Boomonderhoud

Wanneer en waarom snoeit de gemeente bomen?

Helaas hebben bomen niet het eeuwige leven. Een aantal bomen bij SV Voorhout is te zwak om te blijven staan. Sommigen zijn zelfs al afgestorven. Half december kappen wij deze zieke en dode bomen.

Teylingen is ingedeeld in drie zones: Voorhout, Sassenheim, Warmond+Sassenheim-Noord. Elk jaar wordt er 1 zone gecontroleerd door een gespecialiseerd bomenadviesbedrijf. De bomen die onveilig zijn worden hierna gesnoeid of vervangen. Het snoeien betekent dan meestal het verwijderen van dood hout en scheurende en gevaarlijke takken. Ook takken die tegen gevels aangroeien en laaghangende takken over de stoep, fietspad of autoweg worden verwijderd.

In de hele gemeente staan zogenaamde risicobomen, deze worden elk jaar gecontroleerd. Hiernaast zijn er bomen die om de drie tot zes jaar flink worden teruggesnoeid, om te voorkomen dat de takken afbreken. Dit doen we bijvoorbeeld bij treurwilgen.


Wanneer wordt er niet gesnoeid

Sommige inwoners willen dat er zo min mogelijk wordt gesnoeid. Andere inwoners willen soms juist dat er meer wordt gesnoeid en dan op specifieke plekken. Als het snoeien niet nodig is om de eerder genoemde redenen, wordt er in principe niet gesnoeid. Opmerkingen over vallende bladeren, vruchten, schaduw of luizen ziet de gemeente niet als reden om te snoeien. Ook als er schaduw is door bomen in de buurt van zonnepanelen, wordt er niet gesnoeid.


Hart voor de natuur

De gemeente beheert de bomen en het groen met hart voor de natuur. Hierbij is er oog voor wettelijke regels en voor bijvoorbeeld broedvogels bij het snoeien. Als er ergens een nest is waarin vogels actief broeden, snoeien we niet in de directe omgeving. En we doen ons best om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken bij het uitvoeren van de werkzaamheden.


Zieke, zwakke en dode bomen vervangen door nieuwe bomen

Elk jaar controleert Gemeente Teylingen de bomen op gezondheid en veiligheid. Dode, zwakke en ernstig zieke bomen vervangen wij zoveel mogelijk door nieuwe bomen. Hieronder leest u welke bomen gevaarlijk of ernstig verzwakt zijn en welke bomen we vervangen.

Deze bomen worden eind juli en begin augustus gekapt. Eind november planten we nieuwe bomen op deze plekken.

Wettelijk is er voor deze bomen geen kapvergunning nodig. Wel willen wij u hiervan op de hoogte stellen via deze melding.

Lijst van bomen


Duurzaam boombeheer op Koudenhoorn

Zieke essen maken plaats voor biodiversiteit

De essen op Koudenhoorn zijn ziek. De bomen zijn aangetast door een schimmel die de bomen ziek maakt. De gemeente vervangt de bomen elk jaar een klein stuk om het eiland gezond groen te houden. Eind februari wordt fase II gekapt.

De groenbeheerder van Teylingen, Ivo van der Lee, licht toe: “De bomen sterven geleidelijk. We zien dit aan het afsterven van takken. We noemen dit verschijnsel de essentaksterfte. Helaas is de ziekte niet te genezen. Op een aantal locaties op Koudenhoorn bestaat 90% van de aanwezige bomen uit es. Op deze plekken zien we veel bomen afsterven, dood gaan en uiteindelijk omvallen.”

De gemeente heeft als eigenaar en beheerder een zorgplicht en is verantwoordelijk voor de veiligheid. Daarom is besloten om de zieke essen te kappen of kort te houden. We planten nieuwe bomen en heesters van verschillende soorten terug. Dit gebeurt volgens het bomenbeleidsplan dat de raad in 2015 vaststelde.

Geen kaalslag maar gefaseerd

We vervangen de zieke essen in fases. Dit tast de groene uitstraling van het eiland zo min mogelijk aan. We plannen de vervanging over meerdere jaren, zodat aanwezige fauna genoeg andere locaties hebben om een veilig heenkomen te zoeken. Vorig jaar hebben we ‘het speelbos’ aangepakt, dit jaar het stuk bos naast de paardenwei, volgend jaar het stuk bos voor ‘het stiltegebied’ en het jaar daarop weer een ander stuk. De gebruikers van Koudenhoorn en de groengroep zijn op de hoogte van de zieke essen en met hen is de zorg voor de bomen op Koudenhoorn besproken en afgestemd.

Nieuwe aanplant van verschillende soorten bomen

In het bosperceel naast de paardenwei worden alle essen en de grote (in elkaar gestorte) wilg gekapt. De rand beplanting wordt zoveel als mogelijk gespaard, net alle andere soorten bomen. De stobben blijven in de grond. Deze gaan in het voorjaar weer uitlopen, zodat na 1 groeiseizoen zo’n 1 tot 2 meter loof staat. In het najaar planten we nieuwe inheemse bomen en struiken. Op deze manier ontstaat er een bos met meerdere soorten bomen. Boomziektes hebben dan minder impact op het bomenbestand en we zorgen voor meer biodiversiteit.
 

Ga naar het begin