Ga naar de inhoud

Bestemmingsplan “Groot Seminarie, Warmond” gewijzigd vastgesteld

Publicatiedatum:
woensdag 16 november 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentBestemmingsplan “Groot Seminarie, Warmond” gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad van Teylingen heeft op 3 november 2022 het bestemmingsplan “Groot Seminarie, Warmond” met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2021WAR10027-VA01 gewijzigd vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied heeft met name betrekking op de gebouwen Mariëngaerde, Mariënhaven, het te slopen gebouw ‘t Kompas voor de realisering van nieuwbouw (Mariënhof), de bijbehorende tuinen en het park aan de voorzijde. In het plangebied zijn gelegen de Mgr. Aengenentlaan, de Bisschopslaan, het noordelijk deel van de Seminarielaan, een deel van de Oude Dam en de weg Park Klinkenberg.

Inhoud plan

Nadat de gemeenteraad op 3 juni 2021 het Integraal Plan Groot Seminarie Warmond heeft vastgesteld (hierna te noemen: Integraal Plan), is de Initiatiefnemer gestart met het opstellen van een bestemmingsplan voor het plangebied en het uitvoeren van de daarvoor vereiste onderzoeken. Het vastgestelde Integraal Plan is hierbij leidend en voor de gemeente een toetsingskader geweest voor het op te stellen bestemmingsplan. Het bestemmingsplan moet om die reden gezien worden als een juridische vertaling van dit Integraal Plan.

Diverse afspraken/keuzes, die geleid hebben tot vaststelling van dit Integraal Plan (zoals woonprogramma, parkeervariant met reservering van 15 parkeerplaatsen, verkeersafwikkeling, herstel van de cultuurhistorische waarden), zijn in het bestemmingsplan verwerkt. In de toelichting van het bestemmingsplan is een uitgebreide milieutoets opgenomen. De historische gebouwen Mariëngaerde (rijksmonument) en Mariënhaven worden/zijn binnen de bestaande gebouwcontouren getransformeerd en gerevitaliseerd. Het gebouw Mariëngaerde, dat inmiddels is verbouwd tot 107 huurappartementen, krijgt met dit nieuwe bestemmingsplan de gewijzigde bestemming ‘Wonen’. Het gebouw Mariënhaven behoudt na verbouwing tot 41 zorgeenheden zijn bestemming ‘Maatschappelijk’. Het gebouw ’t Kompas wordt gesloopt en vervangen door het nieuwbouw woningencomplex Mariënhof met 51 koopwoningen en een gebouwde parkeervoorziening qua schaal/korrel passend binnen het Beschermd Dorpsgezicht van Warmond. Ook dit plan krijgt de nieuwe bestemming ‘Wonen’. Al deze nieuwe ontwikkelingen passen echter niet in bestemmingsplan “Kom Warmond 2009”. Hierdoor is het noodzakelijk om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.

Het ontwerpbestemmingsplan “Groot Seminarie, Warmond” heeft voor de zomervakantie 2022 gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is één zienswijze namens de Erfgoedcommissie ingediend. Deze zienswijze is tijdig ingediend. De zienswijze is niet gericht tegen de realisatie van de nieuwe woningen, maar heeft betrekking op de mogelijkheid tot het realiseren van erkers bij complex Mariënhof. Het bestemmingsplan is naar aanleiding van de zienswijze gewijzigd vastgesteld.

Ter inzage

Het raadsbesluit met het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt van donderdag 17 november 2022 tot en met donderdag 29 december 2022 ter inzage op het gemeentekantoor in Sassenheim.

We werken alleen nog op afspraak. Wilt u langskomen om het vastgestelde bestemmingsplan in te zien, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met Jan den Braber of Richard Rietveld van het Domein Ruimte via telefoonnummer 14 0252 of via de email: grootseminarie@hltsamen.nl

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan op afspraak inzien op het Gemeentekantoor in Sassenheim. De digitale versie van dit vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op www.teylingen.nl onder– ‘Bouwen en Wonen’ – ‘Bestemmingsplannen’ – ‘Ter inzage’ – ‘bestemmingsplan ‘Groot Seminarie, Warmond’’ vindt u een link naar het digitale vastgestelde bestemmingsplan.

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de periode van vrijdag 18 november 2022 tot en met donderdag 29 december 2022 beroep instellen bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

De gemeente heeft bij het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan “Groot Seminarie, Warmond” de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing verklaard op het bestemmingsplan. Dit houdt in dat overeenkomstig artikel 11, lid 2 Chw:

  • 1.

    de beroepsgronden in het beroepsschrift worden opgenomen;

  • 2.

    het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en

  • 3.

    deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Belanghebbenden kunnen bij de Voorzitter van die Afdeling tevens een verzoek om voorlopige voorziening doen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Het vaststellingsbesluit treedt op vrijdag 30 december 2022 in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepsschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Richard Rietveld of Jan den Braber van het Domein Ruimte via telefoonnummer 14 0252 of via de e-mail: grootseminarie@hltsamen.nl.

Ga naar het begin