Verkeersveiligheid Herenweg Warmond

Al een aantal jaren wordt gesproken over de verkeersveiligheid van de doorgaande weg door Warmond. Ondertussen zijn er een aantal bijeenkomsten geweest om samen met u plannen op te stellen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op deze pagina leest u meer over de ontwerpen, de planning en kunt u de nieuwsbrieven raadplegen.

Samen nadenken over ontwerp

De gemeente heeft een aantal spelregels opgesteld waarbinnen het ontwerp gemaakt moest worden. Denk aan wet- en regelgeving en de afbakening van het plangebied. In mei 2017 hebben we de eerste de knelpunten, wensen en ideeën opgehaald. Daarna zijn verschillende varianten op hoofdlijnen gemaakt die we in juli hebben besproken met bewoners. Op basis van deze reacties is nu per tracédeel een definitief ontwerp gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben nu een besluit genomen en geld beschikbaar gesteld. 


Besluit gemeenteraad 31 januari

Op 21 januari sprak de commissie Ruimte over het voorstel Herenweg Warmond. Drie inwoners spraken in. Zij riepen op om te kijken naar de duurzaamheid en verzochten om een uitbreiding van het 30 km gebied tussen Laan van Oostergeest en Beatrixlaan.

De raadsleden discussieerden over de uitbreiding van de 30 km zone (tussen de Laan van Oostergeest en de Beatrixlaan) en hoeveel het zou kosten om de 30 km eerder te laten beginnen. Hierbij werd aangegeven dat het fietspad moet blijven zoals het nu is.

Wethouder Ten Boden gaf aan dat deze kosten bekend zijn omdat de 30 km zone tot aan de Julianastraat in het participatieontwerp zit en geraamd is. Een aantal fracties wil hier een amendement over voorbereiden voor de raadsvergadering op 31 januari.

Op 31 januari sprak de gemeenteraad over het besluitvormend raadsvoorstel. De PvdA diende een  amendement in dat werd aangenomen met 11 stemmen voor en 10 tegen. Voor waren D66, GL, CU, CDA en PvdA. Tegen waren VVD en Trilokaal.

Het geamendeerde raadsvoorstel is unaniem aangenomen, waarbij de raad het volgende heeft besloten:

Besluitpunt 1:

De uitwerkingsrichting ‘30 km’ vast te stellen, met de volgende aanpassingen:

 • de 30 km zone start bij het begin van de bebouwde kom (Beatrixlaan) i.p.v. de Laan Oostergeest;
 • dit gedeelte in te richten als standaard zelf handhavende 30 km zone, zonder fietssuggestiestroken;
 • het reeds aanwezige fietspad op dat deel van het traject niet aan te passen;
 • de extra kapitaallasten voortkomend uit de extra investering vanaf 2021 te dekken binnen het saldo van de meerjarenbegroting. (Toelichting: dat is dezelfde wijze van financiering als het college voorstelt. Nagegaan moet worden welke kosten exact gemoeid zijn met deze wijziging. Indien nodig kan het college een raadsvoorstel voor een financieel besluit aan de raad voorleggen).


Besluitpunt 2:

Een krediet van € 3.766.500 beschikbaar te stellen (waarvan € 1.329.000 aanvullend ten opzichte van de begroting) voor verdere voorbereiding en uitvoering. In een volgende vergadering besluit de raad over de begrotingswijziging voor de kosten van het aangenomen amendement.

Vervolg

Het college onderzoekt komende weken de mogelijkheden om het amendement verder uit te werken. Hiervoor gaat ze in overleg met de politie en deskundigen.


Behandeling commissie Ruimte 21 januari 2019

Het raadsvoorstel voor de Herenweg Warmond is een aantal keer opiniërend voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 16 oktober gaf de commissie Ruimte aan dat zij het belangrijk vindt om prioriteit te geven aan langzaam verkeer, veiligheid en duurzaamheid. Een deel van de fracties sprak zich uit voor de optie 'alle wensen' en een deel sprak zich uit voor de optie '30 km'. Een meerderheid van de fracties sprak zich in elk geval uit voor een tracé van 30 km (van wisselende lengtes). Deze input is verwerkt in een nieuw raadsvoorstel.

De raad wordt voorgesteld om de uitwerkingsrichting ‘30 km’ vast te stellen en een krediet van € 3.766.500 beschikbaar te stellen (waarvan € 1.329.000 aanvullend ten opzichte van de begroting) voor verdere voorbereiding en uitvoering.

Op maandag 21 januari spreekt de commissie Ruimte over het voorstel, donderdag 31 januari is de behandeling in de gemeenteraad gepland.

 

Uitwerkingsrichting ‘30 km’

Uitgangspunt bij de participatie was: verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers en voor langzaam verkeer, voetgangers en fietsers, in het bijzonder. Gezien de reacties in de commissievergadering en de prioriteit voor langzaam verkeer en veiligheid, wordt de raad voorgesteld het alternatief ’30 km’ uit te werken tussen Laan van Oostergeest en Padoxlaan, rekening houdend met de genoemde punten Oosteinde-Wasbeeklaan, voetgangersoversteek Oranje Nassaulaan-Lommerlustlaan en de Warmonderhekbrug.

Voor wat betreft voetgangers en fietsers houden we de volgende uitgangspunten uit het participatietraject aan, in lijn van de behandeling in de raadscommissie:

 

Voetgangers

 • Het schelpenpad voor voetgangers aan het Oosteinde blijft behouden. De bewoners van het Oosteinde hebben in grote getalen aangegeven het schelpenpad te willen behouden voor wandelaars, bewoners, recreanten en campinggasten. Langs het gehele tracé blijven de voorzieningen voor voetgangers.
 • Bij de oversteek voor fietsers over het Oosteinde bij de Wasbeeklaan komen de twee verkeersremmers op het Oosteinde, voor de oversteek.
 • Bij de Warmonderhekbrug op de Oranje Nassaulaan wordt meer ruimte voor fietsers gecreëerd zodat zij veilig de auto’s voor het stoplicht kunnen passeren.
 • In het ontwerp zijn de nodige voetgangersoversteekplaatsen opgenomen als resultaat van de participatie, ondanks het feit dat we bij 30 km/h terughoudend moeten zijn met voetgangersoversteekplaatsen.
 • De voetgangersoversteek direct na het spoorviaduct aan de zijde van de Lommerlustlaan krijgt extra attentie verhogende maatregelen zoals verlichting, bebording en wegmarkering.
 • De kruising bij de Albert Heijn met de voetgangersoversteek wordt verbeterd.

   

Fietsers

 • In het gebied waar we 30 km/u inrichten geldt dat de snelheidsverschillen verminderen wat in geval van een ongeval tot een lager letselrisico leidt, wat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid bevestigt.
 • De Laan van Oostergeest blijft het begin van de 30-zone, de oversteek voor fietsers is op deze plek logisch omdat er hier meer ruimte en overzicht is en de weggebruiker aan deze plek gewend is. Een veiliger oversteek op deze plek wordt dan nog ontworpen. Voordeel is dat we het bestaande vrijliggende fietspad behouden als veilige voorziening voor fietsers tussen de Beatrixlaan en de Laan van Oostergeest. Het in te richten 30 km/u gebied loopt dan vanaf de Laan van Oostergeest tot de kruising met de Padoxlaan.
 • Bij een inrichting als 30 km/u hoort geen wegindeling, de fietser rijdt op de rijbaan. Movares heeft hier in participatie en om de fietser meer aandacht en ruimte te geven het fietsstraat profiel bij ontworpen, dat is enerzijds creatief en is ook in bestaande, gerealiseerde projecten in hetden lande te vinden.
 • Omdat de Herenweg een doorgaande fietsroute is, is in participatie gekozen om de Herenweg voorrang te laten behouden boven de zijstraten.Raadsvoorstel en stukken


Behandeling commissie Ruimte 16 oktober 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft een gewijzigd opiniërend raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. In dit raadsvoorstel staan vier alternatieven.

Alternatieven

De uitvoeringskosten voor het ontwerp dat uit de participatie is gekomen bedragen € 5.900.000. Dat bedrag vindt het college van burgemeester en wethouders nogal hoog. Ook vanuit de samenleving bereiken deze geluiden ons. Om de gemeenteraad van Teylingen te kunnen laten kiezen leggen wij 4 alternatieven voor, gebaseerd op het oorspronkelijk gekozen ontwerp:

 1. Alternatief ‘urgent’ is het eerder voorgestelde voorkeursalternatief van het college waarin voldoende maatregelen worden voorgesteld. Aan dit alternatief is het smalle eenrichtingsdeel van de Herenweg vanaf de Van Duvenvoordestraat naar de stoplichten toegevoegd naar aanleiding van insprekers en raad.  
 2. Alternatief ‘cafetariamodel’ is geheel door de raad zelf in te vullen door keuze te maken uit locaties. 
 3. Alternatief ‘30 km’ bevat voldoende maatregelen op het Oosteinde en de Herenweg/Sweilandstraat
  • door inkorten van de 30 km/u-zone op de Herenweg (ten opzichte van het participatieontwerp / alternatief ‘alle wensen’)
  • visuele plateaus in plaats van verhoogde plateaus
  • geen streetprint
  • één kleur asfalt in het profiel (zwart of rood)
  • op de Oranje Nassaulaan alleen een maatregel bij de Warmonderhekbrug. 
  • geen maatregel op het eenrichtingsdeel van de Herenweg. Het smalle eenrichtingsdeel van de Herenweg vanaf de Van Duvenvoordestraat naar de stoplichten toe wordt niet opnieuw ingericht maar wordt wel 30 km/u.
 4. Alternatief ‘alle wensen’ behelst het gehele participatieontwerp, het resultaat van de brede participatie. 

 
Alle relevante stukken van het gewijzigde raadsvoorstel 

Stand van zaken

Het college ervaart de kosten voor het complete participatieontwerp/alternatief ‘alle wensen’ als hoog. Ook vanuit de samenleving bereiken deze geluiden ons. Het college heeft daarom een voorkeur voor alternatief ‘urgent’. 

De commissie was niet eenduidig over het opiniërende raadsvoorstel. Er is een flinke discussie gevoerd over de kosten, cijfers over verkeerstellingen en alternatieven die creatiever zijn. De commissie vindt het belangrijk om prioriteit te geven aan langzaam verkeer, veiligheid en duurzaamheid. Een deel van de fracties spreekt zich uit voor de optie 'alle wensen' en ander een deel voor de optie '30 km'. Een meerderheid van de fracties spreekt zich in elk geval uit voor een tracé van 30 km (van wisselende lengtes).

We gaan de input van de gemeenteraad nu verwerken in een nieuw voorstel. Dit voorstel wordt vervolgens opnieuw door de gemeenteraad behandeld.


Behandeling commissie Ruimte 18 juni 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft een opiniërend raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. In dit raadsvoorstel staan vier alternatieven.

Alternatieven

De uitvoeringskosten voor het ontwerp dat uit de participatie is gekomen bedragen € 5.800.000. Dat bedrag vindt het college van burgemeester en wethouders nogal hoog. Ook vanuit de samenleving bereiken deze geluiden ons. Om de gemeenteraad van Teylingen te kunnen laten kiezen leggen wij 4 alternatieven voor, gebaseerd op het oorspronkelijk gekozen ontwerp:

 • alternatief 1 is een ‘nul alternatief’, er wordt geen enkele maatregel getroffen.
 • alternatief 2 is een ‘standaard alternatief’, er wordt een beperkt aantal maatregelen getroffen. Door voldoende maatregelen te nemen op het Oosteinde, op de Herenweg/Sweilandstraat: bij het Trefpunt, de Meerrustlaan/AH en het fietspad naar de Veerpolder, en op de Oranje Nassaulaan door bij de Warmonderhekbrug de maatregel te nemen.
 • alternatief 3 is een ‘extra alternatief’ met meer maatregelen dan in het standaard alternatief. Door voldoende maatregelen te nemen op het Oosteinde, op de Herenweg/Sweilandstraat: door inkorten van de 30 km/u-zone op de Herenweg, visuele plateaus in plaats van verhoogde plateaus, geen streetprint, één kleur asfalt in het profiel (zwart of rood) en geen maatregel op het eenrichtingsdeel van de Herenweg, en op de Oranje Nassaulaan door alleen bij de Warmonderhekbrug de maatregel te nemen. 
 • alternatief 4 is een ‘maximaal alternatief’, in dit alternatief worden alle maatregelen uit het ontwerp van de participatie uitgevoerd.

 

Alle relevante stukken van het raadsvoorstel: 


Het college heeft een voorkeur voor alternatief 2, omdat hierin een verdedigbaar evenwicht bestaat tussen wenselijke aanpassingen en de financiële mogelijkheden van de gemeente. 

 

Uitkomst behandeling commissie Ruimte

Op 18 juni is de gemeenteraad gevraagd een mening te vormen over de vier alternatieven. De publieke tribune was goed gevuld met bewoners en geïnteresseerden. Drie bewoners maakten gebruik van het spreekrecht. Een aantal bewoners gaf eerder een schriftelijke inbreng. De commissie besloot onder meer het volgende:

 • per deeltracé worden 4 varianten uitgewerkt, wat in totaal zorgt voor 16 uitwerkingen. Daarbij horen ook een beschrijving van de knelpunten en de kosten. 
 • na de zomer volgt dan een nieuwe opiniërende vergadering in de commissie. 


Op www.teylingen.tv kunt u vergadering terugkijken. De besluitenlijst en het verslag van de vergadering vindt u op www.teylingen.nl.


Definitieve ontwerpen: december 2017

De definitieve ontwerpen en hoe ze tot stand zijn gekomen, vindt u in de ontwerpnotitie. Hieronder vindt u per tracédeel een korte samenvatting. De ontwerpen en de ontwerpnotitie kunt u daaronder downloaden.

 

Oosteinde en Herenweg buiten de bebouwde kom

De inrichting van het Oosteinde en het noordelijk deel van de Herenweg (tot de Julianastraat) blijft grotendeels in tact. Wel worden snelheidsremmende maatregelen genomen. Voor het oplossen van het parkeerprobleem van een aantal woningen aan het Oosteinde is een gebied aangewezen in het ontwerp. Onderzocht wordt of het mogelijk is om hier extra parkeerplaatsen te maken.

Herenweg/ Sweilandstraat

Beide straten krijgen een maximum snelheid van 30 km/uur. De Herenweg wordt ingericht volgens het principe van een fietsstraat: twee brede, rode fietsstroken met een middenstrook van streetprint; asfalt met een print van klinkers. De kruisingen met grote zijstraten krijgen plateaus, waar mogelijk verhoogd.
De Sweilandstraat en het eenrichting-deel van de Herenweg krijgen een rode middenstrook en smalle stroken streetprint aan de buitenzijden.

Oranje Nassaulaan

De Oranje Nassaulaan blijft een 50 km/uur weg in twee richtingen en krijgt bredere fietsstroken. De kruising met Buitenwater krijgt een plateau, de andere kruisingen een inritconstructie. Daarnaast worden aanpassingen gedaan aan de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.


Derde ontwerpmarkt: inloopbijeenkomst op 3 oktober 2017

Op dinsdag 3 oktober bezochten zo’n 90 mensen de 3e ontwerpmarkt voor de Herenweg in Warmond. Hier zijn twee conceptontwerpen per tracédeel gepresenteerd en toegelicht.Deze ontwerpen zijn het resultaat van het ontwerpproces tot nu toe. De conceptontwerpen voor de tracédelen vindt u hieronder:

 

Tijdens de ontwerpmarkt konden mensen aangeven welk ontwerp hun voorkeur heeft en waarom. Die mogelijkheid was er ook via de enquête op de website gedurende een week. In totaal zijn er 132 reacties binnen gekomen.

 

Voorkeuren derde ontwerpmarkt

Voor de Oranje Nassaulaan waren de reacties heel duidelijk. Bewoners zien het liefste dat we de huidige fietsstroken verbreden tot de actuele richtlijnbreedte (ontwerp B).

Voor het tracédeel Herenweg/Sweilandstraat liepen de stemmen vrijwel gelijk op. Er is geen duidelijke voorkeur voor één van beide ontwerpen. We gaan daarom goed bekijken welke redenen mensen aangaven voor hun keuze.

Voor het Oosteinde en noordelijk deel Herenweg (buiten de bebouwde kom) liepen de meningen ver uiteen. Duidelijk is wel dat het merendeel liever geen fietspad op de rijbaan ziet (ontwerp B). De aanleg van vrijlligende fietspaden kan op veel steun rekenen, maar er gaan ook veel stemmen op dat dit ten koste gaat van het veelvuldig door wandelaars gebruikte schelpenpad.  Daarnaast pleiten aanwonenden voor snelheidsverlaging en meer remmende maatregelen.

Tot slot gaf een aantal bezoekers van de ontwerpmarkt aan dat wat hen betreft een nieuwe inrichting helemaal niet nodig is en alles bij het oude kan blijven.


Tweede ontwerpmarkt 4 juli 2017: varianten, resultaten en uitwerking

Op dinsdag 4 juli 2017 bezochten zo'n 100 mensen de ontwerpmarkt in Het Trefpunt. Op basis van de inventarisatie van knelpunten en ideeën werden verschillende varianten per tracédeel voor mogelijke herinrichting besproken. De opbrengst van de ontwerpmarkt hebben we gebundeld en daar conclusies aan verbonden:

Op basis van de uitkomsten van de ontwerpmarkt zijn twee varianten per tracédeel uitgewerkt tot een conceptontwerp. 


Eerste ontwerpmarkt 16 mei 2017: resultaten schouw, inloopavond en enquête

In mei zijn we begonnen met de eerste stap in het maken van het ontwerp; het verzamelen van knelpunten, wensen en ideeën. Hiervoor hebben we dinsdag 16 mei tijdens een schouw de hele route gelopen en samen met ruim 60 bewoners en ondernemers gekeken naar de situatie op straat. Daarnaast hebben ongeveer 50 personen hun mening gegeven tijdens de inloopavond op 16 mei. De resultaten van de schouw en de inloopbijeenkomst staan elk op een kaart. Daarnaast is er een totaalkaart gemaakt.

 

Ruim 130 mensen vulden de online enquête in

 

Globale conclusies schouw, inloopbijeenkomst en enquête 


  Planning proces, procedures en uitvoering

  • Stap 1: 2 mei 2017: start communicatie: uitnodigingen, website, online enquête, gemeentebericht enzovoort;
  • Stap 2 : 16 mei 2017: schouw/wandeling en 1e inloopbijeenkomst: Ontwerpmarkt oriëntatie;
  • Stap 3: 4 juli 2017: 2e inloopbijeenkomst: Ontwerpmarkt reflectie.

  De stappen daarna kennen nog geen exacte datum maar zijn nu als volgt gepland:

  • Stap 5: september 2017: reflectie gemeenteraad / raadscommissie;
  • Stap 6: oktober 2017: 3e inloopbijeenkomst: Ontwerpmarkt presentatie;
  • Stap 7: 11 december 2017: informerende inloopbijeenkomst voor raadsleden
  • Stap 8: 2018: vaststelling ontwerp door college en gemeenteraad. We hadden verwacht dat dit in januari 2018 zou gebeuren. De uitwerking in een voorstel kost meer tijd dan verwacht. Zodra bekend is wanneer het voorstel op de commissie- en raadsagenda staat, informeren we hierover op deze pagina. 

  Na vaststellen van het ontwerp door de gemeenteraad en beschikbaar stellen van het krediet, kunnen we het werk technisch laten voorbereiden, indien nodig vergunningen verkrijgen en besluiten laten nemen en het werk uit laten voeren:

  • Stap 8: vergunning: omgevingsvergunning, verkeersbesluiten (afhankelijk van ontwerp/maatregelen);
  • Stap 9: start: selectie ingenieursbureau;
  • Stap 10: bestek: tekeningen, fasering, planning uitvoering, afstemming bereikbaarheid en omleidingen met hulpdiensten en wegbeheerders, overleg met nutsbeheerders enzovoort;
  • Stap 11: aanbesteding: selectie aannemer (meervoudig);
  • Stap 12: opdracht: afhankelijk van de omvang van de opdracht gaat dit via een raadsbesluit;
  • Stap 13: voorbereiding: de aannemer heeft na opdracht enige weken nodig om materialen te bestellen;
  • Stap 14: uitvoering: de aannemer start het werk buiten.

  Deze stappen zijn afhankelijk van de uitkomst van de participatie en zijn daardoor op dit moment nog niet in tijd te plannen.

  Vragen?

  Heeft u vragen over het project, stuur dan een mail aan herenwegwarmond@teylingen.nl of neem contact op met Arjen Visser via telefoonnummer 14 0252.

  Ga naar het begin