Besluit heffingskorting rioolheffing Teylingen 2021

Publicatiedatum:
donderdag 31 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenBesluit heffingskorting rioolheffing Teylingen 2021

De raad der gemeente Teylingen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 10 november 2020;

BESLUIT:

 

vast te stellen:

 

BESLUIT HEFFINGSKORTING RIOOLHEFFING TEYLINGEN 2021

Artikel 1 Toepassing heffingskorting

 • 1.

  Degene die op 1 januari van het belastingjaar 2021 belastingplichtig is voor de rioolheffing op grond van de Verordening Rioolheffing Teylingen 2021 en aan wie als zodanig voor het belastingjaar 2021 een aanslag rioolheffing wordt opgelegd, heeft recht op een heffingskorting.

 • 2.

  De heffingskorting is eenmalig en geldt uitsluitend voor het belastingjaar 2021.

Artikel 2 Bedrag heffingskorting

De heffingskorting bedraagt € 13,40.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Het “Besluit Heffingskorting Rioolheffing Teylingen 2020” van 19 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op aanslagen rioolheffing voor het belastingjaar 2020.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit Heffingskorting Rioolheffing Teylingen 2021”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2020.

De raad voornoemd,

De griffier,

R. van Dijk

de voorzitter,

C.G.J. Breuer

Ga naar het begin