Groot Seminarie Warmond

Integrale Visie Groot Seminarie Warmond

Waar

Het terrein Groot Seminarie Warmond ligt aan de Herenweg in Warmond. Via de met bomen omgeven Bisschopslaan bereikt men de Monseigneur Aengenentlaan, waaraan de gebouwen Mariengaërde met kapel, Mariënhaven en Mariënstaete zijn gelegen.

In 2017 kocht een projectontwikkelaar het terrein van het Groot Seminarie in Warmond. Het afgelopen jaar werkte de gemeente Teylingen, samen met de initiatiefnemer en direct betrokkenen, als omwonenden en cultuurhistorische verenigingen aan een integrale visie voor het totale gebied. De gemeente en initiatiefnemer zijn benieuwd naar de reactie van inwoners van Warmond en andere geïnteresseerden op deze concept integrale visie. Belangrijk om te vermelden is dat we u tijdens deze inloop geen plan presenteren. Deze maanden kijken we naar een integrale visie voor het gebied. Aan de hand van dit toekomstbeeld, de visie, gaat de initiatiefnemer aan de slag met een daadwerkelijk plan

 

Wat

In 1799 wordt de voormalig Franse Kostschool verkocht om er het Groot Seminarie Warmond op te richten. Een groot deel van de Nederlandse priesters wordt hier tot 1967 opgeleid. Sindsdien doet het seminariegebouw dienst als verzorgingstehuis. De gebouwen met omliggende gronden zijn in 2017 verkocht aan een projectontwikkelaar, die hier nieuwe woningen wil bouwen. Het nieuw te ontwikkelen gebied moet recht doen aan de cultuurhistorie van het Groot Seminarie.

 

Status

De gemeente Teylingen vindt het belangrijk de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden van het gebied te bewaren voor de toekomst. Mariëngaerde is aangewezen als rijksmonument en de gehele locatie is gelegen in het Beschermd Dorpsgezicht van Warmond. De gemeente zet zich er dan ook voor in om een integrale visie te ontwikkelen voor het totale gebied met respect voor deze waarden. Op dit moment ligt er een concept integrale visie, tot stand gekomen met medewerking van de initiatiefnemer en verschillende direct betrokkenen, zoals omwonenden en cultuurhistorische verenigingen.

Op 29 januari 2019 kunnen inwoners van Warmond en andere geïnteresseerden in het Trefpunt in Warmond de concept integrale visie bekijken en hun reactie hierop geven. Na eventuele aanpassingen zal het college via de raadscommissie Ruimte de gemeenteraad adviseren om de integrale visie vast te stellen.

 

Proces

Op dit moment bevindt het project zich in de voorfase, waarin de integrale visie ontwikkeld wordt. Op de concept integrale visie vraagt de gemeente reactie van de direct betrokkenen, inwoners van Warmond en andere geïnteresseerden. Er is dus nog geen sprake van een concreet uitgewerkt plan. Deze visie bevat uitsluitend criteria, op basis waarvan de initiatiefnemer de plannen moet gaan uitwerken.

 

Visie Groot Seminarie Warmond

Met de integrale visie Groot Seminarie Warmond wil de gemeente Teylingen de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden van het gebied bewaren en waar mogelijk herstellen. De huidige sfeer en uitstraling moet herkenbaar zijn in het nieuwe gebied. De integrale visie is een toetsingskader en bevat criteria op basis waarvan de plannen verder worden uitgewerkt.

 

De bestaande gebouwen Mariënhaven en Mariëngaerde worden opgeknapt en verbouwd. Mariënstate (Kompas) zal gesloopt worden en herontwikkeld. De huur- en koopwoningen zullen zoveel mogelijk aansluiten bij de Woonvisie Teylingen. De woningen zullen variëren van het goedkope segment, middeldure segment tot het dure segment en voor verschillende doelgroepen, alleenwonenden, senioren en gezinnen.

 

Het uitgangspunt van de integrale visie Groot Seminarie Warmond is een visie voor het gehele gebied. De integrale visie laat zien hoe de sfeer en kwaliteit, op het gebied van cultuurhistorie, landschap, stedenbouw en architectuur zichtbaar moet zijn in het gebied.

Het gebied is hierbij in tien deelgebieden opgesplitst. Naast algemene criteria (parkeren, bomen, inrichting en materiaal, sociale en duurzaamheid), die voor alle deelgebieden gelden, heeft elk deelgebied ook eigen criteria. Deze criteria per deelgebied hebben betrekking op cultuurhistorie, stedenbouw, landschap en architectuur. De integrale visie is een toetsingskader en bevat criteria op basis waarvan de plannen verder uitgewerkt worden.

 

Achtergrond

In 2017 verkocht de eigenaar Marente het gebied aan een ontwikkelaar. Deze initiatiefnemer klopte bij de gemeente Teylingen aan met zijn plannen. De gemeente Teylingen vond het belangrijk om eerst een integrale visie te hebben voor het gehele gebied. Een integrale visie, met medewerking van de ontwikkelaar, consultatie van de direct betrokkenen en met respect voor de cultuurhistorische en landschappelijke  waarden.

 

Mariengaërde

Om de snelheid erin te houden heeft de ontwikkelaar alvast een omgevingsvergunning aangevraagd voor de verbouw van Mariëngaerde en bijbehorend ketelhuis en voormalig kostschool. De gemeente Teylingen heeft op 27 december 2018 deze omgevingsvergunning verleend. De ontwikkelaar zal in 2019 starten met de werkzaamheden. De uiteindelijke functie van het gebouw zal passen binnen de integrale visie Groot Seminarie Warmond.

 

Woonvisie

In Mariëngaerde zullen 107 huurwoningen gerealiseerd worden. In Mariënhaven en in de nieuwbouw Mariënhof zullen koopappartementen en woningen gerealiseerd worden.

Zowel de huur- en koopwoningen zullen zoveel mogelijk aansluiten bij de Woonvisie Teylingen. En zullen variëren van het goedkope segment, middeldure segment tot het dure segment en voor verschillende doelgroepen, alleenwonenden, senioren en gezinnen.

 

Aandachtspunten

Belangrijke aandachtspunten bij deze plannen zijn de parkeren, verkeersafwikkeling, groen en landschap. Bij de verdere uitwerking van het plan zal hierover meer bekend worden. De verschillende soorten woningen, voor verschillende doelgroepen, heeft de aandacht van de gemeente en projectontwikkelaar. Deze aandachtspunten zijn ook onderwerp van gesprek met de direct betrokkenen.

De sociale samenhang in de nieuwe wijk is erg belangrijk. Buurtinitiatieven en –verenigingen worden gestimuleerd. Duurzaamheid is uiteraard belangrijk. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in energiezuinig en duurzaam bouwen, maar ook in een prettig leefgebied voor planten en dieren en een gezonde, veilige omgeving voor de toekomstig bewoners.

 

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleiders Koos van Kampen en Richard Rietveld, 14 0252.

Integraal raamwerk

Ga naar het begin