Groot Seminarie Warmond

Integrale Visie op 6 juni 2019 vastgesteld

Het terrein Groot Seminarie Warmond ligt aan de Herenweg in Warmond. Via de met bomen omgeven Bisschopslaan bereikt men de Monseigneur Aengenentlaan, waaraan de gebouwen Mariengaërde met kapel, Mariënhaven en Mariënstaete zijn gelegen.

In 2017 kocht een projectontwikkelaar het terrein van het Groot Seminarie in Warmond. In 2018 en 2019 werkte de gemeente Teylingen samen met de initiatiefnemer en direct betrokkenen, omwonenden en cultuurhistorische verenigingen aan een integrale visie voor het totale gebied. De gemeenteraad stelde op 6 juni 2019 de Integrale Visie Groot Seminarie Warmond vast. Met deze Visie kan de initiatiefnemer aan de slag om verdere plannen te maken. 
 

Wat

In 1799 wordt de voormalig Franse Kostschool verkocht om er het Groot Seminarie Warmond op te richten. Een groot deel van de Nederlandse priesters wordt hier tot 1967 opgeleid. Sindsdien doet het seminariegebouw dienst als verzorgingstehuis. De gebouwen met omliggende gronden zijn in 2017 verkocht aan een projectontwikkelaar, die hier nieuwe woningen wil bouwen. Het nieuw te ontwikkelen gebied moet recht doen aan de cultuurhistorie van het Groot Seminarie.
 

Status

De gemeente Teylingen vindt het belangrijk de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden van het gebied te bewaren voor de toekomst. Mariëngaerde is aangewezen als rijksmonument en de gehele locatie is gelegen in het Beschermd Dorpsgezicht van Warmond. De gemeente zet zich er dan ook voor in om een integrale visie te ontwikkelen voor het totale gebied met respect voor deze waarden. De integrale visie is tot stand gekomen met medewerking van de initiatiefnemer en verschillende direct betrokkenen, zoals omwonenden en cultuurhistorische verenigingen. Zij hebben daarnaast een reactie kunnen indienen tegen de eerdere conceptvisie.

Op 29 januari 2019 hebben de inwoners van Warmond en andere geïnteresseerden in het Trefpunt in Warmond ook de concept integrale visie kunnen bekijken en hebben zij hun reactie hierop kunnen geven. 

Alle ingekomen reacties zijn verzameld en beoordeeld in de Nota beantwoording reacties Concept Integrale Visie Groot Seminarie Warmond. Hierbij is tevens aangegeven of de ingediende reactie heeft geleid tot wijziging van de integrale visie. Ook zijn hierin ambtelijke (= gemeentelijke) wijzigingen opgenomen. 


Belangrijke wijzigingen in definitieve visie

  • Aanvullende algemene criteria over verkeersveiligheid
  • ‘Artist Impressions’ van de oprijlaan
  • Parkeren aan linkerzijde van de Bisschopslaan verwijderd
  • Mogelijkheid van zorgwoningen
  • Opnemen van maximale nok- en goothoogten voor nieuwbouwlocatie ‘Mariënhof


Alle wijzigingen zijn verwerkt in de definitieve ‘Integrale Visie Groot Seminarie Warmond’.


Proces

Op 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad de Integrale Visie Groot Seminarie Warmond vastgesteld. 
Er is nog geen sprake van een concreet uitgewerkt plan. Deze visie bevat uitsluitend criteria, op basis waarvan de initiatiefnemer de plannen moet gaan uitwerken.
 

Visie Groot Seminarie Warmond

Met de integrale visie Groot Seminarie Warmond wil de gemeente Teylingen de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden van het gebied bewaren en waar mogelijk herstellen. De huidige sfeer en uitstraling moet herkenbaar zijn in het nieuwe gebied. De integrale visie is een toetsingskader en bevat criteria op basis waarvan de plannen verder worden uitgewerkt.

De bestaande gebouwen Mariënhaven en Mariëngaerde worden opgeknapt en verbouwd. Mariënstate (Kompas) zal gesloopt worden en herontwikkeld. De huur- en koopwoningen zullen zoveel mogelijk aansluiten bij de Woonvisie Teylingen. De woningen zullen variëren van het goedkope segment, middeldure segment tot het dure segment en voor verschillende doelgroepen, alleenwonenden, senioren en gezinnen.

Het uitgangspunt van de integrale visie Groot Seminarie Warmond is een visie voor het gehele gebied. De integrale visie laat zien hoe de sfeer en kwaliteit, op het gebied van cultuurhistorie, landschap, stedenbouw en architectuur zichtbaar moet zijn in het gebied.

Het gebied is hierbij in tien deelgebieden opgesplitst. Naast algemene criteria (parkeren, bomen, inrichting en materiaal, sociale en duurzaamheid), die voor alle deelgebieden gelden, heeft elk deelgebied ook eigen criteria. Deze criteria per deelgebied hebben betrekking op cultuurhistorie, stedenbouw, landschap en architectuur. De integrale visie is een toetsingskader en bevat criteria op basis waarvan de plannen verder uitgewerkt worden.


Achtergrond

In 2017 verkocht de eigenaar Marente het gebied aan een ontwikkelaar. Deze initiatiefnemer klopte bij de gemeente Teylingen aan met zijn plannen. De gemeente Teylingen vond het belangrijk om eerst een integrale visie te hebben voor het gehele gebied. Een integrale visie, met medewerking van de ontwikkelaar, consultatie van de direct betrokkenen en met respect voor de cultuurhistorische en landschappelijke  waarden.


Mariengaërde

Om de snelheid erin te houden heeft de ontwikkelaar alvast een omgevingsvergunning aangevraagd voor de verbouw van Mariëngaerde en bijbehorend ketelhuis en voormalig kostschool tot 107 huurappartementen. De gemeente Teylingen heeft op 27 december 2018 deze omgevingsvergunning verleend en is onherroepelijk.

 Op grond van de huidige vergunning mogen de appartementen uitsluitend gebruikt worden voor zorggerelateerd wonen (dit is volgens huidig bestemmingsplan). Dit jaar nog zal de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen voor een gewijzigd gebruik van deze 107 huurappartementen naar ‘gewoon’ wonen. De verplichting van zorggerelateerd komt hierbij te vervallen. 
De ontwikkelaar is inmiddels gestart met de bouwwerkzaamheden. De uiteindelijke functie van het gebouw zal passen binnen de integrale visie Groot Seminarie Warmond.


Aandachtspunten

Belangrijke aandachtspunten bij deze plannen zijn parkeren, verkeersafwikkeling, groen en landschap. Bij de verdere uitwerking van het plan zal hierover meer bekend worden. De verschillende soorten woningen, voor verschillende doelgroepen, heeft de aandacht van de gemeente en projectontwikkelaar. Deze aandachtspunten zijn ook onderwerp van gesprek met de direct betrokkenen.

De sociale samenhang in de nieuwe wijk is erg belangrijk. Buurtinitiatieven en verenigingen worden gestimuleerd. Duurzaamheid is uiteraard belangrijk. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in energiezuinig en duurzaam bouwen, maar ook in een prettig leefgebied voor planten en dieren en een gezonde, veilige omgeving voor de toekomstig bewoners.


Meer informatie

Heeft u vragen? Neem contact op met projectleiders Koos van Kampen of Richard Rietveld via telefoonnummer 14 0252.

Integraal raamwerk

Ga naar het begin