Verordening gemeentelijke onderscheidingen Teylingen 2021

Publicatiedatum:
donderdag 14 oktober 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening gemeentelijke onderscheidingen Teylingen 2021

De raad van de gemeente Teylingen,

 

gelezen het voorstel van het Presidium van 16 juni 2021,

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

besluit:

 

 • 1.

  De ‘Verordening gemeentelijke onderscheidingen Teylingen 2021’ vast te stellen.

 • 2.

  De ‘Verordening regelende de instelling en toekenning van gemeentelijke onderscheidingen’, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 juni 2009, in te trekken.

Artikel 1 Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente Teylingen kent als gemeentelijke onderscheidingen:

 • a.

  Ereburgerschap

 • b.

  Jacoba van Beierenonderscheiding

 • c.

  Opsteker in de vorm van een Barensteel

 • d.

  Jongerenlintje

 • e.

  Waarderingsprijs

Ereburgerschap

Artikel 2 Instelling

Er wordt ingesteld het ereburgerschap van Teylingen met een daarbij behorende erepenning. De penning wordt in zilver geslagen en vertoont aan de voorzijde een afbeelding van het wapen van Teylingen en aan de achterzijde een toepasselijk inscriptie.

Artikel 3 Vereisten toekenning

Voor de toekenning van het ereburgerschap komen in aanmerking personen die zich op uitzonderlijke wijze voor de gemeente en/of de gemeenschap van Teylingen verdienstelijk hebben gemaakt.

 

Jacoba van Beierenonderscheiding

Artikel 4 Instelling

Er wordt ingesteld een Jacoba van Beierenonderscheiding met daaraan verbonden een verzilverde penning en een verzilverd draaginsigne. De voorzijde van de penning vertoont een afbeelding van de ruïne van Teylingen en de achterzijde een toepasselijke inscriptie. De draaginsigne stelt de ruïne van Teylingen voor in verkleinde vorm.

Artikel 5 Vereisten toekenning

Voor de toekenning van de penning en draaginsigne behorend bij de onderscheiding komen in aanmerking:

 • a.

  mensen of instellingen die zich langdurig en belangeloos bijzonder verdienstelijk hebben ingezet voor de Teylingse gemeenschap;

 • b.

  leden van de gemeenteraad die afscheid nemen en tenminste een volle termijn zitting hebben gehad in de raad.

Opsteker in de vorm van de barensteel

Artikel 6 Instelling

 • a.

  Er wordt ingesteld een zilveren opsteker met daaraan verbonden een oorkonde.

 • b.

  De opsteker heeft de vorm van de barensteel uit het wapen van Teylingen.

Artikel 7 Vereisten toekenning

Voor de toekenning van deze opsteker komen in aanmerking mensen of instellingen die:

 • a.

  zich belangeloos (als vrijwilliger) verdienstelijk hebben gemaakt voor een kern van Teylingen of inwoners van een van de kernen;

 • b.

  door middel van persoonlijk initiatief een positief effect hebben gerealiseerd voor de leefomgeving;

 • c.

  een belangrijke bijdrage op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling hebben geleverd.

Jongerenlintje

Artikel 8 Instelling

Er wordt ingesteld het Jongerenlintje met daaraan verbonden een ereteken en een oorkonde.

Artikel 9 Vereisten toekenning

Het Jongerenlintje wordt als blijk van waardering toegekend aan jongeren in de leeftijd tot en met 25 jaar die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor een ander of voor de Teylingse gemeenschap, een bijzondere prestatie of daad hebben geleverd of een goed initiatief hebben genomen.

 

Waarderingsprijs

Artikel 10 Instelling

Er wordt ingesteld een Waarderingsprijs met daaraan verbonden een beeld van glas. Op het beeld staat een bollenmand, als uiting van de bollencultuur die Teylingen bindt. Op de mand staan de wapens van de drie dorpen, daarboven zweeft het wapen van Teylingen.

Artikel 11 Vereisten toekenning

De Waarderingsprijs wordt jaarlijks toegekend aan een bedrijf, instelling of persoon die op bijzondere wijze of door een origineel initiatief Teylingen op de kaart zet.

 

Overige bepalingen

Artikel 12 Algemene criteria

 • a.

  De te onderscheiden persoon of instelling dient te goeder naam en faam bekend te staan. Voor het ereburgerschap geldt de bijzondere bepaling dat het college kan besluiten het ereburgerschap in te trekken als daartoe gegronde redenen bestaan.

 • b.

  De verdienstelijkheid voor de Teylingse gemeenschap moet steeds voorop staan. Personen of instellingen hoeven daarom niet noodzakelijk ingezetene van of gevestigd in de gemeente Teylingen te zijn.

 • c.

  Een onderscheiding kan worden verleend ter gelegenheid van een jubileum of van een afscheid dan wel naar aanleiding van het stellen van een bijzondere daad of bij een bijzondere gebeurtenis, waardoor het vakgebied van de te onderscheiden persoon of instelling wordt geaccentueerd.

Artikel 13 Voordracht

 • a.

  De voordracht voor toekenning van een gemeentelijke onderscheiding moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders via een door het college vast te stellen formulier.

 • b.

  De voordracht voor toekenning van het Ereburgerschap, de Jacoba van Beierenonderscheiding, de Barensteel en het Jongerenlintje kan ingediend worden door iedereen, bijvoorbeeld door inwoners van de gemeente Teylingen, organisaties, scholen, verenigingen, leden van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, e.d.

 • c.

  De voordracht van de Waarderingsprijs is op initiatief van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 14 Toekenning

 • a.

  De toekenning van het ereburgerschap geschiedt door de burgemeester of door het college van burgemeester en wethouders, beiden in overleg met en na overeenstemming met de fractievoorzitters van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen.

 • b.

  De toekenning van de Jacoba van Beierenonderscheiding geschiedt door het college van burgemeester en wethouders of door de burgemeester.

 • c.

  De toekenning van de opsteker in de vorm van de Barensteel geschiedt door het college van burgemeester en wethouders of door de burgemeester.

 • d.

  De toekenning van het Jongerenlintje geschiedt door het college van burgemeester en wethouders.

 • e.

  De toekenning van de Waarderingsprijs geschiedt door het college van burgemeester en wethouders.

 • f.

  Aan de toekenning van alle gemeentelijke onderscheidingen ligt een advies van het kabinet ten grondslag.

Artikel 15 Uitreiking

 • a.

  De uitreiking van de onderscheiding vindt plaats in het openbaar door een lid van het college van burgemeester en wethouders, tenzij de begunstigde heeft meegedeeld op een uitreiking in het openbaar geen prijs te stellen.

 • b.

  Voor wat betreft de uitreiking aan raadsleden kan de Jacoba van Beierenonderscheiding bij afwezigheid van de voorzitter van de gemeenteraad (burgemeester) ook worden uitgereikt door de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.

 • c.

  De opsteker in de vorm van de Barensteel kan ook door een raadslid worden uitgereikt.

 • d.

  Van de toekenning wordt mededeling gedaan aan de pers.

Artikel 16 Register

 • a.

  Van elke toekenning houdt het college van burgemeester en wethouders aantekening bij in een register.

 • b.

  In het register worden in ieder geval vermeld: naam, voornaam, adres en functie van de begunstigde, de datum van het besluit tot toekenning, de reden van toekenning en de datum van uitreiking.

Artikel 17 Intrekking bestaande verordening en Inwerkingtreding nieuwe verordening

 • a.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • b.

  Bij inwerkingtreding van deze verordening wordt gelijktijdig de ‘Verordening regelende de instelling en toekenning van gemeentelijke onderscheidingen’, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 juni 2009 ingetrokken.

Artikel 18 Nadere uitwerking

De bepalingen met betrekking tot de vereisten voor toekenning en voordracht worden nader uitgewerkt in beleidsregels.

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 september 2021,

Robert van Dijk

Griffier

Carla G.J. Breuer

Voorzitter

Ga naar het begin