Ga naar de inhoud

Ontwerp tussen Laan van Oostergeest en Beatrixlaan vastgesteld

Op 3 november 2020 heeft het college het ontwerp tussen Laan van Oostergeest en Beatrixlaan vastgesteld. Dit op basis van het amendement van de raad uit 2019. In dit amendement is besloten om de 30 km zone te starten bij het begin van de bebouwde kom (Beatrixlaan) i.p.v. de Laan Oostergeest en dit gedeelte in te richten als ‘standaard zelfhandhavende 30 km zone’ zonder fietssuggestiestroken, maar met het al aanwezige fietspad op dit deel van het traject.

In het vastgestelde ontwerp blijft het fietspad behouden en de Herenweg krijgt hier een adviessnelheid van 30 km/uur. Op de kruisingen houden de zijstraten haaientanden en op de doorgaande weg krijgen de kruisingen attentie door drempelmarkeringen. Deze worden ‘visueel’ dus zonder hoogte vanwege de jaarlijkse harddraverij op dit deel van de Herenweg.

Uitvoeringsplanning herinrichting Herenweg, Sweilandstraat en vervangen Warmondhekbrug

Inmiddels is besloten om het vervangen van de Warmonderhekbrug uit te stellen tot het najaar van 2021, vanwege het verleggen van een gasleiding en om Warmond het komend zomerseizoen goed bereikbaar te houden, mede vanuit economisch en toeristisch belang.

Nu het ontwerp van de Herenweg en Sweilandstraat -inclusief het deel tussen de Laan van Oostergeest en de Beatrixlaan- definitief is, zou de herinrichting medio 2021 kunnen starten. De herinrichting duurt echter langer dan een half jaar. Hierdoor zou deze niet op tijd klaar zijn voor de geplande start van de vervanging van de Warmonderhekbrug. Beide projecten kunnen niet tegelijkertijd worden uitgevoerd want dan is Warmond zowel vanuit Oegstgeest (N444/Abtspoelweg) als vanaf de A44 (Oosteinde) niet of zeer slecht bereikbaar.

Om die reden wordt de herinrichting van de Herenweg en de Sweilandstraat in 2 fasen uitgevoerd:

 • Fase 1: Het deel ten noorden van de Bloemistendam tot aan de Wasbeeklaan is gereed voor de zomer van 2021.
 • Fase 2: Het overgrote deel ten zuiden van de Bloemistendam tot aan de Padoxlaan start in 2022 (nadat de Warmonderhekbrug is vervangen).

Definitief ontwerp herinrichting Herenweg – Sweilandstraat klaar

In 2019 heeft de raad het voorkeursontwerp voor de herinrichting van de Herenweg en de Sweilandstraat vastgesteld. Dit voorkeursontwerp is tot stand gekomen na brede participatie met belanghebbenden en stakeholders. Dit voorkeursontwerp is nu uitgewerkt tot een definitief uitvoeringsontwerp. Dit betekent dat de maatvoering en de keuze van de materialen is vastgesteld (waar komt asfalt met welke kleur, waar komen (visuele) drempels en plateaus en waar komen tegels, gebakken klinkers en betonstraatstenen etc.).

Het definitieve ontwerp kunt u hier bekijken:  

Bij het raadsbesluit in 2019 heeft de raad een amendement aangenomen om het deel van de Herenweg tussen Laan van Oostergeest en Beatrixlaan in te richten als sober ingerichte, zelfhandhavende 30 km zone. Dit ontwerp is ook gereed en is door het college op 3 november vastgesteld en de raad is via een raadsbrief geïnformeerd over dit ontwerp. Dit ontwerp is uiterlijk op 15 november op de deze website te zien.

Lees er meer over in 'Nieuwsbrief 20 van 22 oktober 2020'.

Planning uitvoering

Zoals in de vorige nieuwsbrief (Nieuwsbrief 19) is gemeld, is het vervangen van de Warmonderhekbrug uitgesteld tot 2021. Er wordt momenteel onderzocht of uitstel van de brug tot na de zomer van 2021 verantwoord is in verband met de veiligheid en de huidige staat van de brug. Afhankelijk van deze uitkomst, bepalen wij of een deel van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Herenweg in 2021, voordat de brug wordt vervangen, kunnen worden uitgevoerd.

Vervanging Warmonderhekbrug uitgesteld 

Het vervangen van de Warmonderhekbrug is uitgesteld. De reden is dat wij aanzienlijk langer tijd nodig hadden dan verwacht om toestemming te verkrijgen voor het gebruik van de gronden die van een particuliere eigenaar zijn.  Deze gronden zijn nodig voor het vervangen van de brug en bijbehorend werk zoals het tijdelijk verleggen van kabels en leidingen, de aanleg van een tijdelijke fiets/voetgangersbrug en het inrichten van een tijdelijk werkterrein.

Nu deze toestemming is verleend, wordt bekeken wat de beste periode is om de brug te gaan vervangen. Dit zal in ieder geval niet eerder kunnen dan mei 2021, omdat er een hogedruk gasleiding tijdelijk moet worden verlegd. Deze kan alleen worden verlegd buiten het stookseizoen. 

De brug moet worden vervangen, omdat deze in slechte staat is. We controleren de brug elke 3 maanden. Uit deze controles blijkt dat de brug nog steeds veilig is. Wij blijven deze controles uitvoeren.

Nu de vervanging van de brug is uitgesteld, bekijkt de gemeente wat de gevolgen en mogelijkheden zijn voor de herinrichting van de Herenweg en Sweilandstraat. Wij moeten hier een goede afweging maken tussen de verschillende belangen en risico’s. 

Lees er meer over in 'Nieuwsbrief 19 van 2 oktober 2020'.

Werkzaamheden Oranje Nassaulaan eind juni opgeleverd

Sinds donderdag 25 juni is de Oranje Nassaulaan weer open voor al het verkeer en is Warmond bereikbaar vanaf de kant van Oegstgeest. Op het deel tussen het spoor en Buitenwater is het volgende veranderd:

 • Er is een nieuwe deklaag aangelegd met stil asfalt (minder geluid) 
 • Op deze deklaag is een rode verbrede fietsstrook aangebracht (veiliger voor fietsers)  
 • De zebra is verbreed met signaleringstekens aan beide kanten (veiliger oversteken)  

Verkeersveiligheid Herenweg Warmond en vervanging Warmonderhekbrug

De Herenweg in Warmond wordt aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2017 zijn we gestart met het ophalen van knelpunten, wensen en ideeën. Er is een aantal bijeenkomsten geweest om samen met inwoners plannen op te stellen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De gemeenteraad heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld. Eerst wordt gestart met het vervangen van de Warmonderhekbrug. Deze werkzaamheden starten na de zomer van 2020. Aansluitend starten de werkzaamheden aan de Herenweg, naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021. Op deze pagina leest u meer over de ontwerpen, de planning en kunt u de nieuwsbrieven raadplegen.

Vervanging Warmonderhekbrug

Voor de vervanging van de brug wordt de Oranje Nassaulaan ter hoogte van de brug na de zomer van 2020 voor ongeveer 5 á 6 maanden afgesloten. Hierdoor is Warmond vanaf de zuidkant niet bereikbaar per auto.

Het eerste kwartaal van 2021 is dit werk klaar. De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar omdat de gehele constructie van de brug inclusief fundering en landhoofden eerst gesloopt moet worden. Ook is er veel werk aan het (tijdelijk) verleggen van kabels en leidingen. Daarna kan worden begonnen met de bouw van de nieuwe brug.

Voor (brom)fietsers en voetgangers maken we een tijdelijke brug over het water, die aansluit op het fietspad langs de N444. Deze weggebruikers hoeven dus niet om te rijden. 

Tijdens de werkzaamheden aan de Warmonderhekbrug, worden ook de aanpassingen op de Oranje Nassaulaan uit het project Herinrichting Herenweg uitgevoerd. Dit zijn aanpassingen waarmee de fietser tussen Buitenwater en Warmonderhekbrug meer ruimte krijgt. 

Belangrijkste aanpassingen herinrichting Herenweg

Op 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad de uitwerkingsrichting ’30 km’ vastgesteld en geld hiervoor beschikbaar gesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit dit besluit:

 • Op de Oranje Nassaulaan krijgen de fietsers naar de Warmonderhekbrug toe meer ruimte, dit wordt bij de vervanging van de Warmonderhekbrug meegenomen.
 • Op de Oranje Nassaulaan krijgt de voetgangersoversteek direct na het spoorviaduct aan de zijde van de Lommerlustlaan extra attentie verhogende maatregelen zoals verlichting, bebording en wegmarkering.
 • De Herenweg en Sweilandstraat tussen Laan van Oostergeest en Padoxlaan wordt 30 km/u ingericht met een fietsstraatprofiel (2 brede rode fietsstroken in asfalt met een zwarte smalle overrijdbare middenstrook in asfalt met een print van klinkers) waarbij de doorgaande weg voorrang houdt boven de zijstraten.
 • Het wegdeel tussen Laan van Oostergeest en Beatrixlaan wordt nog ontworpen, omdat de gemeenteraad niet voor het participatieontwerp heeft gekozen. De raad heeft hierover besloten dat dit wel 30 km/u wordt, maar sober en met behoud van het vrijliggende fietspad. Het nieuwe schetsontwerp wordt besproken met de reeds betrokken partners (Arriva, harddraverij, hulpdiensten, omgevingsdienst, adviseur politie) en we leggen het in het eerste kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad voor.
 • Op het Oosteinde blijft het schelpenpad behouden voor voetgangers, bij de fietsoversteek Wasbeeklaan komen twee verkeersremmers.


De korte termijn maatregelen veiligheid Herenweg zijn afgerond, zie hiervoor nieuwsbrief 17.

U ziet alle maatregelen op de overzichtstekening korte termijnmaatregelen Herenweg.
Voor drie locaties zijn meer gedetailleerde tekeningen gemaakt, te weten:

A. wegdeel tussen Beatrixlaan en Laan van Oostergeest
B. de schoolzone rond de Laan van Oostergeest en
C. de zebra op de Oranje Nassaulaan direct na het spoorviaduct

Vervolgstappen

Begin 2020 wordt de aanbesteding gestart om een ingenieursbureau te selecteren dat het voorkeursontwerp verder gaat uitwerken tot een definitief ontwerp. Daarna wordt het definitief verder uitgewerkt tot een bestek en tekeningen. Vervolgens wordt het werk aanbesteed zodat we  in 2021 kunnen beginnen met de uitvoering.

Overzicht participatieproces en besluitvorming


Planning

 • Eerste kwartaal 2020 – gemeenteraad bespreekt nieuw schetsontwerp dat gemaakt is op basis van het raadsvoorstel met amendement van januari 2019.
  - Na vaststellen van het ontwerp door de gemeenteraad en beschikbaar stellen van het krediet, kunnen we het werk technisch laten voorbereiden, indien nodig vergunningen verkrijgen en besluiten laten nemen en het werk uit laten voeren:
 • Vergunning: omgevingsvergunning, verkeersbesluiten (afhankelijk van ontwerp/maatregelen)
 • Start selectie ingenieursbureau
 • Bestek: tekeningen, fasering, planning uitvoering, afstemming bereikbaarheid en omleidingen met hulpdiensten en wegbeheerders, overleg met kabel- en leidingbeheerders enzovoort
 • Aanbesteding: selectie aannemer
 • Voorbereiding: de aannemer heeft na opdracht enige weken nodig om materialen te bestellen
 • Uitvoering: de aannemer start het werk buiten.
Ga naar het begin