Herenweg en Sweilandstraat

Situatie en problematiek

De Sweilandstraat en de Herenweg (zowel het een- als het tweerichtingsgedeelte) hebben momenteel erg krappe fietsstroken naast een rijbaan voor auto’s. De trottoirs zijn relatief breed. De rijsnelheid is 50 km/u. Dit is relatief hoog voor de breedte, ligging en vorm van de weg. De kruisingen zijn voorrangskruisingen.

Auto’s rijden hier relatief snel en ervaren weinig stimulans om rustiger te rijden dan de limiet. Voor fietsers wordt de situatie hiermee vaak als onveilig en oncomfortabel ervaren. Ook is oversteken door voetgangers, zelfs bij zebra’s moeilijk. Er zijn enkele punten waar de overzichtelijkheid en logica ontbreekt, met name bij de AH supermarkt, bij de splitsing Herenweg – Sweilandstraat en bij de kruising met de Padoxlaan.

Oplossingsrichtingen

Er zijn twee oplossingsrichtingen uitgewerkt voor de problematiek op het Herenweg en Sweilandstraat.

Ontwerp A: Suggestiestroken in rood asfalt, rood streetprint voor auto’s.

Door de fietsstroken breder te maken, en het zwarte asfalt te vervangen door rood streetprint (asfalt met klinkermotief) ontstaat een straat, die beter voor fietsers ingericht is. Hetzelfde aantal auto’s rijdt over de weg, maar men rijdt rustiger en past zich meer aan fietsers aan. De auto rijdt altijd met minimaal een wiel op het streetprint, terwijl de fietser (of fietsers) op vlak asfalt rijdt. Ook het inhalen zal voorzichtiger gaan.

De snelheidslimiet wordt 30 km/uur. De kruisingen worden gelijkwaardig, waarbij ‘rechts gaat voor’ geldt. Waar mogelijk worden de kruisingen verhoogd als plateau. Ook wordt ingezet op een kwaliteitsverbetering van de Baan: dit historische punt langs de Herenweg verandert van parkeerterrein in dorpsplein. De kruising Padoxlaan wordt logischer en veiliger gemaakt. De oversteeklocaties blijven allen behouden, maar worden zichtbaarder gemaakt. Het parkeren blijft ongewijzigd.

De bushalte Warmundastraat kan vervallen vanwege zeer gering aantal gebruikers en korte onderlinge afstand naar aangrenzende haltes, dit is afgestemd met Arriva. Het eenrichtingsverkeer, zowel voor de auto als voor de fiets, blijft behouden waar dat momenteel ook aanwezig is.

Ontwerp B: Rode fietsgedeelten met rijrichtingscheiding

Dit ontwerp plaatst de fietser met stip bovenaan. Er worden twee brede fietsgedeelten aangelegd, die gescheiden worden door een smalle strook klinkers. De auto rijdt achter de fietser(s), en kan slechts inhalen wanneer hier ruimte voor komt. Op het tweerichtingsgedeelte alleen wanneer er geen verkeer van de tegenrichting aankomt. Met z’n tweeën op de fiets naast elkaar rijden wordt gestimuleerd. De rijsnelheid daalt zo tot fietssnelheid terwijl de limiet 30 km/u wordt.

Om voorrang voor de fiets op de route te behouden blijven de kruisingen voorrangskruisingen. De daling van de rijsnelheid in combinatie met het rode asfalt zorgt voor een rustiger straat, qua beeld en geluid. Ook wordt ingezet op een kwaliteitsverbetering van de Baan: dit historische punt langs de Herenweg verandert van parkeerterrein in dorpsplein. De kruising Padoxlaan wordt logischer en veiliger gemaakt. De oversteeklocaties blijven allen behouden, maar worden zichtbaarder gemaakt. Het parkeren blijft ongewijzigd.

De bushalte Warmundastraat kan vervallen vanwege zeer gering aantal gebruikers en korte onderlinge afstand naar aangrenzende haltes, dit is afgestemd met Arriva. Het eenrichtingsverkeer, zowel voor de auto als voor de fiets, blijft behouden waar dat momenteel ook aanwezig is.

Ga naar het begin