Verkeersveiligheid Herenweg Warmond en vervanging Warmonderhekbrug

De Herenweg in Warmond wordt aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2017 zijn we gestart met het ophalen van knelpunten, wensen en ideeën. Er is een aantal bijeenkomsten geweest om samen met inwoners plannen op te stellen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De gemeenteraad heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld. Eerst wordt gestart met het vervangen van de Warmonderhekbrug. Deze werkzaamheden starten na de zomer van 2020. Aansluitend starten de werkzaamheden aan de Herenweg, naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021. Op deze pagina leest u meer over de ontwerpen, de planning en kunt u de nieuwsbrieven raadplegen.

Vervanging Warmonderhekbrug

Voor de vervanging van de brug wordt de Oranje Nassaulaan ter hoogte van de brug na de zomer van 2020 voor ongeveer 5 á 6 maanden afgesloten. Hierdoor is Warmond vanaf de zuidkant niet bereikbaar per auto.

Het eerste kwartaal van 2021 is dit werk klaar. De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar omdat de gehele constructie van de brug inclusief fundering en landhoofden eerst gesloopt moet worden. Ook is er veel werk aan het (tijdelijk) verleggen van kabels en leidingen. Daarna kan worden begonnen met de bouw van de nieuwe brug.

Voor (brom)fietsers en voetgangers maken we een tijdelijke brug over het water, die aansluit op het fietspad langs de N444. Deze weggebruikers hoeven dus niet om te rijden. 

Tijdens de werkzaamheden aan de Warmonderhekbrug, worden ook de aanpassingen op de Oranje Nassaulaan uit het project Herinrichting Herenweg uitgevoerd. Dit zijn aanpassingen waarmee de fietser tussen Buitenwater en Warmonderhekbrug meer ruimte krijgt. 

Belangrijkste aanpassingen herinrichting Herenweg

Op 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad de uitwerkingsrichting ’30 km’ vastgesteld en geld hiervoor beschikbaar gesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit dit besluit:

 • Op de Oranje Nassaulaan krijgen de fietsers naar de Warmonderhekbrug toe meer ruimte, dit wordt bij de vervanging van de Warmonderhekbrug meegenomen.
 • Op de Oranje Nassaulaan krijgt de voetgangersoversteek direct na het spoorviaduct aan de zijde van de Lommerlustlaan extra attentie verhogende maatregelen zoals verlichting, bebording en wegmarkering.
 • De Herenweg en Sweilandstraat tussen Laan van Oostergeest en Padoxlaan wordt 30 km/u ingericht met een fietsstraatprofiel (2 brede rode fietsstroken in asfalt met een zwarte smalle overrijdbare middenstrook in asfalt met een print van klinkers) waarbij de doorgaande weg voorrang houdt boven de zijstraten.
 • Het wegdeel tussen Laan van Oostergeest en Beatrixlaan wordt nog ontworpen, omdat de gemeenteraad niet voor het participatieontwerp heeft gekozen. De raad heeft hierover besloten dat dit wel 30 km/u wordt, maar sober en met behoud van het vrijliggende fietspad. Het nieuwe schetsontwerp wordt besproken met de reeds betrokken partners (Arriva, harddraverij, hulpdiensten, omgevingsdienst, adviseur politie) en we leggen het in het eerste kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad voor.
 • Op het Oosteinde blijft het schelpenpad behouden voor voetgangers, bij de fietsoversteek Wasbeeklaan komen twee verkeersremmers.


De korte termijn maatregelen veiligheid Herenweg zijn afgerond, zie hiervoor nieuwsbrief 17.

U ziet alle maatregelen op de overzichtstekening korte termijnmaatregelen Herenweg.
Voor drie locaties zijn meer gedetailleerde tekeningen gemaakt, te weten:

A. wegdeel tussen Beatrixlaan en Laan van Oostergeest
B. de schoolzone rond de Laan van Oostergeest en
C. de zebra op de Oranje Nassaulaan direct na het spoorviaduct

Vervolgstappen

Begin 2020 wordt de aanbesteding gestart om een ingenieursbureau te selecteren dat het voorkeursontwerp verder gaat uitwerken tot een definitief ontwerp. Daarna wordt het definitief verder uitgewerkt tot een bestek en tekeningen. Vervolgens wordt het werk aanbesteed zodat we  in 2021 kunnen beginnen met de uitvoering.

Overzicht participatieproces en besluitvorming


Planning

 • Eerste kwartaal 2020 – gemeenteraad bespreekt nieuw schetsontwerp dat gemaakt is op basis van het raadsvoorstel met amendement van januari 2019.
  - Na vaststellen van het ontwerp door de gemeenteraad en beschikbaar stellen van het krediet, kunnen we het werk technisch laten voorbereiden, indien nodig vergunningen verkrijgen en besluiten laten nemen en het werk uit laten voeren:
 • Vergunning: omgevingsvergunning, verkeersbesluiten (afhankelijk van ontwerp/maatregelen)
 • Start selectie ingenieursbureau
 • Bestek: tekeningen, fasering, planning uitvoering, afstemming bereikbaarheid en omleidingen met hulpdiensten en wegbeheerders, overleg met kabel- en leidingbeheerders enzovoort
 • Aanbesteding: selectie aannemer
 • Voorbereiding: de aannemer heeft na opdracht enige weken nodig om materialen te bestellen
 • Uitvoering: de aannemer start het werk buiten.
Ga naar het begin