Ga naar de inhoud

BESTEMMINGSPLAN NIEUW BOEKHORST, VOORHOUT (gebaseerd op de Crisis- en herstelwet) gewijzigd vastgesteld.

Publicatiedatum:
woensdag 21 februari 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentBESTEMMINGSPLAN NIEUW BOEKHORST, VOORHOUT (gebaseerd op de Crisis- en herstelwet) gewijzigd vastgesteld.

De gemeenteraad van Teylingen heeft op 1 februari 2024 het ‘Chw bestemmingsplan Nieuw Boekhorst, Voorhout’ met identificatiecode NL.IMRO.1525.BP2022TEY01074-VA01, gewijzigd vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied is (globaal) gelegen tussen de N444 (Leidsevaart), de Noordelijke Randweg, de wijk Hooghkamer en het bestaande dorp Voorhout.

Inhoud bestemmingsplan

Nieuw Boekhorst wordt een nieuwe woonwijk, aan de noordwestkant van Voorhout. Om deze woningbouw mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. In het gebied komen 1.250 tot 1.300 woningen. Het wordt een wijk met veel groen en een ‘dorps’ karakter. Verder wordt er in de wijk ruimte geboden voor:

• Een school (inclusief buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf), sportvelden en een sporthal in het noordwestelijke deel van de nieuwe woonwijk en

• een woonzorgcomplex, een passantenhaven en maatschappelijke en commerciële voorzieningen in het deelgebied ‘de Haven’ (in het midden van het plangebied).

Het stuk grond naast Nieuw Boekhorst (‘De Driehoek’, aan de andere kant van de Bollendreef,) maakt ook onderdeel uit van het bestemmingsplan. Dit gebied wordt voor een deel ingericht als natuurgebied in combinatie met een extensief agrarisch gebied. Ook wordt er een nieuw leefgebied aangelegd voor de rugstreeppadden, die vanuit Nieuw Boekhorst hier naar toe worden verplaatst. Verder is er een mogelijk voor een biologische tuin. Daarnaast is een aantal bestaande percelen meegenomen in het bestemmingsplangebied.

Het bestemmingsplan is gebaseerd op de Crisis- en herstelwet.

Het gebied Nieuw Boekhorst is aangewezen als gebied waar artikel 7c en 7ah van het besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (hierna Chw) van toepassing is. Dit houdt in dat voor dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt van de ruimere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt.

Specifiek voor dit bestemmingsplan zijn de hoofdstukken 1 en 2 van de Chw van toepassing.

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan en aangenomen amendement

Een ontwerp van het bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Nieuw Boekhorst, Voorhout’ heeft vanaf 21 september 2023 en tot en met 1 november 2023 ter inzage gelegen. Er zijn 14 zienswijzen ingediend. Ook zijn 3 zienswijzen ontvangen van wettelijke vooroverlegpartners. De zienswijzen zijn aanleiding geweest het bestemmingsplan aan te passen. Verder zijn er ambtshalve aanpassingen gedaan. Een totaaloverzicht van de aanpassingen is opgenomen in bijlage 40 van de toelichting van het bestemmingsplan (Nota beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen). Ook heeft de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan een amendement aangenomen. Dit amendement heeft betrekking op het verhogen van de bouwmogelijkheid van een uitkijktoren in het Boekenburgerbos, van vijf naar maximaal 6,5 meter.

Ter inzage

Het raadsbesluit met het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt van donderdag 22 februari 2024 tot en met donderdag 4 april 2024 ter inzage op het gemeentekantoor in Sassenheim.

Inzien

 • *

  U kunt het vastgestelde bestemmingsplan inzien bij de receptie van het Gemeentekantoor in Sassenheim.

 • *

  De digitale versie van dit vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op www.omgevingswet.overheid.nl Via ‘regels-op-de-kaart’, ‘document zoeken’ en planidentificatienummer: ‘NL.IMRO.1525.BP2022TEY01074-VA01’ of via ‘ruimtelijkeplannen.nl

 • *

  Op www.teylingen.nl onder– ‘Bouwen en Wonen’ – ‘Bouwen’- ‘Bestemmingsplannen’ – ‘Ter inzage’ – ‘bestemmingsplan ‘Nieuw Boekhorst’’ vindt u een link naar het digitale vastgestelde bestemmingsplan.

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de periode van vrijdag 23 februari 2024 tot en met donderdag 4 april 2024 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Gelet op de gewijzigde vaststelling geldt dit voor:

 • *

  Belanghebbenden;

 • *

  Niet belanghebbenden wanneer hij of zij:

  • 0

   tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Nieuw Boekhorst, Voorhout” naar voren hebben gebracht;

  • 0

   kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

  • 0

   bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn aangebracht bij het vaststellen van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Belanghebbenden kunnen bij de Voorzitter van die Afdeling tevens een verzoek om voorlopige voorziening doen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Omdat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is, moet in het beroepschrift worden aangegeven welke beroepsgronden (bezwaren) worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het vaststellingsbesluit treedt op vrijdag 5 april 2024 in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Coördinatieregeling met ontheffing Wet natuurbescherming van toepassing.

Naast een bestemmingsplan is voor de nieuwe planontwikkeling een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig, voor het verplaatsen van de rugstreeppadden binnen het plangebied Nieuw Boekhorst.

De gemeenteraad heeft op 3 november 2022 besloten de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren voor het “Chw bestemmingsplan Nieuw Boekhorst, Voorhout” en de ontheffing Wet natuurbescherming.

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 6 december 2023, hiervoor een ontheffing op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet natuurbescherming, verleend.

De ontheffing Wet natuurbescherming ligt vanaf 15 februari 2024 ter inzage. Voor meer informatie zie www.teylingen.nl onder– ‘Bouwen en Wonen’ – ‘Bouwen’- ‘Bestemmingsplannen’ – ‘Ter inzage’ – ‘ontheffing Wet natuurbescherming Nieuw Boekhorst’

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Lindy van der Klaauw van het Domein Ruimte via telefoonnummer 14 0252 of via de email: l.vanderklaauw@hltsamen.nl

Ga naar het begin