Ga naar de inhoud

Resultaten schouw, inloopbijeenkomst en enquete

In mei is tijdens een schouw de hele route gelopen en samen met ruim 60 bewoners en ondernemers gekeken naar de situatie op straat. Daarnaast hebben ongeveer 50 personen hun mening gegeven tijdens de inloopavond op 16 mei. 

Rijsnelheid

Verreweg het belangrijkste knelpunt is de rijsnelheid van het autoverkeer. De 60 km/uur, respectievelijk 50 km/uur op de route wordt als erg hard ervaren. Op het Oosteinde zorgt dit voor veel problemen bij zijstraten en uitritten, op de Herenweg en Oranje Nassaulaan komen fietsers bij deze snelheid in de verdrukking, terwijl ook overstekende voetgangers problemen ervaren. 

Tweerichtingenfietspad Herenweg en Oosteinde

Het tweerichtingenfietspad op de Herenweg en Oosteinde biedt een snelle comfortabele route voor fietsers, maar zorgt voor overlast voor voetgangers en omwonenden. Het pad is te smal, en er is geen ruimte voor andere functies zoals parkeren, wandelen of zelfs maar stil te staan. Bovendien zitten er enkele scherpe bochten en onoverzichtelijke kruisingen en oversteken in het fietspad. 

Parkeren

Ook het parkeren vaak genoemd. Bij het Oosteinde is weinig ruimte om te parkeren, terwijl auto’s op de Herenweg vaak op het trottoir staan en daarbij het zicht blokkeren van overige weggebruikers. 

Hoge verkeersdruk

De verkeersdruk wordt als hoog ervaren, met onveiligheidsgevoelens en trillingsoverlast als gevolg. Het weren of ontmoedigen van doorgaand verkeer wordt daarom vaak genoemd. Bovendien is er een wens om fietsen in twee richtingen mogelijk te maken op de eenrichtingsgedeelten van de Herenweg en Sweilandstraat. Bij de kruising met de Padoxlaan voelt men zich onveilig en is het onduidelijk hoe met name fietsers en voetgangers hier over moeten steken. 

Resultaten enquête

Ruim 130 mensen vulden de online enquête in, het merendeel daarvan maakt per auto of fiets gebruik van de route. Het overgrote deel voelt zich onveilig op de fiets, en in mindere mate te voet. De reden hiervoor is de smalle weg in combinatie met drukte en de hoge rijsnelheid. Het comfort en gemak om met de fiets over de route te rijden staat daarom ook onder druk, net als de oversteekbaarheid door voetgangers. De oversteekpunten liggen wel op de juiste plek, maar worden helaas vaak genegeerd door auto’s en fietsers.

Schoolgaande jeugd

Een aanzienlijk deel van de fietsers is schoolgaande jeugd. Zij fietsen in grotere groepen en komen regelmatig in conflict met automobilisten. Enerzijds zijn er klachten over breed fietsende fietsers zodat inhalen moeilijk wordt, anderzijds over auto’s die fietsers van de weg drukken. 

Karakter weg

De route is aantrekkelijk, met name dankzij de bomenrijen op de Oranje Nassaulaan en het Oosteinde. Ook wordt de mooie, soms historische bebouwing als een belangrijke bijdrage aan het karakter van de weg gezien. Een aantal mensen is blij met het asfalt, vanwege geluidsoverlast, terwijl een aantal anderen klinkers veel beter vindt passen bij het karakter van het dorp. 

Oplossingen

Als oplossingen wordt aangedragen om een snelheidsverlaging in te voeren. Dat zorgt er ook voor dat de route minder aantrekkelijk is voor doorgaand verkeer. Snelheidsverlaging kan ook worden bereikt met drempels, alhoewel wegverspringingen minder trillingsoverlast met zich meebrengen. Ook een inhaalverbod voor fietsers wordt voorgesteld net als het ontmoedigen van vrachtverkeer. Meer en betere oversteekplaatsen zijn gewenst, op een drempel of zelfs met een verkeerslicht. 

 

Ga naar het begin