Ga naar de inhoud

Nieuw Boekhorst, ruimte voor groen en archeologie  

9 september

Het college van B en W heeft de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan vastgesteld voor het woningbouwproject Nieuw Boekhorst

Het college van B en W heeft de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan vastgesteld voor het woningbouwproject Nieuw Boekhorst. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet voor de nieuwe woonwijk in Voorhout. In de nota is te lezen hoe de verschillende keuzes, wensen, aandachtspunten en eisen die aan het woningbouwplan zijn gesteld, worden vertaald naar concrete uitgangspunten.  

   

Volop ruimte voor groen en water  

Er is veel aandacht is voor groen en water in de woonwijk. Een groene hoofdstructuur en de hoofdwatergangen vormen een belangrijke basis van het woningbouwplan. Verder is er aandacht voor archeologie. Zowel kasteel Boekenburg als de Molenplaats bevinden zich aan de zuidoostkant van Nieuw Boekhorst. In een groot deel van dit gebied wordt niet gebouwd.  

  

Oog voor de natuur   

Grenzend aan Nieuw Boekhorst ligt natuurgebied de Driehoek. Dit valt buiten de woonwijk Nieuw Boekhorst, maar is wel meegenomen in het plan. Een belangrijke reden hiervoor is dat dit gebied wordt ingezet als leefgebied voor de rugstreeppad. Ook kan de oogsttuin hier naartoe worden verplaatst, die nu nog in het ontwikkelgebied ligt. Tussen de Noordelijke Randweg en de Haarlemmertrekvaart ligt een gebied dat onderdeel is van het natuurnetwerk Nederland. De Driehoek sluit hier direct op aan. Dit biedt mogelijkheden om binnen het plangebied groenstructuren te maken die hierop ook aansluiten.  

  

Duurzaam wonen in moderne dorpen

Gemeente Teylingen zet in op een schone, veilige, groene en duurzame leefomgeving. Met de woningen sluit de gemeente aan op wat inwoners willen. Zo ontstaat er een betere doorstroming en blijven er verschillende typen woningen bestaan. Zodat het prettig wonen is voor iedereen: voor ouderen en jongeren, voor kwetsbaren, gezinnen, alleenstaanden en spoedzoekers. Wethouder Marlies Volten: ‘Met de Nota van Uitgangspunten bieden we de beste garantie voor een groene, aantrekkelijke wijk met goede voorzieningen. In de komende periode blijven we nauw samenwerken met de vijf projectontwikkelaars, om samen te komen tot een duidelijk totaalplan voor het gebied.’   
 

Vervolg   

Nu de nota is vastgesteld werkt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan voor Nieuw Boekhorst verder uit. Tegelijk met het opstellen van het bestemmingsplan wordt gestart met het maken van het stedenbouwkundigplan en de bouwplannen voor de woningen. De Nota van Uitgangspunten wordt 19 september met de gemeenteraad besproken in een beeldvormend gesprek, er worden dan nog geen besluiten genomen. Het college neemt naar verwachting in het najaar een besluit over het ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerp wordt dan ter inzage gelegd voor de inwoners met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerp.  

Ga naar het begin