Wijzigingsbesluit verordening maatschappelijke ondersteuning 2018

Publicatiedatum:
maandag 11 februari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Wijzigingsbesluit verordening maatschappelijke ondersteuning 2018

De raad van de gemeente Teylingen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 december 2018;

 

gelet op artikel 2.1.2. van de Wet maatschappelijke ondersteuning

besluit vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018:

Artikel I

De Verordening maatschappelijke ondersteuning wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  De titel wordt gewijzigd van Verordening maatschappelijke ondersteuning Teylingen 2018 naar Verordening maatschappelijke ondersteuning Teylingen 2019

   

 • B.

  Hoofdstuk 5 Artikel 8a Maatwerkvoorziening wordt gewijzigd in Hoofdstuk 5 Artikel 8 Maatwerkvoorziening

   

 • C.

  De tekst van Artikel 8, lid 1, 2, 3 en 5 wijzigt als volgt ten opzichte van Artikel 8a, lid 1, 2, 3 en 5:

  Huidige Artikel 8a Maatwerkvoorziening

  1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening dan wel pgb, zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het pgb wordt verstrekt, en afhankelijk van het inkomen en vermogen (artikel 3.1. eerste lid en artikel 1.2. en 3.4. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015)

   

  2. De bijdrage, dan wel het totaal van de bijdragen, is gelijk aan de kostprijs, tenzij overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 een lagere bijdrage is verschuldigd.

   

  3. Voor inwoners van de gemeente Teylingen geldt dat voor alle categorieën personen, genoemd in artikel 3.8, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 de genoemde inkomensgrenzen worden verhoogd van 120% naar 150% van het sociaal minimum.

   

  5. Voor de kosten voor het gebruik van het collectief vervoer is de cliënt een bijdrage verschuldigd ter hoogte van:

   

  De ritbijdragen voor het gebruik van het cvv voor personen jonger dan 65 bedraagt € 1,00 per zone + 1 opstapzone

   

  De ritbijdragen voor het gebruik van het cvv voor personen ouder dan 65 bedraagt € 0,70 per zone + 1 opstapzone

  Nieuw Artikel 8 Maatwerkvoorziening

  1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening, zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het pgb wordt verstrekt, en afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt en zijn echtgenoot.

   

  2. In afwijking van het eerste lid kan het Dagelijks Bestuur bij nadere regels vaststellen voor welke maatwerkvoorziening geen eigen bijdrage verschuldigd is.

   

  3. De bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dan wel het totaal van de bijdragen, is gelijk aan de kostprijs, tot aan ten hoogste € 17,50 per bijdrageperiode voor de cliënt of de gehuwde cliënten tezamen, uitgezonderd beschermd wonen zorg in natura of maatschappelijke opvang, tenzij overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 geen of een lagere bijdrage is verschuldigd. Cliënten die gebruik maken van beschermd wonen zorg in natura of maatschappelijke opvang blijven de huidige inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen, met dien verstande dat de vermogensinkomensbijtelling van 8% naar 4% gaat.

   

  5. Voor de kosten voor het gebruik van het collectief vervoer is de cliënt een bijdrage verschuldigd ter hoogte van:

   

  De ritbijdragen voor het gebruik van het cvv voor personen jonger dan 65 bedraagt € 1,07 per zone + 1 opstapzone

   

  De ritbijdragen voor het gebruik van het cvv voor personen ouder dan 65 bedraagt € 0,75 per zone + 1 opstapzone

   

 • D.

  De tekst van Hoofdstuk 4 Artikel 7, lid 4g wijzigt als volgt:

  Huidig Artikel 7, lid 4g

  kortdurend verblijf- en respijtzorg

   

  1. Uitgevoerd door een daartoe opgeleid persoon in dienst van een zorgaanbieder: op basis van het toepasselijke tarief per etmaal dat hiervoor zou worden gehanteerd door een door de ISD Bollenstreek gecontracteerde aanbieder, zogenoemde Zorginstellingstarief.

   

  2.Uitgevoerd door een daartoe (niet) opgeleide persoon niet in dienst van een zorgaanbieder of door een persoon uit het sociale netwerk: op basis van het toepasselijke tarief per etmaal dat hiervoor zou worden gehanteerd door een door de ISD Bollenstreek gecontracteerde aanbieder met een korting van 20%

  Nieuw Artikel 7, lid 4g

  kortdurend verblijf- en respijtzorg en tijdelijk verblijf LVB 18+

   

  1. Uitgevoerd door een daartoe opgeleid persoon in dienst van een zorgaanbieder: op basis van het toepasselijke tarief per etmaal dat hiervoor zou worden gehanteerd door een door de ISD Bollenstreek gecontracteerde aanbieder, zogenoemde Zorginstellingstarief.

   

  2.Uitgevoerd door een daartoe (niet) opgeleide persoon niet in dienst van een zorgaanbieder of door een persoon uit het sociale netwerk: op basis van het toepasselijke tarief per etmaal dat hiervoor zou worden gehanteerd door een door de ISD Bollenstreek gecontracteerde aanbieder met een korting van 20%

Artikel II

Deze verordening treedt een dag na publicatie met terugwerkende kracht tot 1-1-2019 in werking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 januari 2019.

De voorzitter,

De griffier,

Ga naar het begin