Windenergie AkzoNobel Sassenheim 2020

AkzoNobel wil alle energie die op de locatie Sassenheim wordt verbruikt in eigen beheer duurzaam opwekken via windturbines.

Initiatief tijdelijk gestaakt

In januari 2019 ontving de gemeente een brief dat AkzoNobel dit initiatief tijdelijk staakt. Dit als gevolg van het prioriteren van lopende zaken binnen het bedrijf. Eind 2019 wordt er opnieuw naar gekeken. Onderstaande informatie is dus op dit moment niet van toepassing.
 

Initiatief AkzoNobel

AkzoNobel wil alle energie die op de locatie Sassenheim wordt verbruikt in eigen beheer duurzaam opwekken door windturbines op hun terrein in Sassenheim plaatsen. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning is nog niet ingediend. De procedure is dus nog niet gestart.

Op de projectwebsite van AkzoNobel vindt u informatie over het initiatief voor het Wiert Willemsz. Sickens Windpark. Om belanghebbenden te betrekken bij de planvorming en ontwikkeling heeft AkzoNobel een klankbordgroep opgericht. Op de documentenpagina van AkzoNobel staan verslagen en presentaties van deze bijeenkomsten.

 

Provincie Zuid-Holland

Het voornemen past in de ambitie van de provincie Zuid-Holland om samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden 735,5 MW opgesteld vermogen windenergie te realiseren in 2020. De provincie heeft een aantal gebieden aangewezen waar de realisatie van windenergie mogelijk is. In Teylingen is het terrein van AkzoNobel in Sassenheim aangewezen als mogelijke locatie.

Een aantal meest gestelde vragen aan de provincie over de locatie vindt u met de antwoorden daarop op de website van de provincie Zuid-Holland.

 

Gemeente Teylingen

De gemeente Teylingen heeft in haar collegeprogramma duurzaamheid als speerpunt opgenomen. De gemeente heeft daartoe de Duurzaamheidsagenda Teylingen (pdf) opgesteld. Eén van de acties uit dat programma is dat de gemeente onderzoekt hoe de elektriciteit die in de gemeente wordt gebruikt, duurzaam in Teylingen of in regio opgewekt kan worden.

De gemeente behartigt de belangen van haar inwoners. Daarom willen college- en raadsleden van de gemeente Teylingen graag weten wat de inwoners vinden van het voornemen van AkzoNobel, zowel in positieve als kritische zin.

De gemeente kan die informatie betrekken bij adviezen die de gemeente geeft of besluiten die de gemeente neemt. De inloopavond die de gemeente op 7 juni 2017 organiseerde, was hier een eerste stap in.

 

Procedure en inspraak

Naar aanleiding van het bekend worden van het initiatief, besloot de gemeenteraad van Teylingen op 1 juni 2017 zelf de procedure te willen voeren voor de bestemmingsplanwijziging die noodzakelijk is voor het voornemen van AkzoNobel.

In principe kent die procedure nu 2 stappen:

  1. Start bestemmingsplanprocedure door de gemeente
  2. Coördinatie aanvraag gecombineerde omgevingsvergunning voor milieu en bouwen door de provincie. 

In beide procedures is er gelegenheid voor inspraak en een uitgebreide voorbereidings-procedure (6 weken), waarbij zienswijzen kunnen worden ingebracht.

 

N.B.: De stappen gaan pas van start nádat AkzoNobel een aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend. Er is nog geen aanvraag. De procedure is dus nog niet gestart.

 

Kanttekening

De provincie Zuid-Holland is en blijft bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning milieu en bouwen, omdat AkzoNobel een zogenaamde Brzo-inrichting is. Brzo staat voor Besluit risico zware ongevallen en is van toepassing op AkzoNobel als fabrikant van chemische stoffen.

De provincie is daarom het aangewezen bestuursorgaan om de procedure voor de omgevingsvergunning te coördineren. Dit betekent ook dat de provincie als zij dit nodig acht, de ruimtelijke procedure van de gemeente naast zich kan neerleggen en zelf een ruimtelijke procedure kan starten en daarbij de regie kan houden.

Mocht er een vergunningprocedure gestart worden waarbij niet de gemeente maar de provincie bevoegd gezag is, dan wordt in elk geval standaard het college van B&W om advies gevraagd. Verder staat het in het kader van de vergunningprocedure ook de gemeenteraad van Teylingen altijd vrij om te reageren.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Randsdorp via telefoonnummer 14 0252.

Ga naar het begin