Plaatsen uitstallingen, reclameborden of banners

 • Als u een uitstalling, reclamebord of banner op de openbare weg wil plaatsen, dan heeft u in sommige gevallen een ontheffing nodig
 • In andere gevallen kunt u volstaan met een melding
 • Doe dat 8 weken voordat u de uitstalling, het reclamebord of de banner op de openbare weg wil zetten

Kosten

Precario

U moet voor het plaatsen van uitstallingen, reclameborden of banners op gemeentegrond altijd precariobelasting betalen. Deze bedraagt:

 • € 0,70 per m2 per dag
 • € 2,48 per m2 per aaneengesloten week
 • € 6,06 per m2 per aaneengesloten maand
 • € 19,50 per m2 voor een half jaar
 • € 29,20 per m2 voor een heel jaar
   

met een minimum van € 12,50- per aanslag.

De legeskosten voor aanvragen ontheffing € 50,00

Voor een melding hoeft u geen legeskosten te betalen.

Werkwijze

Als u een voorwerp wil plaatsen op de openbare grond, dan moet u een melding uitstalling doen. Dit doet u via de knop Online Regelen op deze pagina.

Plattegrond

Bij uw melding uitstalling moet u een foto indienen.

 

Voorwaarden

Er is een ontheffing nodig als:

 • het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg
 • het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van de welstand
 • de oppervlakte van de openbare grond meer dan 25 m2 bedraagt
 • de openbare grond langer dan 4 weken in gebruik wordt genomen
 • er voorwerpen in het openbaar groen worden geplaatst


De gemeente kan de vergunning weigeren als:

 • het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg
 • het beoogde gebruik gevaar oplevert voor de bruikbaarheid of een belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van de weg
 • het beoogde gebruik gevaar of overlast oplevert
 • het beoogde gebruik de openbare ruimte verontreinigt
 • het beoogde gebruik afbreuk doet aan het uiterlijk van de openbare ruimte
Ga naar het begin