Cameratoezicht Gemeentehaven Warmond

5 november

De burgemeester van Teylingen heeft besloten dat er in de gemeentehaven van Warmond cameratoezicht zal worden ingezet.

Camera

De burgemeester nam dit besluit op 5 november op grond van artikel 151c van de Gemeentewet juncto artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen 2012.

Het toezicht via camera zal van 6 tot 20 november 2018 plaatsvinden. De omgeving van de gemeentehaven in Warmond is al langere tijd in beeld in verband met ernstige overlast. Door het inzetten van cameratoezicht kan verdere escalatie worden voorkomen.

Het volledige besluit ligt ter inzage op het Gemeentekantoor Sassenheim, Wilhelminalaan 25 Sassenheim.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het de burgemeester van Teylingen. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift indient;
 • uw handtekening;
 • een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;
 • de reden(en) van uw bezwaar.

 

Binnen welke termijn?

U hebt zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn begint te lopen vanaf de dag na de verzenddatum van deze brief.

Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent meestal niet dat het besluit waartegen u bezwaar maakt niet in werking treedt. Als u het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, moet u naast het bezwaarschrift een apart verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ bij de Rechtbank indienen. Hiervoor moet u griffiekosten betalen.

Uw verzoek om voorlopige voorziening bevat de volgende informatie:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u de voorlopige voorziening indient;
 • het besluit waartegen bezwaar bestaat;
 • een kopie van het bezwaarschrift dat u bij de gemeente Teylingen heeft ingediend.

 

Dit verzoek stuurt u naar:

 • Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag
 • Sector Bestuursrecht
 • Postbus 20302
 • 2500 EH Den Haag


U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij deze rechtbank via de website Loket Rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website van Loket Rechtspraak voor de precieze voorwaarden.

Ga naar het begin