Holland Rijnland wil energieneutraal zijn in 2050

19 april

De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de regio Holland Rijnland is gereed

energietransitie

Op 3 juni buigt de gemeenteraad van Teylingen zich hierover.

In de RES 1.0 beschrijven 13 regiogemeenten, 2 waterschappen en de provincie Zuid-Holland de ambities en keuzes om stapsgewijs energieneutraal te zijn in 2050. Ook netbeheerder Liander en verschillende lokale en regionale partners leverden bijdragen. In mei en juni nemen alle deelnemers een besluit over de RES 1.0.

In de RES 1.0 staan de ambities voor 4 thema’s: 

1.    Energiebesparing: Door huizen en gebouwen te isoleren en zuiniger te zijn met energie wil de regio 1.1 TWh energie besparen in 2030 oftewel 11% ten opzichte van 2014. 
2.    Duurzame mobiliteit: Holland Rijnland wil de CO2-uitstoot door mobiliteit terugbrengen met 22% in 2030 ten opzichte van 1990 en het energieverbruik met 11% ten opzichte van 2014. 
3.    Warmte: In 2050 verwarmen we alleen nog met warmte uit duurzame bronnen. 
4.    Elektriciteit: De regio wil 1,05 Terrawattuur (TWh) hernieuwbare elektriciteit opwekken in 2030 door zonnepanelen op daken, zonnevelden en windturbines.

Vertaling naar lokaal beleid

Het is de bedoeling dat de ambities uit de RES 1.0 vertaald worden naar lokaal beleid. In 2021 nog wordt in Teylingen een Lokale Energiestrategie (LES) en een Transitievisie Warmte (TVW) opgeleverd. Ook komt een deel van de uitgangspunten uit de RES terecht in de Omgevingsvisie. Verder worden de ambities voor mobiliteit uitgewerkt in de (regionale) mobiliteitsvisies. 

Samen met inwoners

Wethouder Heleen Hooij: "De energietransitie is enorm ingrijpend en het gaat iedereen aan. We hebben er allemaal een rol in, van gemeente en rijksoverheid tot bedrijven en inwoners. Het is daarom heel belangrijk dat iedereen betrokken is. We zullen samen moeten optrekken."

Afgelopen najaar en winter gaven inwoners van de 13 gemeenten hun ideeën en inzichten over de energietransitie. In Teylingen waren er enquêtes en gesprekken met zowel inwoners als bedrijven en organisaties. De resultaten hiervan zijn meegenomen in de RES 1.0 en worden ook meegenomen in de lokale plannen. Ook bij de vervolgstappen worden inwoners betrokken. Er loopt nu een serie bijeenkomsten voor inwoners.

Van Klimaatakkoord naar RES

Het kabinet presenteerde in 2019 het Klimaatakkoord. Hierin werden afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990, en in 2050 met 95%. Deze landelijke afspraken worden door 30 regio’s in Nederland vertaald naar passende regionale ambities en maatregelen. Iedere regio stelt hiervoor een RES op, zo ook de regio Holland Rijnland.

De samenwerkende overheden binnen de RES-regio Holland Rijnland kijken naar het gehele regionale energiesysteem en kiezen voor maatregelen die het meeste effect hebben. In de regio komt 80% van het energieverbruik voor rekening van de gebouwde omgeving (vooral woningen en kantoorpanden) en mobiliteit. Daar ziet de regio dan ook veel kansen om snel en slim te verduurzamen. Hierbij speelt energiebesparing een belangrijke rol.

Ga naar het begin