Plan Bloementuin (Narcissenlaan)

Het gebied Narcissenlaan – Parklaan in Sassenheim wordt in de periode tot 2023 ontwikkeld voor woningbouw. Het plan heeft de naam Bloementuin gekregen.

Het stedenbouwkundig plan (2018) voorziet in de bouw van 86 woningen, waarvan 50 appartementen en 36 grondgebonden woningen, 30 van de 86 woningen worden in de sociale sector gerealiseerd. De nieuwe wijk wordt gekenmerkt door een rustige, groene leefomgeving met veel water. De nieuwe woningen worden duurzaam ontwikkeld. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de woningen geen fossiele aardgasaansluiting krijgen en met een hoge energieprestatiecoëfficiënt (0 of plus op de meter) worden gerealiseerd en dat duurzame materialen worden toegepast.

Waar

Plan Bloementuin (Narcissenlaan). Het gebied wordt globaal begrensd door de Parklaan, Narcissenlaan, Gladiolenstraat, Mondriaanlaan en Rembrandtlaan.

Wat

Het gebied Narcissenlaan – Parklaan in Sassenheim wordt in de periode tot 2023 ontwikkeld voor woningbouw. Het plan heeft de werktitel Bloemtuin meegekregen. Het stedenbouwkundig plan (2018) voorziet in de bouw van 86 woningen, waarvan 50 appartementen en 36 grondgebonden woningen, dat zijn woningen met een tuin. Ten minste 30 van de 86 woningen worden in de sociale sector gerealiseerd. De nieuwe wijk kent een rustige, groene leefomgeving met veel water. De nieuwe woningen worden duurzaam ontwikkeld. Dit houdt bijvoorbeeld in dat duurzame materialen worden toegepast.

Toelichting

Het gebied is eigendom van de gemeente. Op de locatie bevonden zich voorheen gymzalen, een dansschool en het gebouw De Ankerplaats. Deze gebouwen zijn gesloopt. Op de locatie bevond zich ook het tenniscomplex van de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV). Voor het tenniscomplex is in samenspraak met STV een nieuwe plek gevonden op sportpark Roodemolenpolder. Het nieuwe tenniscomplex is in juni 2018 opgeleverd. Eind 2019 zijn de clubgebouwen van het oude tenniscomplex gesloopt.

Meedenkgroep

We vinden het belangrijk omwonenden te betrekken bij de inrichting van het gebied. Daarom is bij de voorbereiding en totstandkoming van het plan een meedenkgroep samengesteld van vier omwonenden, die advies heeft gegeven over groenvoorzieningen, speelplaatsen, parkeerplaatsen en verkeersmaatregelen. Een en ander binnen de kaders van het stedenbouwkundig plan en het civieltechnisch programma van eisen van de gemeente.

Het overleg met de meedenkgroep heeft geleid tot een aantal concrete aanpassingen, die het plan beter hebben gemaakt. Zo is een verkeersknip aangebracht in het plan die bijdraagt aan een veilige en gespreide afwikkeling van het verkeer. Daarnaast is de parkeerbalans verbeterd. 

Status

In voorbereiding. Het overleg met de instanties (hoogheemraadschap, provincie, brandweer e.d.) is afgerond. Het definitieve ontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting eind november in procedure gebracht.

Informatie

Jan Zandstra, domein Ruimte, team Planvorming / 14 0252.

Laatste update

Oktober 2021

Procedures en planning

Op basis van het stedenbouwkundig plan zijn inmiddels een bestemmingsplan met de bijbehorende onderzoeken en een beeldkwaliteitsplan voorbereid. De procedure voor het bestemmingsplan is in april 2021 gestart met het wettelijk voorgeschreven overleg met de instanties (Hoogheemraadschap van Rijnland, nutsbedrijven, provincie, brandweer e.d. Dit overleg is inmiddels afgerond. In de periode tot september 2021 is aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd. Het ontwerpbestemmingsplan zal vanaf 30 november ter inzage worden gelegd, waarna de gemeenteraad het bestemmingsplan naar verwachting in mei 2022 kan vaststellen. De globale planning vindt u hieronder. 

 • Uitplaatsen STV fase 1 gerealiseerd juni 2018
 • Sloop clubgebouwen STV: gerealiseerd november 2019
 • Vaststelling grondexploitatie Bloementuin: gerealiseerd 24 september 2020
 • Start bestemmingsplanprocedure (overleg instanties): gerealiseerd april-juni 2021
 • Ondertekening koopovereenkomst Woonstichting Stek (30 sociale appartementen):gerealiseerd augustus 2021 
 • Aanvullend ecologisch onderzoek: gerealiseerd april - september 2021
 • Aanbesteding vrije sector woningen: gestart in september 2021
 • Vaststelling update grondexploitatie, 4 november 2021 
 • Eerstvolgende nieuwsbrief (mailing): medio november 2021
 • Ontwerpbestemmingsplan ter inzage: vanaf 30 november 2021
 • Selectie ontwikkelende partij(en): april 2022
 • Vaststelling bestemmingsplan: mei 2022
 • Uitvoering van bouwrijp maken t/m oplevering woningbouw: 2022/2023 (fasering nader te bepalen)


Planning en realisatie zijn afhankelijk van verloop en uitkomst van procedures en nadere besluitvorming.

De definitieve impact van de coronapandemie op de planning van het project is moeilijk in te schatten. Het heeft in de periode vanaf maart tot enige vertraging geleid in de afstemming met betrokken partijen, de uitvoering van onderzoeken en de voorbereiding van documenten en besluitvorming. De effecten op de woningmarkt lijken vooralsnog beperkt, de gemeente blijft dit zorgvuldig screenen.

Aanbesteding

De locatie is eigendom van de gemeente. Het voornemen is om het perceel voor het appartementengebouw in de sociale sector (hoek Parklaan/Narcissenlaan) te verkopen aan Woonstichting Stek om de realisatie van de sociale appartementen te waarborgen. Op basis van het stedenbouwkundig plan en andere stukken gaat het overige deel van het project (55 woningen in de vrije sector) door de gemeente aanbesteed worden via een niet openbare Europese aanbesteding. Naast een grondprijs wordt de aanbesteding gericht op het treffen van vergaande duurzaamheidsmaatregelen en het realiseren van de doelstellingen van de gemeente woonvisie. In september 2021 vinden nadere bekendmakingen over de aanbestedingsprocedure plaats. Uit de aanbesteding volgt de keuze van de ontwikkelende partij(en). Pas in een later stadium volgt informatie over de exacte woningtypen, prijzen en de verkoopprocedures

Informatie woningen

Op dit moment is nog geen concrete informatie beschikbaar over de ontwerpen van de woningen of de verkoop of verhuur van de woningen. Eerst moeten de procedures voor het bestemmingsplan en de aanbesteding worden doorlopen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief Bloementuin. Deze nieuwsbrief verschijnt een aantal keer per jaar, afhankelijk van actuele gebeurtenissen rond het plan. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar bloementuinsassenheim@hltsamen.nl. De volgende nieuwsbrief wordt medio november 2021 verwacht.

Downloads

Ga naar het begin