Rekenkamercommissie

Alle gemeenten in Nederland hebben een rekenkamercommissie. Deze commissie kiest elk jaar volledig onafhankelijk een aantal onderwerpen uit waar onderzoek naar gedaan gaat worden. Vaak staan hierbij vragen centraal als:

  • Voert de gemeente de gemaakte afspraken wel goed uit?
  • Wordt het geld door de gemeente goed besteed?
  • En bereikt de gemeente de eigen doelen?
  • Wat zijn de lessen die we geleerd hebben voor de toekomst?


Rapporten

De rekenkamercommissie formuleert een antwoord op deze vragen door documenten te bestuderen en interviews te houden met bijvoorbeeld wethouders, raadsleden, ambtenaren en inwoners. Elk onderzoek resulteert in een rapport met conclusies en aanbevelingen. Deze rapporten worden besproken in de gemeenteraad; die kan besluiten dat de gemeente aanbevelingen uit het rapport overneemt en gaat uitvoeren.

De rapporten van de rekenkamercommissie leveren een belangrijke bijdrage aan de controlerende functie van de gemeenteraad. Raadpleeg onze rapporten via het raadsinformatiesysteem Ibabs onder overzichten rekenkamerstukken.


Jaarverslag

Jaarlijks dient de Rekenkamercommissie voor 1 april verantwoording aan de gemeenteraden af te leggen over de uitgevoerde werkzaamheden. Dat vindt plaats in een jaarverslag. Het jaarverslag vindt u in het raadsinformatiesysteem Ibabs onder overzichten rekenkamerstukken.

Verordening

Per 28 maart 2019 geldt de Verordening Rekenkamercommissie 2019.


Samenstelling

De leden van de rekenkamercommissie Teylingen worden door de gemeenteraad benoemd voor een raadsperiode. Zodra er een nieuwe gemeenteraad aantreedt houden de benoemingen vanwege rechtswege op. Afgelopen jaar is gekeken naar de vorm van de rekenkamercommissie in relatie met de nieuwe wet versterking decentrale rekenkamers die waarschijnlijk in 2019 van kracht wordt.

Het wetsvoorstel schaft de mogelijkheid af om regels te stellen over de rekenkamerfunctie, waardoor elke gemeente een onafhankelijke (of gemeenschappelijke) rekenkamer moet instellen. Het wetsvoorstel maakt mogelijk dat de raad een of meer van zijn leden als adviseur aan de rekenkamer toevoegt en breidt de onderzoeksbevoegdheden van rekenkamers uit.

Op 7 maart is Ria Quapp door de gemeenteraad benoemd als extern voorzitter van de rekenkamercommissie. Wiebe Blok is op 6 juni benoemd tot extern lid van de rekenkamercommissie.

In de gemeenteraad van 28 maart 2019 is een nieuwe verordening aangenomen waarin staat dat de rekenkamercommissie bestaat uit een extern voorzitter en twee externe leden (momenteel een vacature). Twee tot vier raadsleden nemen plaats in een klankbordgroep.

Momenteel heeft de raad als klankbordleden benoemd:

  • Hidde Verhoeve (raadslid)
  • Martijn van Duijvenbode (raadslid)
  • Manon van Dijk (raadslid)
  • Vacature


Ondersteuning krijgt de rekenkamercommissie van Klaas Overbeek als secretaris/onderzoeker.
 

Privacyverklaring

De rekenkamercommissie gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Hoe de rekenkamercommissie persoonsgegevens verwerkt leest u in de privacyverklaring
 

Contact

U kunt contact opnemen met onze secretaris en onderzoeker Klaas Overbeek.

Ga naar het begin