Ga naar de inhoud

Subsidieregeling specifieke uitkering CTB-controle 2021 Teylingen ondernemers

Publicatiedatum:
woensdag 16 maart 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelSubsidieregeling specifieke uitkering CTB-controle 2021 Teylingen ondernemers

Het college van de gemeente Teylingen,

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Teylingen 2017;

besluit vast te stellen de:

 

Subsidieregeling specifieke uitkering CTB-controle 2021 Teylingen ondernemers

Artikel 1 doelgroep

Een subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

 • -

  een onderneming in de zin van artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, die volgens het Handelsregister gevestigd is in de gemeente Teylingen.

Artikel 2 Subsidiabel

 • 1.

  Een subsidie kan als bijdrage worden verstrekt voor de in lid 5 van dit artikel – met inachtneming van lid 6 van dit artikel – genoemde kosten, die door aanvrager gemaakt zijn, in de periode 22 september 2021 t/m 31 december 2021.

 • 2.

  De in lid 1 bedoelde kosten moeten gemaakt zijn ten behoeve van in de gemeente Teylingen gelegen voorzieningen en/of activiteiten die in de gemeente Teylingen hebben plaatsgevonden.

 • 3.

  Aan een aanvrager kan op grond van deze regeling maximaal € 4000,- worden verstrekt.

 • 4.

  Een subsidie op grond van deze regeling kan slechts eenmaal aan een aanvrager worden verstrekt.

 • 5.

  De volgende door aanvrager gemaakte kosten komen voor een subsidie als bedoeld in deze regeling in aanmerking:

  kosten ter ondersteuning bij of nabij voorzieningen of activiteiten die op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplicht waren om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen.

 • 6.

  De volgende kosten komen niet voor een subsidie als bedoeld in deze regeling in aanmerking:

  • i.

   kosten voor activiteiten waarvan redelijkerwijs aangenomen moet worden dat deze geen bijdrage leveren aan het doel, bedoeld in artikel 2;

  • ii.

   kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;

  • iii.

   voor de kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds

Artikel 3 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Er geldt een subsidieplafond van € 40.000,-

 • 2.

  Het in lid 1 van dit artikel genoemde bedrag wordt naar rato van de door aanvrager gemaakte kosten, zoals bedoeld in artikel 2 van deze regeling, verdeeld over de aanvragers, met een maximum van € 4.000,- per aanvrager.

 • 3.

  Indien na de verdeling op grond van het vorige artikellid een deel van het in lid 1 van dit artikel genoemde bedrag onverdeeld blijft, zal het onverdeelde deel op een zelfde wijze als in lid 2 van dit artikel worden verdeeld onder de aanvragers:

  • -

   aan wie nog niet volledig in de gemaakte kosten zal worden tegemoet gekomen; en

  • -

   van wie de, op grond van de initiële verdeling als bedoeld in het vorige artikellid, toekomende tegemoetkoming nog niet het maximum van € 4.000,- heeft bereikt.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie dient schriftelijk te geschieden en per post of digitaal te worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Bij de aanvraag legt de aanvrager, in afwijking van hetgeen in artikel 5 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Teylingen 2017 is bepaald, in ieder geval de volgende gegevens over:

  • a.

   een van de volgende documenten:

   • 1.

    een factuur, die voldoet aan de geldende wettelijke eisen, waaruit de betaalde bedragen blijken waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

   • 2.

    een overzicht waaruit blijkt welke kosten als bedoeld in artikel 2 lid 5 van deze regeling zijn of worden gemaakt;

  • b.

   de volledige naam en het volledige adres van de onderneming, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling, waarvoor de aanvraag wordt gedaan;

  • c.

   het nummer waarmee de onderneming, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling, in het Handelsregister is ingeschreven (KvK-nummer);

  • d.

   een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de in het tweede lid genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk, respectievelijk voldoende zijn.

Artikel 5 Aanvraagtermijn

Subsidie voor de in deze regeling bedoelde subsidiabele activiteiten, kan vanaf de dag na publicatie tot en met 18 maart 2022 worden aangevraagd.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  Op grond van artikel 8 lid 1 onder g van de Algemene subsidieverordening Teylingen 2017 kan een subsidie worden geweigerd, indien de aanvrager niet is ingeschreven in het Handelsregister.

 • 2.

  Op grond van artikel 8 lid 1 onder g van de Algemene subsidieverordening Teylingen 2017 wordt een subsidie op grond van deze regeling geweigerd indien aan de aanvrager op grond van deze regeling het maximale bedrag als bedoeld in artikel 2 lid 3 van deze regeling is verstrekt.

Artikel 7 Duur van regeling

Deze subsidieregeling vervalt 90 dagen na het einde van de in artikel 5 genoemde termijn, of zoveel eerder als het college van burgemeester en wethouders bepaalt.

Artikel 8 Varia

Voor zover in deze regeling niet is afgeweken van de Algemene subsidieverordening Teylingen 2017, geldt hetgeen in die verordening is bepaald.

Artikel 9 Citeerwijze

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling specifieke uitkering CTB-controle 2021 Teylingen ondernemers.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van Teylingen 8 maart 2022,

Het college van burgemeesters en wethouders van Teylingen,

De secretaris,

J. Thomassen

de burgemeester,

C.G.J. Breuer

Ga naar het begin