Ga naar de inhoud

Behandeling commissie Ruimte 21 januari 2019

Het raadsvoorstel voor de Herenweg Warmond is een aantal keer opiniërend voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 16 oktober gaf de commissie Ruimte aan dat zij het belangrijk vindt om prioriteit te geven aan langzaam verkeer, veiligheid en duurzaamheid. Een deel van de fracties sprak zich uit voor de optie 'alle wensen' en een deel sprak zich uit voor de optie '30 km'. Een meerderheid van de fracties sprak zich in elk geval uit voor een tracé van 30 km (van wisselende lengtes). Deze input is verwerkt in een nieuw raadsvoorstel.

De raad wordt voorgesteld om de uitwerkingsrichting ‘30 km’ vast te stellen en een krediet van € 3.766.500 beschikbaar te stellen (waarvan € 1.329.000 aanvullend ten opzichte van de begroting) voor verdere voorbereiding en uitvoering.

Op maandag 21 januari spreekt de commissie Ruimte over het voorstel, donderdag 31 januari is de behandeling in de gemeenteraad gepland.

Uitwerkingsrichting ‘30 km’

Uitgangspunt bij de participatie was: verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers en voor langzaam verkeer, voetgangers en fietsers, in het bijzonder. Gezien de reacties in de commissievergadering en de prioriteit voor langzaam verkeer en veiligheid, wordt de raad voorgesteld het alternatief ’30 km’ uit te werken tussen Laan van Oostergeest en Padoxlaan, rekening houdend met de genoemde punten Oosteinde-Wasbeeklaan, voetgangersoversteek Oranje Nassaulaan-Lommerlustlaan en de Warmonderhekbrug.

Voor wat betreft voetgangers en fietsers houden we de volgende uitgangspunten uit het participatietraject aan, in lijn van de behandeling in de raadscommissie:

Voetgangers

  • Het schelpenpad voor voetgangers aan het Oosteinde blijft behouden. De bewoners van het Oosteinde hebben in grote getalen aangegeven het schelpenpad te willen behouden voor wandelaars, bewoners, recreanten en campinggasten. Langs het gehele tracé blijven de voorzieningen voor voetgangers.
  • Bij de oversteek voor fietsers over het Oosteinde bij de Wasbeeklaan komen de twee verkeersremmers op het Oosteinde, voor de oversteek.
  • Bij de Warmonderhekbrug op de Oranje Nassaulaan wordt meer ruimte voor fietsers gecreëerd zodat zij veilig de auto’s voor het stoplicht kunnen passeren.
  • In het ontwerp zijn de nodige voetgangersoversteekplaatsen opgenomen als resultaat van de participatie, ondanks het feit dat we bij 30 km/h terughoudend moeten zijn met voetgangersoversteekplaatsen.
  • De voetgangersoversteek direct na het spoorviaduct aan de zijde van de Lommerlustlaan krijgt extra attentie verhogende maatregelen zoals verlichting, bebording en wegmarkering.
  • De kruising bij de Albert Heijn met de voetgangersoversteek wordt verbeterd.

 

Fietsers

  • In het gebied waar we 30 km/u inrichten geldt dat de snelheidsverschillen verminderen wat in geval van een ongeval tot een lager letselrisico leidt, wat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid bevestigt.
  • De Laan van Oostergeest blijft het begin van de 30-zone, de oversteek voor fietsers is op deze plek logisch omdat er hier meer ruimte en overzicht is en de weggebruiker aan deze plek gewend is. Een veiliger oversteek op deze plek wordt dan nog ontworpen. Voordeel is dat we het bestaande vrijliggende fietspad behouden als veilige voorziening voor fietsers tussen de Beatrixlaan en de Laan van Oostergeest. Het in te richten 30 km/u gebied loopt dan vanaf de Laan van Oostergeest tot de kruising met de Padoxlaan.
  • Bij een inrichting als 30 km/u hoort geen wegindeling, de fietser rijdt op de rijbaan. Movares heeft hier in participatie en om de fietser meer aandacht en ruimte te geven het fietsstraat profiel bij ontworpen, dat is enerzijds creatief en is ook in bestaande, gerealiseerde projecten in hetden lande te vinden.
  • Omdat de Herenweg een doorgaande fietsroute is, is in participatie gekozen om de Herenweg voorrang te laten behouden boven de zijstraten.

 

Raadsvoorstel en stukken

•    het raadsvoorstel en alle bijlagen 
 

 

Ga naar het begin