Besluit Wet geluidhinder – Bestemmingsplan Rijksstraatweg 63 Sassenheim

Publicatiedatum:
woensdag 10 februari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingBesluit Wet geluidhinder – Bestemmingsplan Rijksstraatweg 63 Sassenheim

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen een besluit genomen om een hogere waarden vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeer op de A44 en de Rijksstraatweg.

Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

In het bestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 63 Sassenheim’ wordt de mogelijkheid geboden om 3 woningen te realiseren.

Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het weg- en railverkeerslawaai bij de nieuwe woningen.

Ten behoeve van de nieuwe woningen en van de in deze herziening uit te werken woongebieden, is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst is voornemens hogere waarden vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 53 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

De beschikking is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Stukken inzien

De stukken liggen van donderdag 11 februari tot en met woensdag 24 maart 2021 ter inzage bij de receptie van de Gemeentewinkel in het Gemeentekantoor Teylingen, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim, maandag van 8.30 uur tot 13.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Rechtsbescherming

Beroep instellen

Als u het niet eens bent met ons besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, dan kunt u op grond van artikel 145 van de Wet geluidhinder juncto hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt zes weken en begint de dag na de terinzagelegging van het besluit. In dit geval kunt u tot en met donderdag 25 maart 2021 beroep instellen. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. 

Volgens hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer staat overigens beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State enkel open voor belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht of belanghebbenden die kunnen aantonen dat hen niet kan worden verweten geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Doordat het besluit in de zin van artikel 110a, eerste lid Wgh wordt genomen door burgemeester en wethouders en gepaard gaat met de vaststelling van een bestemmingsplan, vangt, in afwijking van artikel 6:8 van de Algemene wet bestuursrecht, de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen dat besluit aan met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Voorlopige voorziening

Als u een beroepschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:

de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om voorlopige voorziening te zenden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

 

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

-Mevrouw J. Kars , tel. 06-12257859 (inhoudelijk);

-De heer J. den Braber van de gemeente Teylingen, tel. 140252 (ruimtelijke ordeningsaspecten).

Ga naar het begin