Ga naar de inhoud

Besluit gemeenteraad 31 januari 2019

Op 21 januari sprak de commissie Ruimte over het voorstel Herenweg Warmond. Drie inwoners spraken in. Zij riepen op om te kijken naar de duurzaamheid en verzochten om een uitbreiding van het 30 km gebied tussen Laan van Oostergeest en Beatrixlaan.

De raadsleden discussieerden over de uitbreiding van de 30 km zone (tussen de Laan van Oostergeest en de Beatrixlaan) en hoeveel het zou kosten om de 30 km eerder te laten beginnen. Hierbij werd aangegeven dat het fietspad moet blijven zoals het nu is.

Wethouder Ten Boden gaf aan dat deze kosten bekend zijn omdat de 30 km zone tot aan de Julianastraat in het participatieontwerp zit en geraamd is. Een aantal fracties wil hier een amendement over voorbereiden voor de raadsvergadering op 31 januari.

Op 31 januari sprak de gemeenteraad over het besluitvormend raadsvoorstel. De PvdA diende een amendement in dat werd aangenomen met 11 stemmen voor en 10 tegen. Voor waren D66, GL, CU, CDA en PvdA. Tegen waren VVD en Trilokaal.

Het geamendeerde raadsvoorstel is unaniem aangenomen, waarbij de raad het volgende heeft besloten:

Besluitpunt 1:

De uitwerkingsrichting ‘30 km’ vast te stellen, met de volgende aanpassingen:

  • de 30 km zone start bij het begin van de bebouwde kom (Beatrixlaan) i.p.v. de Laan Oostergeest;
  • dit gedeelte in te richten als standaard zelf handhavende 30 km zone, zonder fietssuggestiestroken;
  • het reeds aanwezige fietspad op dat deel van het traject niet aan te passen;
  • de extra kapitaallasten voortkomend uit de extra investering vanaf 2021 te dekken binnen het saldo van de meerjarenbegroting. (Toelichting: dat is dezelfde wijze van financiering als het college voorstelt. Nagegaan moet worden welke kosten exact gemoeid zijn met deze wijziging. Indien nodig kan het college een raadsvoorstel voor een financieel besluit aan de raad voorleggen).
     

Besluitpunt 2:

Een krediet van € 3.766.500 beschikbaar te stellen (waarvan € 1.329.000 aanvullend ten opzichte van de begroting) voor verdere voorbereiding en uitvoering. In een volgende vergadering besluit de raad over de begrotingswijziging voor de kosten van het aangenomen amendement.

Vervolg

Het college onderzoekt komende weken de mogelijkheden om het amendement verder uit te werken. Hiervoor gaat ze in overleg met de politie en deskundigen.

Ga naar het begin