schrijven zijn wij nog in onderhandeling met de ODWH. Mocht het niet passen binnen de werkzaamheden van de ODWH dan zullen wij hiervoor een extern bureau moeten inhuren.

 

4.3 “Ik hing een rookmelder op, doe jij mee?”

Vanaf 1 juli 2022 wordt het in het Bouwbesluit (bij inwerkingtreding van de Omgevingswet, het Besluit bouwwerken leefomgeving) voor alle bestaande woningen verplicht om een werkende rookmelder te hebben in de vluchtweg op elke verdieping. Dit was vanaf 2003 al verplicht voor nieuwbouwwoningen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het aantal dodelijke slachtoffers van een woningbrand door deze wetgeving met wel 42% verminderd kan worden.

 

Om inwoners te informeren over de nieuwe regelgeving en te laten bewegen om werkende rookmelders in de woning op te hangen, start de Veiligheidsregio Hollands Midden de campagne: “Ik hing een rookmelder op, doe jij mee?”. De gemeente zal deze campagne met hen uitdragen.

 

4.4 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

In het wetsvoorstel ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’ (Wkb) is het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in de bouw geïntroduceerd. Met dit nieuwe stelsel wordt beoogd meer verantwoording bij marktpartijen neer te leggen. De rol van de gemeente als bevoegd gezag verandert door het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in de bouw. De bouwtechnische toets en het toezicht tijdens de bouw zullen in het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in de bouw uitgevoerd worden door een marktpartij en niet meer door de gemeente. De gemeente behoudt wel haar taak voor de planologische beoordeling, welstandstoets en toetsing van de omgevingsveiligheid. Ook blijft de gemeente verantwoordelijk voor (toezicht op) welstand, monumenten, bestaande bouw (minimumeisen bestaande bouw en gebruikseisen).

 

De Wkb zal tegelijk met de Omgevingswet (planning 1 januari 2023) inwerkingtreden. Begonnen wordt met bouwwerken die vallen onder de gevolgklasse 1 (eenvoudige bouwwerken, zoals grondgebonden woningen). Het bouwtechnische gedeelte van het werk valt daarmee deels weg bij de gemeente. Daartegenover staat echter de komst van de Omgevingswet, waarbij de verwachting is dat meer toezicht en handhaving noodzakelijk is. Doordat er meer mogelijkheden komen voor vergunningsvrije activiteiten, kunnen bedrijven en burgers gemakkelijker (onbewust) een overtreding begaan. Dit is verder uiteengezet in de volgende paragraaf.

 

Na drie jaar wordt de werking van de Wkb door de minister geëvalueerd. Afhankelijk van de evaluatie volgt mogelijk uitbreiding van het systeem naar andere meer complexe bouwwerken die vallen onder de gevolgklasse 2 (bijv. bibliotheken, gemeentehuizen, onderwijs- en woongebouwen tot 70 m hoogte) en 3 (bijv. metrostations, voetbalstadions, ziekenhuizen en gebouwen hoger dan 70 m.). Dit is echter niet meer in de wet meegenomen en wordt een nieuw traject.

 

4.5 Omgevingswet

De Omgevingswet is de basis voor een nieuw regelgevingsstelsel voor de fysieke leefomgeving en behelst een grootschalige transitie van het Omgevingsrecht. Naar verwachting treed op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Het kabinet wil met de Omgevingswet het aantal regels verminderen, bereiken dat de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar worden afgestemd en dat duurzame projecten gestimuleerd worden. Tevens wil men meer ruimte geven aan gemeenten, provincies en waterschappen, zodat zij hun omgevingsbeleid kunnen afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

 

De Omgevingswet zal voor de handhaving verandering brengen. Zo kunnen er onder invloed van het omgevingsplan (in plaats van bestemmingsplannen) meer mogelijkheden komen voor vergunningsvrije activiteiten. Voor een deel van de taakuitvoering betekent dit een verschuiving van vergunningsverleningswerkzaamheden naar het houden van toezicht achteraf. Hiermee valt onder de Omgevingswet de ‘voortoets’ (vergunningverleningsfase), echter afhankelijk van het omgevingsplan, deels weg. Dat betekent dat bedrijven en burgers gemakkelijker (onbewust) een overtreding kunnen begaan. Er komt hierdoor, naar verwachting, een groter accent te liggen op de handhaving.

 

Naast het leveren van (digitale) producten en diensten zal de faciliterende, adviserende, informerende en controlerende rol van de gemeente in samenwerking met haar inwoners en ondernemers toenemen. Flexibiliteit in benadering en contact is dus belangrijk. Onze inwoners en ondernemers worden vaker samenwerkingspartners.

 

Aangezien de invoering van de Omgevingswet de organisatie voor een breed scala aan ontwikkelopgaven stelt, is er voor gekozen om de implementatie van de Omgevingswet volgens een programmastructuur uit te voeren. We werken met drie programmalijnen, waarbinnen een aantal deelprojecten is gedefinieerd. We houden de drie programmalijnen aan die ook landelijk zijn voorgesteld. (Vanuit het VNG programma "aan de slag met de omgevingswet").

 

 • 1.

  Programmalijn Omgevingswet en instrumenten.

  Deze programmalijn omvat het opstellen van de kerninstrumenten, zoals bijvoorbeeld de Omgevingsvisies en Omgevingsplannen.

 • 2.

  Programmalijn Anders werken.

  Deze programmalijn omvat de deelprojecten Serviceformules, Cultuurverandering en Organisatie- inrichting.

 • 3.

  Programmalijn Digitaal stelsel omgevingswet.

  Deze programmalijn omvat diverse ondersteunende projecten ( aanschaf en integreren nieuwe applicaties) die de lijnen 1 en 2 faciliteren en er voor zorgen dat we tijdig kunnen aansluiten op de Landelijke voorziening van het digitale stelsel Omgevingswet.

De uitwerking van de programmalijnen wordt door de organisatie projectmatig aangepakt. De drie programmalijnen zijn verbonden én werken deels aan de ontwikkeling/invulling van een aantal andere thema’s die ook in de HLT-samen organisatie-agenda is opgenomen. Het gemeenschappelijk doel van de programma’s is het realiseren van een organisatie die Omgevingswet-proof is. Daarin wordt ook nadrukkelijk de uitvoering en borging van de VTH taken meegenomen, met name daar waar het de programmalijn Anders werken betreft.

Aanpassing sjablonen

Door de komst van de nieuwe wetgeving zullen, naast bestudering van/oefenen met de wetsartikelen, het opstellen van een nieuw werkproces etc., ook de sjablonen/standaardcorrespondentie (handhavingsbrieven, ontvangstbevestigingen etc.) moeten worden aangepast. Dit zal niet alleen inhoudelijk worden gedaan, maar ook zal meteen worden gekeken om het nog “begrijpelijker” te maken. Daarom zullen deze documenten in samenwerking met een schrijfcoach worden aangepast om deze zo veel als mogelijk op taalniveau B1 te schrijven.

 

4.6 Samenwerking politie

Landelijk en ook lokaal gezien heeft de politie te kampen met steeds minder capaciteit op straat. De politie is genoodzaakt om prioriteiten te stellen. Er kan dus door de gemeente minder worden teruggevallen op de politie. Nu al is de gemeente genoodzaakt bij calamiteiten soms een beveiligingsdienst in te zetten.

 

Doordat de middelen beperkt zijn, is intensieve samenwerking van groot belang. Daarom vindt er regelmatig overleg plaats tussen de gemeente en politie (zie ook paragraaf 5.1) en wordt de samenwerking gezocht door bijvoorbeeld samen te surveilleren op het gebied van o.a. hangjongeren en het donkere dagen offensief.

 

4.7 Beeldvorming BOA’s

Burgers komen vaak pas in aanraking met de BOA’s als er repressief wordt gehandeld. Maar de BOA’s zijn ook erg actief op het gebied preventie. Helaas is dit niet bij een ieder bekend en is het een vaak gehoorde klacht dat men weinig BOA’s ziet op straat.

Juist uit het oogpunt van preventie is het van belang dat de BOA’s meer zichtbaar zijn en laten zien wat zij zoal doen. Dit doen wij bewerkstelligen door gebruik te maken van o.a. de social-mediakanalen.

5. Samenwerking en integraal toezicht

Om de handhaving effectief te organiseren (zowel voor de bedrijven, instellingen als inwoners als voor de controlerende diensten) is onderlinge afstemming en samenwerking nodig tussen de verschillende diensten. Dit wordt bereikt door regelmatig overleg, multidisciplinaire controles en afspraken vast te leggen.

 

5.1 Lokaal ambtelijk handhavingsoverleg

De BWT’ers hebben periodiek overleg om ontwikkelingen op het gebied van handhaving, handhavingszaken, relevante jurisprudentie etc. te bespreken. Afhankelijk van de agenda worden ook de ketenpartners, zoals o.a. de politie, de brandweer, de Omgevingsdienst, andere gemeenten, de provincie en het waterschap uitgenodigd voor dit overleg.

 

De BOA’s nemen deel aan het Jeugd in Buitenruimte (JiB) overleg met diverse ketenpartners. Daarnaast stemmen de BOA’s en de wijkagenten bijna dagelijks diverse praktische zaken met elkaar af. Tevens vindt er structureel afstemmingsoverleg plaats tussen de politie en de BOA’s. De lijnen zijn kort.

 

5.2 Overleg toezichthouders-vergunningverleners

Tijdens het proces tot afgifte van vergunningen kan er informatie beschikbaar komen waaruit blijkt dat er risico’s bestaan voor strijdig gebruik en/of de naleving van (bouw)technische regels. Daarom vindt er overleg plaats tussen toezichthouders, vergunningverleners en de betreffende teamleiders. Doel is om de beschikbare uren voor toezicht zo resultaatgericht mogelijk in te zetten.

 

Hieronder volgen integrale projecten in het kader van samenwerking en integraliteit:

 

5.3 Gezamenlijke handhaving buitengebied (Bollen5-gemeenten/GOM)

In het kader van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG), die in juli 2016 is vastgesteld door onder meer de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen, zijn afspraken gemaakt omtrent stringenter handhaven in het buitengebied. Een eenduidige en actieve aanpak van strijdig gebruik is belangrijk voor de effectiviteit van het ruimtelijke beleid in het buitengebied, zoals vastgelegd in de ISG. In 2019 is HLT-breed gestart met handhaving in het buitengebied om de doelstellingen van de ISG te kunnen realiseren. Met de input van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), team Beleid en Planvorming, de portefeuillehouders en de burgemeesters is Team Toezicht en Handhaving allereerst gestart met de prioriteiten uit een grotere lijst met strijdigheden en is met deze ervaring een Plan van Aanpak opgesteld. Het Plan van Aanpak is met alle betrokkenen besproken en is nu de basiswerkmethode. Er vindt afstemming plaats met de andere bollen-gemeenten (Katwijk, Noordwijk), omdat zij eenzelfde project zijn gestart.

 

Het doel van dit project is om de strijdigheden in het buitengebied aan te pakken. Hierbij ligt de nadruk op de voor bollenteelt beschermde gronden. Voor de BWT’ers betekent dit het volgende:

 • Het uitvoeren van controles aan de hand van de lijst van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Deze lijst wordt aangevuld met overtredingen die de BWT’ers verder in het buitengebied aantreffen;

 • Gesprekken voeren met overtreders/betrokkenen;

 • Het opstellen van constateringsrapporten;

 • Het doen van legalisatieonderzoeken;

 • Mediation;

 • Indien er geen oplossing wordt gevonden om de betreffende overtreding op te heffen, zal het handhavingstraject worden voortgezet.

Daarnaast zullen de BWT’ers, omdat zij bij de uitvoering van dit project veel in het buitengebied aanwezig zijn, tevens ‘oog’ hebben voor signalen van ondermijning en dit melden bij Team Ondermijning.

Huidige stand van zaken

Een substantieel deel van de beschikbare tijd van de projectleider en de handhavingsjuristen is in de afgelopen periode gaan zitten in de crisisorganisatie corona. Door de inzet voor de coronacrisis is achterstand in het project ontstaan, geschat wordt 4 tot 6 maanden. Daarboven is het aantal strijdige gevallen toegenomen. Basis van de handhaving is een lijst met strijdig gebruikte percelen opgesteld in samenwerking tussen de gemeente ambtenaren van de afdeling Ruimte en de GOM. Door onze bezoeken in het buitengebied zijn er strijdige percelen bij gekomen. Vaak werden deze aangewezen door mensen die we aanspraken op oneigenlijk gebruik, soms troffen we dieper in het buitengebied percelen aan waarop bijvoorbeeld dieren liepen of caravans werden gestald. We zijn verplicht, vanuit het gelijkheidsbeginsel, op al de ons bekende strijdige percelen te handhaven. Ook is de verwachting dat nog een aantal eigenaren een juridische procedure zal gaan starten tegen de handhaving. Samengevat verwachten we heel 2022 en 2023 nodig te hebben, willen wij dit project zorgvuldig af kunnen handelen.

 

5.4 Aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

Delicten als overvallen, woninginbraken, straatroof en geweld zijn de afgelopen jaren fors gedaald, maar onzichtbare vormen van criminaliteit ondermijnen de samenleving. Ook in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen blijkt sprake te zijn van criminele, ondermijnende activiteiten en misstanden. Zo zijn er verschillende signalen van ‘witwasbedrijven’ waar je zelden klanten ziet, hennepkwekerijen en arbeidsuitbuiting. Maar ook van vastgoedfraude en zogenaamde ‘knooppunten’ (zoals horeca, bedrijventerreinen en recreatieparken).

 

We werken daarom samen met onze partners aan het signaleren, voorkomen en aanpakken van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Dit doen we door (1) meer en beter zicht te creëren op deze vorm van criminaliteit, (2) criminele kansen tot een minimum te beperken en (3) deze vorm van criminaliteit consequent aan te pakken. Dit alles vraagt extra inzet op het gebied van Toezicht en Handhaving. Zo wordt een bijdrage geleverd aan onderzoeken, integrale controles en inzet van bestuurlijke maatregelen. Daarnaast wordt tijdens reguliere controles, met name in het buitengebied en op bedrijventerreinen met een bredere bril gekeken en zo direct een bijdrage geleverd aan het creëren van meer en beter zicht op ondermijning.

 

Voor deze aanpak zijn binnen HLT-samen extra middelen beschikbaar gesteld, omdat hiervoor onvoldoende ruimte beschikbaar is binnen de vaste formatie van BWT en de juristen.

 

5.5 Actieprogramma arbeidsmigranten

Momenteel zijn de mogelijkheden om arbeidsmigranten legaal te huisvesten niet voldoende om aan de behoefte te voldoen. Het merendeel van huisvesting gebeurt dan ook in strijd met de gemeentelijke regelgeving. Daarom is op 19 december 2019 is door het college besloten om te starten met het ‘Actieprogramma arbeidsmigranten’. Dit programma is er op gericht om arbeidsmigranten op een goede manier te huisvesten en te zorgen voor een duurzame oplossing van de positie van arbeidsmigranten in de samenleving. Het is hierbij van belang dat er integraal wordt samengewerkt. Ook met de huisvesters en uitzendbureaus.

Vanuit de domeinen Strategie & Projecten, Ruimte en Buitenruimte en Bedrijfsvoering is met dit HLT-brede actieprogramma gestart. Aan dit programma neemt ook BWT deel.

6. BOA

De werkzaamheden van de BOA’s bestaan in hoofdzaak uit het toezicht houden op o.a. APV, de Alcoholwet en evenementen. Indien er overtredingen zijn, treden zij handhavend op.

 

Vanaf 2020 hebben de BOA’s veel tijd besteed aan de handhaving van de coronamaatregelen. Hierdoor was minder tijd beschikbaar voor het reguliere werk en projecten. De verwachting is dat de BOA’s in 2022 veel minder coronawerkzaamheden hoeven uit te voeren (begin 2022 zijn de BOA’s hier actief op geweest, mogelijk in het najaar opnieuw). Daar staat tegenover dat nu zich een vluchtelingencrisis aandient. Dit zal voor de BOA’s wellicht ook tijd gaan kosten. In de urenraming is hiermee rekening gehouden en is 10% van de BOA-capaciteit geraamd voor de handhaving van de coronamaatregelen en de vluchtelingencrisis. Dit blijft een inschatting, omdat het onvoorspelbaar is hoe beide onderwerpen zich zullen gaan ontwikkelen. Mocht in de loop van het jaar blijken dat meer/minder inzet nodig is, dan zal hierop worden geanticipeerd.

Gezien de BOA’s naar verwachting in 2022 minder tijd kwijt zijn aan crisiswerkzaamheden, dan in 2020 en 2021, is er wat meer ruimte om het projectmatig werken gestalte te geven. De uitvoering van het reguliere werk en projecten blijft echter afhankelijk van de keuzes in de geraamde uren.

 

6.1 Reguliere en specifieke werkzaamheden

Regulier

 • inzet crisis (corona, vluchtelingen);

 • afhandelen van alle handhavingsverzoeken, meldingen en klachten. Dit zijn doorgaans meldingen/verzoeken omtrent: zwerfafval, foutief aanbieden huishoudelijke afval, honden, jeugdoverlast, uitstallingen en parkeren, etc.;

 • extra controles naar aanleiding van handhavingsverzoeken, meldingen of klachten indien er sprake is van politieke gevoeligheid of onrust bij omwonenden of bedrijven;

 • toezicht centrumgebieden. Dan gaat het over: toezicht op de naleving van de geldende verkeersregels, zoals blauwe zone, rijden in strijd met geslotenverklaring en gevaarlijk en hinderlijk parkeren (fietsers, auto’s en scooters). Het toezicht zal vooral plaatsvinden tijdens winkelopeningstijden op de middag en zaterdag;

 • actief toezicht houden op, en handhaven van, de hoogste prioriteiten uit het VTH-beleid welke binnen de bevoegdheden van de BOA’s vallen;

 • toezicht op blauwe zone, foutief parkeren en het onterecht innemen van een invalideparkeerplaats zonder vergunning;

 • toezicht op het water;

 • toezicht op Koudenhoorn;

 • toezicht op de Strengen/Kagerzoom;

 • toezicht op (hang)jeugd;

 • toezicht op verkeersveiligheid (binnen de bevoegdheden van de BOA’s).

Specifiek

 • toezicht verkeersveiligheid (brengen/halen van de kinderen) rondom basisscholen (de politie zal ook worden gevraagd hier inzet op te plegen);

 • samenwerking met politie in het kader van het donkere dagen-offensief;

 • toezicht op illegaal (te vroeg afsteken) van vuurwerk rondom de jaarwisseling;

 • toezicht station;

 • toezicht omtrent de weekmarkt. Een extern bedrijf doet de opening en sluiting van de markt. Hierdoor zijn de BOA’s minder tijd kwijt aan de markt;

 • ondersteuning in het kader van ondermijning;

 • toezicht bij evenementen.

Bij de taken van de BOA’s ligt nadruk op het bevorderen van de leefbaarheid en het zorgen voor een positieve gedragsverandering. Deze gedragsverandering wordt vaker bereikt door iemand op zijn/haar gedrag aan te spreken, dan door het uitschrijven van een bekeuring. De werkwijze is daarom dat er veelal eerst wordt gewaarschuwd. Wanneer waarschuwen niet het gewenste effect heeft wordt een bekeuring uitgeschreven.

 

6.2 Projectmatige werkzaamheden

Met projectmatige werkzaamheden wordt bedoeld; een proces waarbij binnen een bepaalde tijd wordt toegewerkt naar een gesteld doel. Het gaat om het stellen van meetbare doelen en het tijdelijk bij elkaar brengen van verschillende disciplines om een resultaat te halen.

Blauwe zone

De controle op de blauwe zone is een regulier taak. Aanvullend op deze reguliere controles wordt 4 maal per jaar een grootschalige blauwe zone actie gehouden. Deze acties zullen worden uitgevoerd door meerdere BOA’s, zodat zij goed zichtbaar zijn. Daarnaast wordt, om de zichtbaarheid verder te benadrukken, de betreffende actie vooraf kenbaar gemaakt via social media en wordt er geflyerd bij de winkeliers. Dit zal tevens een preventieve werking hebben. Na afloop van de actie zullen de resultaten worden gepost op social media.

Toezicht stations

De stations worden intensief gebruikt door reizigers. Om criminaliteit zoveel mogelijk tegen te gaan zullen de BOA’s, in samenwerking met de politie, regelmatig controles in de omgeving van het station (parkeerdek, fietsenstallingen, perrons). Betere zichtbaarheid van handhaving heeft een preventieve werking op het verkleinen van overlast en criminaliteit.

 

Naast het reguliere toezicht wordt er ook, net als voorgaande jaren, actief aan de slag gegaan om de veiligheid op de stations te waarborgen. Er zal zo veel mogelijk worden samengewerkt met de politie. Indien de BOA’s verdachte omstandigheden of een gestolen fiets aantreffen, zal dit nader worden onderzocht en wordt de politie ingeschakeld.

 

Aanvullend op bovenstaande acties van de BOA’s en de politie zal op het station van Sassenheim een bewaakte fietsenstalling en beheerdersunit met cameratoezicht worden geplaatst. Deze fietsenstalling zal 5 dagen per week van 7:00 uur tot 19:00 uur worden bemenst. Dit betreft (vooralsnog) een pilot voor anderhalf jaar met een uitloopmogelijkheid tot maximaal twee jaar. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2022 aanvangen en kan de fietsenstalling in het vierde kwartaal van 2022 in gebruik worden genomen.

Uitstallingen in winkelgebied

In afwachting van het nieuwe uitstallingenbeleid zullen de BOA’s in 2022 alleen op excessen handhaven, waarbij de veiligheid van het winkelend publiek voorop staat.

Extra toezicht centrumgebieden

Eerder is bij de vaststelling van de Centrumvisie besloten om extra geld beschikbaar te stellen voor extra toezicht in de centra. Het voornemen is om in 2022 deze formatie beschikbaar te stellen voor een periode van 2 jaar. Dan gaat het over: toezicht op de naleving van de geldende verkeersregels, zoals blauwe zone, rijden in strijd met geslotenverklaring en gevaarlijk en hinderlijk parkeren (fietsers, auto’s en scooters). Het toezicht zal vooral plaatsvinden tijdens winkelopeningstijden op de middag en zaterdag. In de urenraming is deze extra formatie niet opgenomen, omdat nog onduidelijk is hoeveel en wanneer dit beschikbaar komt. Dit is afhankelijk van de effectuering van het verloop van de centrumvisie.

 

De extra controles die nodig zijn bij de invoering van het nieuwe uitstallingenbeleid, vallen ook onder dit project.

Jeugdoverlast/hangjongeren

Jeugdoverlast is een reguliere taak. Projectmatig wordt daar nog het volgende mee gedaan:

Specifieke problemen krijgen een maatwerk aanpak, al of niet in samenwerking met de ketenpartners (o.a. politie, jongerenwerk). Denk hierbij aan scooteroverlast, alcoholgebruik, horecaoverlast, overlast nabij scholen, overlast in parken etc. Ook zullen dit jaar op vrijdagen in samenwerking met de politie de bekende hangplekken worden bezocht.

Weesfietsenactie

In Teylingen zijn er plaatsen waar zwerf- en/of wees(brom)fietsen het straatbeeld ontsieren of een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Daarnaast oefenen deze fietsen extra druk uit op de aanwezige stallingscapaciteit. De BOA’s zullen in 2022 actief met deze fietsen aan de slag gaan rondom station Voorhout, station Sassenheim en het Kagerplein in Sassenheim. De BOA’s zullen door middel van het labelen van fietsen controleren hoe lang een fiets is gestald. Wanneer deze langer dan 6 weken op dezelfde plek staat, zal de fiets worden verwijderd en 13 weken worden opgeslagen. Deze acties zullen voor- en achteraf worden gepubliceerd.

Hondenactie

Tijdens deze actie wordt er aandacht gevraagd voor het hondenbeleid en wordt het belang van de handhaving van dit beleid benadrukt. De BOA’s zullen sleutelhangertasjes met daarin milieuvriendelijke plasticzakjes uitdelen als beloning voor het opruimen van hondenpoep.

Daarnaast zullen de BOA’s gedurende deze actie extra controles uit voeren op de aanlijnplicht, de opruimplicht en de aanwezigheid van honden op de voor honden verboden gebieden, zoals kinderspeelplaatsen.

 

6.3 Toezicht Alcoholwet

Per 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet gewijzigd in de Alcoholwet. Dat houdt in dat nu de regels vanuit het Bouwbesluit 2012 van toepassing zijn. De resterende taken voor de BOA’s luiden als volgt:

 • Controle op de aanwezigheid van een leidinggevende in horeca- of slijtersbedrijven. De controles zullen, vanwege de coronamaatregelen, voornamelijk op basis van signalen worden uitgevoerd;

 • Het uitvoeren van een schouw, bij voornamelijk de grootschalige evenementen, alvorens een evenement aanvangt. Hierbij wordt gekeken of het evenement voldoet aan de vergunningvoorschriften (bijv. gebruik van polsbandjes, aanwezigheid van leeftijdsaanduiding etc.);

 • Het uitvoeren van leeftijdscontroles op of nabij het evenemententerrein van evenementen die aantrekkelijk zijn voor jongeren. Het gaat hier om controle van jongeren die niet onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en met alcohol worden aangetroffen. Hetzij door wederverstrekking, hetzij verstrekt door de medewerker achter de bar die de leeftijd niet heeft gecontroleerd.

7. BWT

De werkzaamheden van de BWT’ers bestaan in hoofdzaak uit het toezicht houden op Wabo- gerelateerde taken. Hierbij moet men denken aan bijvoorbeeld het toezicht houden op bouwregelgeving en de voorschriften van het planologisch gebruik van gronden en gebouwen. Indien er overtredingen zijn, wordt er (met in achtneming van de prioriteiten in het VTH beleid) handhavend opgetreden.

 

De verwachting is dat de BWT’ers in 2022 minder coronawerkzaamheden hoeven uit te voeren dan de voorgaande 2 jaar. (Begin 2022 zijn de BWT’ers hier actief op geweest, mogelijk in het najaar opnieuw). Echter is hierbij de vluchtelingencrisis gekomen die tevens inzet vraagt van BWT. In de urenraming is hier rekening mee gehouden, maar blijft echter een inschatting. Hierop zal, indien noodzakelijk, op worden geanticipeerd.

 

Door een flinke toename aan bouwprojecten (groot/klein) en de voorbereidingen op de Omgevingswet en WKB is het, ondanks de formatie-uitbreiding, noodzakelijk geweest om met name voor de post “handhavingsverzoeken en meldingen” de geraamde uren naar beneden te brengen. Deze uren zijn naar verwachting, in vergelijking met voorgaande jaren, niet toereikend om alles op te pakken. Dit kan tot gevolg hebben dat de meldingen moeten worden geprioriteerd (wat pakken we wel/niet op). Handhavingsverzoeken zullen vanwege de wettelijke termijn wel worden behandeld. Daarnaast kan het wellicht nodig zijn om de projecten te temporiseren (langzamer tempo/minder zaken oppakken).

 

De geraamde/beschikbare uren bepalen in welke mate uitvoering wordt gegeven aan het reguliere werk en projecten.

 

7.1 Reguliere werkzaamheden

 • inzet bij crisis (corona, vluchtelingen);

 • afhandelen van handhavingsverzoeken en meldingen;

 • actief toezicht houden op en handhaven van:

  • -

   de hoogste prioriteiten in het VTH-beleid;

  • -

   toezicht houden op de uitvoering van bouwactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, conform bouwtoezichtprotocol.

7.2 Bouwtoezicht

In het kader van het bouwtoezicht op projecten zijn structurele controles ingepland voor de volgende bouwprojecten:

 • het bouwproject op de locatie van de “Oude Dirk” aan de Hoofdstraat te Sassenheim;

 • het woningbouwproject “Plan Overteylingen Oost”;

 • het woningbouwproject “Plan Hooghkamer”;

 • het woningbouwproject “De Woezel”;

 • de bouw van tien (vrijstaande)woningen op verschillende locaties in Teylingen;

 • de verbouwing aan de “ ’t Huys te Warmont”;

 • de verbouwing van de Mariënhaven;

 • de bouw van een verkeersbrug over de Leidsevaart en de fietsonderdoorgang N444 te Voorhout;

 • het woningbouwproject aan De Baan te Warmond.

Meldingen

De laatste jaren is een toename zichtbaar in het aantal meldingen omtrent bouwprojecten. De behandeling van deze meldingen is veelal arbeidsintensief. De meldingen gaan o.a. over: parkeeroverlast, plaatsing containers, overlast van groot verkeer en overlast van geluid en trillingen. Dit is vooral merkbaar bij inbreidingsprojecten vanwege de beperkte ruimte en korte afstand van omliggende bebouwing (woningen/bedrijven). Daarnaast krijgen wij meldingen die betrekking hebben de uitvoering van de bouw, zoals geluidsoverlast van warmtepompen en onderaannemers die wijzigingen/aanpassingen doen die mogelijk vergunningsplichtig zijn.

 

Om dergelijke meldingen zo veel mogelijk te voorkomen wordt vooraf een bouwveiligheidsplan -inclusief de inrichting van het bouw terrein en aanrijroutes voor het bouwverkeer- opgesteld. Daarnaast wordt met de aannemers vooraf besproken hoe zij de overlast kunnen beperken. Ook wordt hen gevraagd om de omwonenden/bedrijven te informeren over bijv. de start van de heiwerkzaamheden met een telefoonnummer van de bouwer.

Wkb

De inwerkingtreding van de Wkb staat (gelijktijdig met de Omgevingswet) gepland op 1 januari 2023. Deze wet zal van toepassing zijn op vergunningen die zijn aangevraagd vanaf de datum van inwerkingtreding van de Wkb. “Oude” vergunningen zullen volgens de huidige werkwijze, conform het bouwtoezichtprotocol in het VTH-beleid, uitgevoerd blijven worden. Daarom is de verwachting dat BWT op zijn vroegst in het 4e kwartaal van 2022 te maken zal krijgen met vergunningen die onder de Wkb zijn verleend. In samenwerking met Team Vergunningen worden, wanneer de definitieve inwerkingtredingsdatum van de Wkb bekend is, hiervoor een nieuw werkproces en standaard correspondentie opgesteld.

 

7.3 Handhavingsprojecten

Met een project wordt hier bedoeld; een proces waarbij binnen een bepaalde tijd wordt toegewerkt naar een gesteld doel. Het is per definitie eenmalig en wordt gekenmerkt door een beperkt tijdsbestek, waarbinnen de gestelde doelen behaald dienen te worden.

Recreatiepark Hoflee

In 2020 is begonnen met de systematische aanpak van de handhaving op de Hoflee. Hierbij worden voortdurend een aantal standplaatsen nader onderzocht op strijdig gebruik en strijdige bouwwerken. Indien hier strijdigheden worden geconstateerd zal er handhavend worden opgetreden. Dit traject zal in 2022 worden voortgezet en zullen 5 zaken per kwartaal worden opgepakt. Daarnaast zal BWT een rol spelen tijdens de integrale actiedagen in samenwerking met de partners. Deze actiedagen vallen niet onder dit project, maar onder het overkoepelende project voor de revitalisering van het recreatie- park.

Recreatiepark Watertuin

In maart 2021 is een wetsvoorstel tot wijziging van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) door de minister aan de Tweede Kamer voorgelegd. Dit wetsvoorstel geeft gemeenten de bevoegdheid om met een omgevingsvergunning, permanente bewoning van een recreatiewoning toe te staan. De gemeente is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden en gevolgen van deze eventuele toekomstige wetswijziging. Tot het onderzoek is afgerond zal vooralsnog de handhaving nog niet worden opgestart.

 

Ook in 2022 zal BWT verder deelnemen aan het voornoemde onderzoek. Zodra er duidelijkheid is of en hoe het college gebruik wenst te maken van deze bevoegdheid en/of over het moment van inwerkingtreding van deze wet, zal het handhavingstraject worden gestart. Handhavend optreden wordt, afhankelijk van de uitkomst van voornoemd onderzoek, gestart tegen de (resterende) illegale bewoning en bouwwerken. Er is een werkwijze beschreven hoe de handhaving op de permanente bewoning zal worden uitgevoerd. Hierbij zal de menselijke maat worden toegepast door o.a. met de overtreders in gesprek te gaan, gefaseerd te handhaven en maximale termijnen te hanteren.

Illegale bewoning

In de Basisregistratie Personen (BRP) van Teylingen staan mensen ingeschreven op adressen en/of in panden, waar (permanente) bewoning volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld (omgebouwde) bollenschuren, recreatieverblijven en illegale bouwwerken.

In 2018 is met dit project gestart. Om de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten, is er gestart de handhaving van nieuwe gevallen van strijdige bewoning, strijdige bewoning op campings en recreatieparken. Vervolgens wordt er gestart met de handhaving op bewoning van illegale bouwwerken. Dit project zal ook in 2022 en de komende jaren worden voortgezet. Inmiddels bevat de huidige lijst 42 adressen waar bewoning niet is toegestaan.

Huisvesting arbeidsmigranten

Vanuit de domeinen Strategie & Projecten, Ruimte en Buitenruimte en Bedrijfsvoering is het HLT-brede ‘Actieprogramma arbeidsmigranten’ gestart. Dit programma is er mede op gericht om arbeidsmigranten op een goede manier te huisvesten en te zorgen voor een duurzame oplossing van de positie van arbeidsmigranten in de samenleving. Aan dit programma neemt BWT ook actief deel.

 

In de urenraming zijn uren opgenomen voor deelname aan overleggen en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en het afronden van de handhavingsnotitie. Door diverse ontwikkelingen is het nog onduidelijk welke acties exact in 2022 door BWT uitgevoerd gaan worden.

Controles Basisadministratie adressen en gebouwen (BAG)

De BAG is een wettelijke verplichte authentieke basisregistratie. De gegevens in deze registratie dienen betrouwbaar te zijn. Vanuit de BAG komen er bij BWT regelmatig meldingen binnen van onduidelijkheden in deze registratie. Deze meldingen hebben betrekking op zowel het gebruik van panden als op bouwwerken die mogelijk illegaal zijn gebouwd. Naast deze meldingen zullen vanuit de jaarlijkse “mutatiedetectie” ook panden aan het licht komen die onderzocht moeten worden.

Naar verwachting zullen dit er 40 op jaarbasis zijn. BWT heeft de taak om het te controleren en zal indien nodig ter plaatse gaan kijken naar de situatie. Uiteindelijk zullen de bevindingen worden teruggekoppeld aan de BAG, zodat dit kan worden verwerkt.

 

Indien BWT een strijdige situatie constateert zal er gekeken worden naar legalisatiemogelijkheden en handhavend worden opgetreden. Deze laatst genoemde werkzaamheden vallen onder de reguliere handhavingsuren.

Monumenten

Binnen Teylingen bevinden zich 106 rijks- en 64 gemeentelijke monumenten. Het is een wettelijke verplichting dat al de monumenten 2 jaarlijks worden gecontroleerd in het kader van instandhoudings-/zorgplicht. Vanaf 2019 is ter voorkoming van verloedering van deze monumenten de conditionele staat van de monumenten geïnventariseerd. Over het algemeen verkeert het merendeel van de monumentale panden zich in een goede tot zeer goede staat. Wel is na inventarisatie gebleken dat nog 6 panden zich in een staat bevinden waarbij onderhoud is vereist. De eigenaren van deze panden hebben al op grond van de instandhoudings-/zorgplicht een verzoek gekregen om het noodzakelijke onderhoud te plegen en zijn telefonisch of persoonlijk benaderd. In 2022 zal wederom controle worden uitgevoerd bij deze panden of er actie ondernomen is, of ondernomen wordt, ten aanziens van de zorgplicht en onderhoud van de monumenten. Indien er wordt geconstateerd dat er nog geen actie is ondernomen, zullen deze eigenaren nogmaals dit verzoek krijgen. Zo nodig zal een termijn worden gesteld om het noodzakelijke onderhoud aan het monument te plegen.

 

Meldingen en/of handhavingsverzoeken die geen betrekking hebben op de instandhoudings-/zorgplicht van monumenten vallen niet onder dit project, maar onder de reguliere handhavingsuren.

Beeldbepalende objecten

In 2020 heeft de gemeente Teylingen beeldbepalende objecten aangewezen middels het Paraplubestemmingsplan Beeldbepalende objecten Teylingen (vastgesteld 17-12-2020). De betreffende panden hebben hierin de dubbelbestemming: “Waarde – Cultuurhistorie” toegekend gekregen. Beeldbepalende objecten zijn karakteristieke objecten die een kern of gebied aanzien geven. Het zijn objecten waarvan het exterieur vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorie van waarde is. De grondslag voor de aanwijzing van de panden is de herkenbare waarde van het erfgoed voor de identiteit en beleving van Teylingen. De gemeente Teylingen heeft in totaal 90 beeldbepalende objecten, waarvan 53 in Sassenheim, 6 in Voorhout en 27 in Warmond. Daarbij zijn er ook 4 locaties in beschermd dorpsgezicht opgenomen, allen gelokaliseerd in Warmond.

 

In 2021 zijn, door een extern bureau, in totaal zijn 86 objecten geïnspecteerd. Uit de inspecties is gebleken dat 61 objecten in goede staat, 17 objecten in redelijke staat en 6 objecten in slechte staat van onderhoud verkeren. In twee gevallen lag de staat van onderhoud tussen twee schalen in, eenmaal tussen redelijk en slecht en eenmaal tussen goed en redelijk. Enkele panden konden niet worden opgenomen, omdat zij niet bereikbaar waren of niet zichtbaar, bijvoorbeeld door begroeiing. Het gaat hier om panden, waarvan 1 in Voorhout en 3 in Sassenheim zijn gesitueerd.

 

In 2022 zal BWT met de eigenaren, van de objecten die een de slechte staat verkeren, contact opnemen of aanschrijven om tijdig onderhoud te plegen. Zo nodig zal een termijn worden gesteld. De beeldbepalende objecten die niet door het externe bureau konden worden gecontroleerd, zullen door BWT als nog worden gecontroleerd. Hiermee wordt de inventarisatie van de staat van al de beeldbepalende objecten in de gemeente Teylingen compleet gemaakt.

 

Meldingen en/of handhavingsverzoeken die geen betrekking hebben op de staat van onderhoud en behoud van de beeldbepalende objecten vallen niet onder dit project, maar onder de reguliere handhavingsuren.

Gezamenlijke handhaving buitengebied ISG

In 2019 is HLT-breed gestart met handhaving in het buitengebied. Wat dit project inhoudt is omschreven in paragraaf 5.3. Ook in 2021 zal dit project worden voortgezet. Naast de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld zullen de BWT’ers ook een bijdrage leveren aan dit project en toezicht houden op ondermijningszaken. Hiervoor zijn echter een beperkt aantal uren beschikbaar (zie de urenraming in paragraaf 8.4).

8. Urenraming

 

8.1 Productieve uren

Op jaarbasis staat 1 fte voor 1.872 beschikbare uren. Na aftrek van improductieve uren is er een restant van 1284 productieve uren.

 

8.2 Capaciteit

Voor de gemeente Teylingen is 7.062 uur (5,5 fte) aan BOA formatie beschikbaar. Dit is inclusief -0,2 fte aan generatiepact uren. Deze uren worden HLT-breed gedragen.

 

Voor de gemeente Teylingen is vanaf 2022 totaal 4,4 fte aan BWT formatie beschikbaar. Dit is inclusief -0,2 fte generatiepact uren (HLT-breed gedragen) en de per 2022 in de begroting opgenomen formatie-uitbreiding van 1 fte BWT voor de gemeente Teylingen. In de urenraming is rekening gehouden dat deze formatie vanaf half april 2022 volledig inzetbaar zal zijn. Hiermee komt het totaal aantal beschikbare uren voor 2022 op 5.303 uur.

 

Voor zowel de BOA’s als de BWT’ers is voor geheel HLT 1,4 fte aan administratieve ondersteuning en 3,25 fte aan handhavingsjuristen beschikbaar. (De beschikbaarheid van de handhavingsjuristen is bepalend om door te kunnen pakken bij handhavingszaken)

 

8.3 Urenverdeling

Bij het verdelen van de beschikbare uren wordt allereerst gekeken naar de standaard- werkzaamheden die in ieder geval uitgevoerd moeten worden. Dit aantal uren wordt o.a. bepaald aan de hand van ervaringen uit het verleden. Vervolgens worden de resterende uren verdeeld op basis van de prioriteiten en doelstellingen in het VTH-beleidsplan en het Integraal Veiligheidsbeleid en politieke wensen.

 

8.4 Urenraming BOA

De uitvoering van het reguliere werk en projecten is afhankelijk van de keuzes in de hieronder geraamde uren.

 

regulier: toezicht en handhaving o.a. APV

uren

Crisiswerkzaamheden (corona, vluchtelingen)

706

meldingen/handhavingsverzoeken

2100

verkeersovertredingen centrum / parkeerexcessen

180

parkeren/blauwe zone regulier

250

afval

75

toezicht centrum

311

weekmarkt

130

honden

60

surveillance (hoogste prioriteiten VTH-beleid)

110

standplaatsen

20

toezicht op (hang)jeugd regulier

90

toezicht op het water

190

toezicht op Koudenhoorn

290

toezicht op de Strengen

150

pleziervaartuigen

100

wrakken & 'verwijderde objecten'

25

verkeersveiligheid rondom scholen regulier

150

ondersteuning i.h.k.v. ondermijning

200

reclame-uitingen

15

vuurwerk

40

ondersteuning politie

80

overig (waaronder ad hoc-zaken)

120

regulier: toezicht en handhaving Alcoholwet

 

toezicht op evenementen

160

toezicht inrichtingen (leeftijd)

50

regulier: toezicht tijdens evenementen

 

Bloemencorso

30

harddraverij

20

Najaarsfeest

110

Koningsdag

30

intocht Sinterklaas

20

Nacht van Sassem

50

Kaagweek

100

overige evenementen(-vergunningen)

150

projectmatige werkzaamheden

 

hondenactie

60

jeugdoverlast/hangjongeren

200

Blauwe zone actie

150

toezicht stations

380

weesfietsenactie

100

uitstallingen in winkelgebied

60

TOTAAL

7.062

Project: “extra toezicht centrumgebieden”, PM.

 

8.5 Urenraming BWT

De uitvoering van het reguliere werk en projecten is afhankelijk van de keuzes in de hieronder geraamde uren.

 

handhaving regulier aan de hand van prioritering

uren

handhavingsverzoeken/meldingen

1594

toezicht hoogste prioriteiten

150

acuut prioriteit

150

handhavingsprojecten

 

Recreatiepark Hoflee

330

Recreatiepark Watertuin

320

monumenten

60

beeldbepalende objecten

40

illegale bewoning

200

huisvesting arbeidsmigranten

400

strijdig gebruik bollengrond (ISG)

80

Basisadministratie adressen en gebouwen (BAG)

80

bouwtoezicht

 

regulier; conform vastgestelde toezichtsprioriteiten

833

randzaken bouwtoezicht (meldingen)

120

bouwprojecten

 

"Oude Dirk" aan de Hoofdstraat Sassenheim

50

Plan Overteylingen Oost

10

Plan Hooghkamer

50

De Woezel

25

tien (vrijstaande)woningen

30

’t Huys te Warmont

15

Mariënhaven

15

verkeersbrug en fietsonderdoorgang N444

25

De Baan te Warmond

25

overig

 

Alcoholwet (inrichtingseisen)

10

verzoeken minister

40

ondermijning

75

werkzaamheden OOV; jaarwisseling, rampen/crisis (corona, vluchtelingen)

116

Implementatie Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, VTH-Kwaliteitsmodelverordening

160

beleid (evaluatie HUP 2020/2021 en HUP 2021/2022)

220

advisering

60

applicatiebeheer en urenregistratie

20

TOTAAL

5.303

 

De extra beschikbaar gestelde middelen voor de projecten “Gezamenlijke handhaving buitengebied (ISG)” en “Ondermijning” vallen buiten de reguliere vaste formatie en zijn daarom niet in bovenstaande tabel opgenomen.

9. Handhavingsjuristen

De meeste handhavingsbesluiten worden genomen op het gebied van illegaal bouwen en strijdigheid met het bestemmingsplan en APV. Tegen deze besluiten staat bezwaar en beroep open. De vooraanschrijving, de besluiten en de juridische procedures die kunnen volgen, worden door de handhavingsjuristen behandeld.

 

In zijn algemeenheid geldt dat ook bij de juristen altijd prioriteiten moeten worden gesteld met betrekking tot hun inzet. Daarnaast voeren zij werkzaamheden uit ter voorbereiding op de Omgevingswet en Wkb en in het kader van de vluchtelingencrisis en Corona. Dat kan betekenen dat er nog scherper prioriteiten moeten worden gesteld. Aan de hand van o.a. de veiligheidssituatie en de prioritering in het VTH beleid worden keuzes gemaakt welke zaken als eerste juridische opvolging krijgen. Deze keuzes worden in gezamenlijk overleg met de handhavingsjuristen, toezichthouders (zowel BWT’ers als BOA’s) en eventueel externe partners bepaald. Zo nodig worden deze keuzes afgestemd met de betrokken portefeuillehouder(s).

10. Monitoring en evaluatie

Monitoring en evaluatie is van belang om na te gaan of het toezicht en de handhaving volgens planning verloopt. Daarnaast kan, waar nodig, tijdig worden bijgestuurd. Met behulp van een registratiesysteem wordt de voortgang en het resultaat bewaakt.

 

Aan het einde van het handhavingsjaar 2022 wordt deze geëvalueerd en de belangrijkste constateringen worden meegenomen in de “Evaluatie HUP 2022”. In deze evaluatie wordt aangegeven in hoeverre de voorgenomen werkzaamheden zijn uitgevoerd. De uitkomst van deze evaluatie dient tevens als input voor het HUP 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Teylingen, d.d. 10 mei 2022

De secretaris

J. Thomassen

de burgemeester

C.G.J. Breuer

Bijlage: prioriteiten VTH beleid

Bouwtoezicht

Bouwen/Ruimtelijke Ordening

APV & Alcoholwet (voorheen DHW)

Ga naar het begin