Ga naar de inhoud

Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet 2e wijziging

Publicatiedatum:
donderdag 18 oktober 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet 2e wijziging

De raad van de gemeente Teylingen,

 

Gelet op artikel 6, tweede lid van de Participatiewet;

BESLUIT

 

De artikelen 16 en 18 van de Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet als volgt te wijzigen:

I

Artikel 16 van de verordening als volgt te laten luiden:

Artikel 16. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

 • 1.

  Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2.

  Hierbij neemt het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek de volgende criteria in acht:

  • a.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet, of als bedoeld in artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet;

  • b.

   die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en

  • c.

   die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

 • 3.

  Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) kan het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek adviseren met betrekking tot het oordeel of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. Het UWV neemt daarbij de in het tweede lid neergelegde criteria in acht.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek kan uitvoeringsregels stellen met betrekking tot de loonkostensubsidie.

II

De toelichting op artikel 16 als volgt te laten luiden:

 

In artikel 10c van de Participatiewet is geregeld wanneer wordt vastgesteld of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort: op schriftelijke aanvraag of ambtshalve.

 

Ambtshalve vaststelling is alleen mogelijk bij:

 • -

  personen die algemene bijstand ontvangen;

 • -

  personen als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid, onderdelen b en c, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: WIA), artikel 35, vierde lid onderdelen b en c, van de WIA en artikel 36, derde lid, onderdelen b en c, van de WIA tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend;

 • -

  personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;

 • -

  personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en

 • -

  personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, en

 • -

  personen die werken op een beschutte werkplek (artikel 10b, negende lid, van de Participatiewet).

In artikel 10c van de Participatiewet is ook bepaald dat het aan het college (dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek) is om vast te stellen of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Binnen de kaders van de wet is het aan de gemeenten (ISD Bollenstreek) om vast te stellen op welke wijze zij bepalen of mensen tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren en of loonkostensubsidie voor hen wordt ingezet (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 62). In artikel 16, tweede lid, is vastgelegd welke criteria daarbij in acht genomen worden. Deze cumulatieve criteria zijn ontleend aan artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet. Daarin is de doelgroep loonkostensubsidie vastgelegd.

 

Bij de vaststelling of iemand behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie kan het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek zich laten adviseren door het UWV. (Dit advies zal in een enkel geval niet nodig zijn als de loonwaarde bijvoorbeeld uit andere bron bekend is). Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek draagt personen voor die zouden kunnen behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie, het UWV adviseert en neemt daarbij eveneens de in het tweede lid neergelegde criteria in acht. Op basis van het advies beslist het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek of iemand tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort.

Alleen als sprake is van een onzorgvuldige totstandkoming van het advies, kan besloten worden het advies niet te volgen. En zoals vermeld in incidentele gevallen behoeft er geen advies bij het UWV te worden ingewonnen.

 

III

Artikel 18 van de verordening als volgt te laten luiden:

Artikel 18. Intrekking en inwerkingtreding artikel 16

 • 1.

  Artikel 16 van deze Verordening zoals deze luidde vanaf 1 januari 2018 wordt ingetrokken op het moment dat het gewijzigde artikel 16 inwerking treedt.

 • 2.

  De wijziging van de verordening met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 in werking te laten treden.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 27 september 2018,

R. van Dijk

griffier

C.G.J. Breuer

voorzitter

Ga naar het begin