Verkeersbesluit Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Publicatiedatum:
woensdag 27 januari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Logo Teylingen

Medewerker beleidsuitvoering van de afdeling Buitenruimte van de werkorganisatie HLT Samen

 

Gelet op:

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

De bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

De bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

De bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

Het mandaatbesluit d.d. 19 februari 2020 krachtens welke ik bevoegd ben dit verkeersbesluit te nemen.

  •  

Overwegende dat:

De aanvrager in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder;

Uit de gegevens van de GGD blijkt dat betrokkene gehandicapt is;

Toetsing aan het beleid ‘beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen Teylingen 2010’ heeft plaatsgevonden;

Er overleg is gepleegd met de adviseur van de politie Eenheid Den Haag, welke gemachtigd is door de korpschef van de Nationale politie;

Het betrokken weggedeelte is in beheer bij de gemeente Teylingen en in het geheel gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Teylingen.

 

Besluit:

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik:

Door plaatsing van het verkeersbord model E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met onderbord waarop aangegeven het kenteken PX-488-H, voor de woning Calla huisnummer 109 te Voorhout, een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te realiseren, overeenkomstig bijbehorende situatietekening. De parkeerplaats aan te wijzen uitsluitend voor gebruik ten behoeve van de aanvrager.

 

 

 

Teylingen, 12 januari 2021

Namens burgemeester en wethouders van Teylingen,

Medewerker beleidsuitvoering, R. Breedveld

Bezwaar:

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van deze bekendmaking, tegen het hiervoor genoemde besluit een schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout;

Het indienen van een bezwaarschrift heeft op het betreffende besluit geen schorsende werking;

Indieners van een bezwaarschrift kunnen de Voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken, vereist. Dit verzoek moet eveneens gemotiveerd zijn en worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Een kopie van het ingediende bezwaarschrift moet hierbij worden meegezonden.

 

 

Ga naar het begin