Beschikking Wet milieubeheer – Herenstraat 112 te Voorhout

Publicatiedatum:
woensdag 24 februari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraagBeschikking Wet milieubeheer – Herenstraat 112 te Voorhout

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verleend aan New York Pizza Delivery B.V. voor de locatie Herenstraat 112 te Voorhout. Het maatwerk betreft ontheffing van de verplichting tot het hebben van een vetafscheider en slibvangput.

Bezwaar

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen, gericht aan Teylingen, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift Herenstraat 112 Voorhout’.

De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:

- de dagtekening

- een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht

- de naam en adres van de indiener

- de gronden van het bezwaar

- de ondertekening.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Teylingen, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-024882.

 

Ga naar het begin