Verkeersbesluit Oplaadpunt elektrische voertuigen Kloosterwei te Warmond

Publicatiedatum:
woensdag 27 januari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Oplaadpunt elektrische voertuigen Kloosterwei te Warmond

Logo Teylingen

Medewerker beleidsuitvoering van de afdeling Buitenruimte van de werkorganisatie HLT Samen

 

Gelet op:

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

De bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

De bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

De bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

Het mandaatbesluit d.d. 19 februari 2020 krachtens welke ik bevoegd ben dit verkeersbesluit te nemen.

 

Overwegende dat:

De gemeente Teylingen vanuit de Duurzaamheidsagenda bewoners van de gemeente Teylingen die langdurig gebruik willen maken van een oplaadpunt voor een elektrisch voertuig in de nabije omgeving van hun woning, wil faciliteren met een oplaadpunt in de openbare ruimte;

Er zijn steeds meer elektrische auto’s in Nederland en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog verder zal toenemen;

Er wordt gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van oplaadpunten, zodat elektrisch rijden nog aantrekkelijker wordt;

Elektrische auto’s leveren een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit en produceren minder geluid;

Een aanvraag is gedaan voor het plaatsen van een laadpaal in de Kloosterwei te Warmond;

Het oplaadpunt in de openbare ruimte komt te staan en voor iedereen toegankelijk is;

Zodra een elektrisch voertuig is opgeladen, het wenselijk is dat een ander elektrisch voertuig gebruik kan maken van de oplaadpaal;

Er is overleg gepleegd met de adviseur van de politie Eenheid Den Haag, welke gemachtigd is door de korpschef van de Nationale politie;

Het betrokken weggedeelte is in beheer bij de gemeente Teylingen en in het geheel gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Teylingen.

 

Besluit:

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik:

Door het plaatsen van verkeersbord E04 met onderbord “opladen elektrische voertuigen” en onderbord OB504 (vallende pijlen), zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen, tegenover Kloosterwei 310 te Warmond, overeenkomstig bijbehorende situatietekening.

 

 

Teylingen, 11 januari 2021

Namens burgemeester en wethouders van Teylingen,

Medewerker beleidsuitvoering, R. Breedveld

Bezwaar:

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van deze bekendmaking, tegen het hiervoor genoemde besluit een schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout;

Het indienen van een bezwaarschrift heeft op het betreffende besluit geen schorsende werking;

Indieners van een bezwaarschrift kunnen de Voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken, vereist. Dit verzoek moet eveneens gemotiveerd zijn en worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Een kopie van het ingediende bezwaarschrift moet hierbij worden meegezonden.

 

 

Ga naar het begin