Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol

De buslijn tussen Noordwijk en Schiphol - de huidige lijn 361 - wordt een hoogwaardige busverbinding. Hoogwaardig wil zeggen: snel, comfortabel, frequent en betrouwbaar openbaar vervoer. Om dat te realiseren worden aanpassingen gedaan in het wegennet waarmee de doorstroming verbetert.

 

Waar

Een deel van de toekomstige HOV-buslijn rijdt straks door Voorhout en Sassenheim en doet beide NS-stations aan. De route van de HOV-buslijn is in 2012 vastgesteld door de provincie en de gemeenteraad.

 

Wat

Om te zorgen dat de bus inderdaad op tijd, comfortabel én frequent kan rijden zijn aanpassingen nodig aan wegen, kruispunten en haltes. De gemeente Teylingen wil hieraan meewerken en zet in op aanpassingen die ook voor andere verkeerdeelnemers een verbetering opleveren. Denk aan de doorstroming van het autoverkeer en de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. De gemeente werkt samen met de provincie aan de oplossing van een aantal knelpunten op de route.

 

Maatregelen

  • Kruising Oosthoutlaan-Schoutenlaan en Oosthoutlaan (Voorhout): wijziging van de voorrangssituatie op de kruising, verruiming van drie bochten, veiliger maken van een aantal zebra’s en verwijderen van een aantal zebra’s;
  • Rotonde Oosthoutlaan-Rijksstraatweg (Sassenheim): ombouw tot een kruising met verkeerslichten om de capaciteit te vergroten en de doorstroming te verbeteren;
  • Kruising Rijkstraatweg-Warmonderweg (Sassenheim): uitbreiding van de kruising en plaatsing van nieuwe, moderne verkeerslichten;
  • Rotonde Warmonderweg-Jagtlustkade (Sasenheim): ombouw tot een kruising met verkeerslichten om de capaciteit te vergroten en de doorstroming te verbeteren;
  • Kruising Hoofdstraat-Wasbeekerlaan-Vliegeniersweg (Sassenheim): uitbreiding van de kruising en plaatsing van verkeerslichten voor een betere verkeerafwikkeling en veilige oversteek voor fietsers;
  • Kruisingen van de Hoofdstraat met de Zandslootkade en Postwijkkade en kruising Parklaan-Narcissenlaan (Sassenheim): vervangen van de verkeerslichten door moderne installaties.

De HOV haltes krijgen een ruim perron, goede fietsenstallingen en dynamische reisinformatie met actuele vertrektijden. Het gaat hierbij om de haltes Station Voorhout aan de Componistenlaan (nieuw), Oosthoutplein, Uiver, Station Sassenheim en Raadhuis.

De nadere beschrijving en onderbouwing van de maatregelen staan beschreven in de rapportages die u hieronder kunt downloaden.

 

Status

De maatregelen zijn begin vorig jaar besproken met direct omwonenden. Medio 2015 was er een inloopbijeenkomst waar mensen konden reageren op de ontwerpen. In de inspraaknota bij het maatregelenpakket zijn de reacties verwerkt.
U kunt de nota hieronder downloaden. De gemeenteraad heeft in januari 2016 het maatregelenpakket besproken en vastgesteld. In 2016 wordt de uitvoering voorbereid. Er worden onderzoeken gedaan om de technische ontwerpen en tekeningen te kunnen maken, die de basis vormen voor de uitvoering.

 

Informatie

Jaap Kik, afdeling Ruimte / 14 0252

 

Laatste update

29 juni 2016

 

Toelichting

Bij HOV denken veel mensen aan vrijliggende busbanen. Dat wordt in Voorhout en Sassenheim niet het geval. De bus rijdt over de bestaande wegen en moet zich gewoon aan de maximumsnelheid houden. Het verkorten van reistijd wordt gezocht in slimme, voor alle verkeersdeelnemers veilige, maatregelen aan het wegennet. Bijvoorbeeld de wijziging van een voorrangssituatie of nieuwe, moderne verkeerslichten.

De Noordelijke Randweg Voorhout wordt ook onderdeel van de HOV-route. Dit project heeft een eigen projectpagina. Meer achtergrondinformatie over R-net en andere HOV-corridors in de regio is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland.

 

Verkeerslichten in plaats van rotondes

Op twee kruispunten wordt de bestaande rotonde vervangen door een kruising met verkeerslichten. Dit leidt regelmatig tot de vraag of we dit specifiek voor de bus doen en wat hiervan de gevolgen zijn op de doorstroming van het autoverkeer. De huidige rotonde op de kruising Oosthoutlaan-Rijksstraatweg kan het verkeer niet meer verwerken. Het aanbod is op drukke momenten groter dan de capaciteit van de rotonde. Verkeer vanaf de Oosthoutlaan kan niet goed oprijden door de drukke stroom auto’s op de Rijksstraatweg. Hierdoor ontstaan files. Een kruispunt met verkeerslichten, zoals dat voor deze kruising is voorzien (met een aparte rijstrook voor iedere richting en twee rijstroken rechtdoor richting A44) kan meer verkeer verwerken dan een rotonde.

Hierbij houden we rekening met de groei van het verkeer de komende jaren als gevolg van woningbouw in Voorhout en Sassenheim en bedrijventerreinontwikkeling zoals aan de Oosthoutlaan (PostNL). De prognoses laten zien dat de verkeersdruk op dit deel van het wegennet de komende jaren nog sterk zal groeien. Dit is logisch aangezien veel verkeer uit Sassenheim en Voorhout via deze route naar de A44 rijdt. De huidige rotonde op de kruising Warmonderweg-Jagtlustkade zal hierdoor binnen enkele jaren ook te weinig capaciteit hebben om het verkeer nog goed te kunnen verwerken.

Er is ook uitvoerig gekeken naar andere mogelijke oplossingsrichtingen. Zowel een turborotonde als rotonde met bypasses kunnen het (toekomstige) verkeer niet verwerken. Bovendien levert een turborotonde een knelpunt op voor fietsers en voetgangers, die hier niet veilig kunnen oversteken.

In de kruising met verkeerslichten krijgen fietsers en voetgangers een eigen oversteek met een eigen licht. Met het oog op de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid is een kruising met moderne verkeerslichten daarom de beste oplossing. Met het toepassen van verkeerlichten en daarmee vergroten van de capaciteit van de kruising, verbetert dus de doorstroming voor alle verkeer. We treffen deze maatregel dus niet specifiek voor de bus, maar voor de doorstroming van het autoverkeer in algemene zin, rekening houdend met een veilige oversteek voor fietsers.

Er is in detail aan de verkeersafwikkeling gerekend. Dit is gedaan door verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng. In dat kader zijn simulaties gemaakt waarmee de afwikkeling is onderzocht en kan worden gevisualiseerd. Via onderstaande links zijn de visualisaties te zien van de doorstroming van zowel een rotonde als een kruising met verkeerslichten. In beide gevallen is het aanbod van het verkeer hetzelfde en betreft het de ochtendspits in planjaar 2030.

 

Downloads

Ga naar het begin