Samenwerking zorg en veiligheid voor jeugd

28 januari

We bereiken meer als organisaties op het gebied van zorg en veiligheid samenwerken in de aanpak van overlast gevende jeugd.

 

De gemeente Teylingen wil dat jeugdige inwoners gezond en veilig opgroeien, zodat ze hun talenten ontwikkelen en kunnen meedoen aan onze maatschappij. Jeugdcriminaliteit en ernstige jeugdoverlast op straat willen we voorkomen en aanpakken. Zo willen we samen werken aan het vroeg signaleren van zorgen bij jeugdigen, minder jeugdoverlast en het bieden van meer perspectief voor de lokale jeugd. Daarom is er voor de komende twee jaar een overlegstructuur opgericht tussen zorg- en veiligheidspartners: de zorg- en veiligheidstafel Jeugd. 

Als organisaties op het gebied van zorg en veiligheid samenwerken bereiken we meer. Partijen als politie, Bureau Leerplicht en het jeugd- en gezinsteam wisselen zorgen uit en bespreken jeugdigen die overlast geven of crimineel gedrag vertonen. Zo komen zij samen tot een plan van aanpak, waar ook de jeugdige en de ouders bij worden betrokken.  

Afspraken vastgelegd in convenant

De samenwerking vindt plaats onder leiding van de gemeente Teylingen. In een convenant is vastgelegd wanneer en welke informatie de partijen met elkaar delen en hoe zij dit doen. De uitwisseling van informatie gebeurt uiteraard zorgvuldig, passend bij ieders taak om jeugdigen en hun ouders of verzorgers te ondersteunen. 

Ook in Hillegom en Lisse

Ook Hillegom en Lisse volgen de komende twee jaar deze aanpak. Na deze periode bespreken de gemeenten met alle betrokken partijen hoe het is bevallen. Vervolgens besluiten ze of en hoe de overlegstructuur wordt voortgezet. 

Ga naar het begin