Verkeersbesluit “Verwijderen twee voetgangersoversteekplaatsen en wijziging voorrangssituatie bij de kruising Schoutenlaan Oosthoutlaan te Voorhout.”

Publicatiedatum:
woensdag 14 juli 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit “Verwijderen twee voetgangersoversteekplaatsen en wijziging voorrangssituatie bij de kruising Schoutenlaan Oosthoutlaan te Voorhout.”

Medewerker beleidsuitvoering van de afdeling Buitenruimte van de werkorganisatie HLTsamen

Gelet op:

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

De bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

De bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

De bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

Het mandaat- en volmachtbesluit gemeente Teylingen d.d. 10 december 2019 krachtens welke ik bevoegd ben dit verkeersbesluit te nemen.

 

Overwegende:

 • De Bereikbaarheidsstudie Grensstreek van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland waarin is besloten om – naast andere maatregelen – het openbaar vervoer op de corridor Noordwijk - Schiphol te verbeteren;

 • de instemming van de gemeenteraad met het tracé voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer binnen de gemeente Teylingen in november 2012;

 • de instemming van de gemeenteraad met het projectplan voor uitwerking van het maatregelenpakket in oktober 2013;

 • de vaststelling van de Bestuursovereenkomst en Uitvoeringsovereenkomst door de Stuurgroep HOV eind 2013;

 • de Planstudie HOV maatregelen Teylingen en daarin beschreven de stappen om te komen tot de juiste maatregel per locatie;

 • de communicatie en participatie met direct omwonenden, VVN, politie en scholen bij ontwerp van de maatregelen;

 • de algemene inloopbijeenkomst waarbij iedereen op de ontwerpen kon reageren;

 • de Inspraaknota en overkoepelende rapportage over het maatregelenpakket;

 • de vaststelling van het maatregelenpakket door de gemeenteraad in januari 2016;

 • de Ontwerpnotitie ‘Maatregelenpakket HOV Teylingen’ van Waalpartners civil engineering waarin op basis van bovenstaande de maatregelen tot een technisch ontwerp uitgewerkt zijn;

 • dat één van de maatregelen aanpassingen aan de kruising Schoutenlaan – Oosthoutlaan betreft;

 • dat er in 2018 bezwaren zijn ontvangen tegen het verkeersbesluit d.d. 30 januari 2018, horende bij genoemde aanpassingen;

 • dat er naar aanleiding van deze bezwaren gesprekken zijn gevoerd tussen gemeente, bezwaarmakers, de verkeersadviseur van de politie en VVN;

 • dat er toen is afgesproken een second opinion (verkeersveiligheidsaudit door een gecertificeerd auditor) te laten uitvoeren op het ontwerp door een onafhankelijk deskundige;

 • dat dit heeft plaatsgevonden, waarbij bezwaarmakers actief zijn betrokken;

 • dat de twee belangrijkste aanbevelingen van de onafhankelijk deskundige zijn verwerkt in een nieuw ontwerp;

 • dat de eerste aanbeveling inhoudt: Geef fietsers en voetgangers voorrang over de oosttak van de Schoutenlaan, zodat de voorrangsrichting met de bocht mee voor alle verkeersdeelnemers (auto’s, fietsers en voetgangers) geldt ten opzichte van het verkeer van en naar de oosttak van de Schoutenlaan.

 • dat de tweede aanbeveling inhoudt: Pas geen voetgangersoversteekplaatsen toe op de andere twee kruispunttakken. Het is het veiligst als overstekende voetgangers hier, net als overstekende fietsers, voorrang verlenen aan de auto’s.

 • dat in het nieuwe ontwerp twee bestaande voetgangersoversteekplaatsen komen te vervallen conform bijgevoegd technisch ontwerp;

 • dat daarbij tevens de voorrangssituatie bij de kruising wordt gewijzigd, waardoor verkeer komend vanaf de Oosthoutlaan voorrang krijgt op verkeer van de Schoutenlaan conform bijgevoegd technisch ontwerp;

 • dat het vanuit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden, gewenst is deze maatregelen uit te voeren;

 • er overleg is gepleegd met de adviseur van de politie Eenheid Den Haag, welke gemachtigd is door de korpschef van de Nationale politie;

 • het betrokken weggedeelte in beheer is bij de gemeente Teylingen en in het geheel gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Teylingen.

Besluit:

 • Het verkeersbesluit “Verwijderen drie voetgangersoversteekplaatsen en wijziging voorrangssituatie bij de kruising Schoutenlaan Oosthoutlaan te Voorhout” d.d. 30 januari 2018 in te trekken.

 • Ter hoogte van de kruising Schoutenlaan – Oosthoutlaan twee voetgangersoversteekplaatsen te verwijderen, de voorrangssituatie ter hoogte van deze kruising te wijzigen, waarbij verkeer komend vanaf de Oosthoutlaan voorrang krijgt op verkeer van de Schoutenlaan en hiervoor de volgende maatregelen te nemen:

 • Te verwijderen markering en verkeersborden van bijlage 1 van het RVV 1990 conform bijgevoegde situatietekening:

  • Komend vanuit centrum Voorhout richting kruising Schoutenlaan/Oosthoutlaan: verkeersbord B1, markering VOP inclusief verkeersborden L02, markering haaientanden inclusief verkeersborden B06 bij fietsoversteeklocatie.

  • Komend vanuit Oosthoutlaan richting kruising Schoutenlaan/Oosthoutlaan: markering VOP inclusief verkeersborden L02, haaientanden inclusief verkeersbord B06 bij kruising met de Bonekruidstraat, haaientanden inclusief verkeersbord B06 ter hoogte van de kruising met de Schoutenlaan

  • In de Bonekruidstraat: haaientanden inclusief verkeersbord B06

  • Komend vanuit richting Schoutenlaan (randweg) richting kruising Schoutenlaan/Oosthoutlaan: haaientanden inclusief verkeersbord B06 bij fietsoversteeklocatie.

 • Te plaatsen markering en verkeersborden van bijlage 1 van het RVV 1990 conform bijgevoegde situatietekening:

  • Komend vanuit centrum Voorhout richting kruising Schoutenlaan/Oosthoutlaan: verkeersbord B04 inclusief onderbord OB713.

  • Komend vanuit Oosthoutlaan richting kruising Schoutenlaan/Oosthoutlaan: bij kruising met de Bonekruidstraat onderbord OB54 onder bestaand verkeersbord C02 en onderbord OB401-30. Op het fietspad, parallel gelegen aan de Oosthoutlaan ter hoogte van de kruising met de Bonekruidstraat verkeersbord G11 met onderbord OB505. Op de Oosthoutlaan na de kruising met de Bonekruidstraat verkeersbord B05 met onderbord OB712

  • Komend vanuit richting Schoutenlaan (randweg) richting kruising Schoutenlaan/Oosthoutlaan: haaientanden inclusief verkeersborden B06 ter hoogte van de fietsoversteeklocatie. Na de fietsoversteeklocatie ter hoogte van de voorrangsweg haaientanden inclusief verkeersbord B06. Op het fietspad parallel gelegen aan de Schoutenlaan haaientanden inclusief verkeersbord B06.

  • Midden op de kruising Schoutenlaan/Oosthoutlaan: haaientanden inclusief verkeersbord B06.

  • Op de parallelweg Schoutenlaan, gelegen schuin tegenover huisnummer 24 verkeersbord G11 met onderbord OB505.

 •  

 

Teylingen, 22 juni 2021

Namens burgemeester en wethouders van Teylingen,

Medewerker beleidsuitvoering,

R. Breedveld

Mogelijkheid van bezwaar/voorlopige voorziening

Bezwaar

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken na deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen. U richt het bezwaar aan het college van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout.

Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie:

- uw naam en adres;

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

- de reden(en) van uw bezwaar;

- uw handtekening.

 

Een bezwaarschrift kan uitsluitend schriftelijk (dus niet per e-mail) worden ingediend. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Overigens kunnen ook andere belanghebbenden bezwaar maken tegen dit besluit.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Kunt u een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten? Dan kunt u tegelijkertijd met of na indiening van uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

U dient dit verzoek in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor betaalt u griffiekosten.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

 

Ga naar het begin