Financiën

De gemeente maakt ieder jaar een kadernota, een begroting, twee voortgangsrapportages en een jaarrekening. 

In de kadernota staan specifiek de beleidsvoornemens en financiële uitgangspunten van het komende jaar en zo mogelijk voor de 3 jaren daar op volgend. Na vaststelling wordt de kadernota verder uitgewerkt in de begroting die de gemeenteraad in het najaar vaststelt.

Gedurende het begrotingsjaar informeert het college de raad op hoofdlijnen over de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting, het verloop van de budgetten en investeringen. Deze financiële voortgangsrapportage wordt 2 keer per jaar opgesteld.

Na afloop van elk jaar stelt de gemeente een jaarrekening vast.

Begroting Teylingen 2019

Het nieuwe college van Teylingen heeft op 5 oktober 2018 haar eerste begroting gepresenteerd. De ambities uit het raads- en collegeprogramma hebben daarin een plek gekregen. Het is gelukt de woonlasten laag te houden. Tijdens de vergadering van 8 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting.

Lees het hele nieuwsbericht

Ga naar het begin