Woonvisie Teylingen 2020-2024

Woonprogramma

In het ‘Woonprogramma 2020 – 2024: naar een evenwichtige woningmarkt’ beschrijven wij onze visie, ambities en keuzes op het gebied van wonen voor de komende jaren: wat willen we bereiken en wat is daarvoor nodig? Wij geven aan wat we als gemeente hieraan bijdragen en zoeken de samenwerking met onze partners. De geschetste ambities en opgaven zijn hiervoor het kader. We vatten de opgave samen onder de volgende thema’s:

  • Aanpak druk op de woningmarkt: kansen voor starters, jongeren en ouderen:  voldoende woningbouw en de juiste woning bouwen
  • Verduurzaming van het woonaanbod in de kernen
  • Lang zelfstandig thuis wonen in alle kernen en onderdeel zijn van de gemeenschap
     

Bekijk hier het Woonprogramma van Teylingen

Ga naar het begin