Gemeenteraad bespreekt Ruïne van Teylingen opiniërend

4 april

Op 8 april spreekt de commissie Welzijn opiniërend over de notitie Oordeelsvorming Ruïne van Teylingen

In deze notitie staan de mogelijke varianten en scenario’s voor het stellen van kaders voor ontwikkeling van de Ruïne centraal. De resultaten van deze opiniërende bespreking zullen worden verwerkt in een besluitvormend stuk over de hoofdlijnen van het project. Naar verwachting zal de gemeenteraad in de raadsvergadering van 11 juli daarover een besluit nemen.

Huidige situatie

De gemeente ziet het als haar verantwoordelijkheid om dit nationaal cultureel erfgoed als icoon voor Teylingen te behouden en toegankelijk en herkenbaar te houden. De gemeente is bereid de nieuwe eigenaar (sinds 2016 is de Stichting Monumenten Bezit eigenaar van de Ruïne) actief te ondersteunen bij het zoeken naar fondsen en het faciliteren van gesprekken met andere overheden, onderwijsinstellingen en lokale ondernemers/investeerders.

Notitie Oordeelsvorming

Voor de gemeenteraad is de Notitie Oordeelsvorming opgesteld met mogelijke varianten en scenario’s voor het stellen van kaders voor ontwikkeling van de Ruïne. Om te komen tot een afgewogen oordeel en meer focus voor de besluitvorming. Vanuit alle opgehaalde reacties uit de participatie door omwonenden, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, de wensen van de gemeenteraad en die van de (nieuwe) eigenaar de Stichting Monumenten Bezit wordt in de Notitie Oordeelsvorming een rode draad, de zogenoemde backbone, geformuleerd. Dit kan de basis zijn voor verdere ontwikkelingen.

Rode draad met 3 elementen

De notitie Oordeelsvorming bevat een rode draad, een zogenoemde backbone. Deze backbone is opgebouwd uit elementen waarover in het participatieproces, in het beleid van de gemeente en in de wensen van de eigenaar, een grote mate van overeenstemming bestaat. Het gaat hierbij om de volgende elementen:

1. het concept tuin of tuinen als uitgangspunt

2. doelgroep: de eigen inwoners, de regio-recreant en de nationale toerist

3. doel: jaarrond cultureel en toeristisch aanbod met de Ruïne als voorbeeld.

Scenario’s en keuzes: mogelijkheden/varianten

Dwars over deze backbone heen, zijn er over andere, eveneens belangrijke thema’s, nog keuzes te maken. Omdat deze thema’s of onderwerpen minder éénduidig uit het voortraject naar voren zijn gekomen, worden deze aan de commissie Welzijn voorgelegd bij wijze van scenario-keuzes.
Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen / thema’s:

  • Schaalgrootte (mede met het oog op parkeren/ontsluiting);
  • Educatie / Informatie (museum functie);
  • Evenementen;
  • Horeca;
  • Donjon & ringburcht.
Ga naar het begin