Ga naar de inhoud

Afname restafval Teylingen is mooie eerste stap

2 juni

Nog beter scheiden betekent meer hergebruiken

Afval

De inwoners van Teylingen hebben in 2021 hun afval beter gescheiden. Daardoor nam de hoeveelheid restafval af van 160 naar 128 kilo per inwoner. Dat is een eerste mooie stap gezet naar de beoogde 30 kilogram restafval per inwoner in 2025. “Er zijn dus nog grote stappen te maken”, aldus wethouder Heleen Hooij. “Als het besef groeit dat afval veel grondstoffen bevat voor hergebruik, kunnen we nog veel meer bereiken.” 

Dit blijkt uit een evaluatie over het afvalbeleid die Teylingen jaarlijks uitvoert aan de hand van aangeleverde kilo’s afval, onderzoek onder inwoners en een financieel overzicht. Het PBD-afval (plastic, blik en drinkkartons) nam met elf kilo toe per inwoner, GFT-e (Groente, Fruit, Tuinafval en etensresten) nam toe met 21 kilo en glas met drie kilo. Het papier laat een daling zien van ruim twee kilo per inwoner.

Meeste vragen over scheiden plastic, blik en drinkkartons

In december 2021 zijn inwoners gevraagd naar hun mening over het eerste jaar van het nieuwe afvalbeleid in Teylingen. Uit de resultaten bleek dat de meeste inwoners van Teylingen hun afval scheiden. Inwoners van laagbouw geven aan meer dan 90% van hun afval te scheiden. Inwoners van hoogbouw geven aan vooral het scheiden van GFT-e lastig te vinden omdat zij geen aparte container nabij hebben. Opvallend is dat de inwoners van laagbouw de zomerinzameling van het GFT-e goed gebruiken. Zo’n 66% geeft aan bijna elke week hiervan gebruik te maken. 

Ten slotte is de bewoners gevraagd of zij nog suggesties hebben om de afvalinzameling te verbeteren. Wethouder Heleen Hooij: “Inwoners vragen om meer duidelijkheid over wat er zoal in het PBD mag. Hier besteedt de gemeente elk voorjaar en najaar aandacht aan. Ook is in de Afval App opgenomen welk afval waar hoort. Bijvoorbeeld een verpakking van aluminium gaat bij het PBD.”

Nieuw afvalbeleid houdt rekening met gestegen kosten

In maart 2020 is door de gemeenteraad het beleidsplan ‘De betere afvalscheider wordt beloond’ vastgesteld. Hierbij is destijds al uitgegaan van een tekort van € 850.000,- in 2021, het eerste jaar van het nieuwe beleid, als gevolg van onder andere de keuze voor de korting op de afvalstoffenheffing bij minder vaak aanbieden van de restafvalcontainer in een jaar. Deze kosten worden uit de zogeheten egalisatiereserve afval, spaarpot van de gemeente, betaald. 

Door enkele onverwachte uitgaven in 2021, is het totale tekort hoger dan vooraf becijferd. Voor 2022 is de verwachting dat een vergelijkbaar beeld optreedt, los van mogelijke onverwachte uitgaven. Het college van B&W doet later dit jaar een voorstel aan de gemeenteraad hoe de kosten voor het afvoeren en verwerken van afval per 2023 binnen de begroting te houden. 
 

Ga naar het begin